NEWSLETTER KLINICZNY PAŹDZIERNIK 2020 R.

NEWSLETTER KLINICZNY PAŹDZIERNIK 2020 R.
1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 70, No 5 (2020)
 
2. SPCC (Sharing Progress in Cancer Care) i firma Pfizer ufundowały grant dotyczący opracowania propozycji poprawy jakości w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem piersi w Europie - "IMPROVING CARE OF METASTATIC BREAST CANCER (MBC) PATIENTS IN EUROPE”. Do 4 listopada 2020 r. można zgłaszać projekty.
 
3. W dniach 19-21 września 2020 r. odbył wirtualny Kongres ESMO 2020

Badanie III fazy LungArt porównujące pooperacyjną radioterapię (PORT, post-operative radiotherapy, 54 Gy/27-30 fr) vs bez PORT u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu IIIA N2 po całkowitej resekcji z możliwą (neo-) adjuwantową chemioterapią. 3-letni czas wolny od choroby (DFS) w grupie z PORT wyniósł 47,1% vs 43,8% w grupie bez PORT; 3-letni czas przeżycia całkowitego (OS) – 66,5% vs 68,5% (bez istotności statystycznej). Wyniki sugerują, że radioterapia pooperacyjna nie powinna być standardem w badanej grupie pacjentów (IIIA N2 po całkowitej resekcji).

Badanie II fazy u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium ograniczonym (LS SCLC) z zastosowaniem jednoczasowej radiochemioterapii porównujące radioterapię w dawce 45 Gy BID vs 60 Gy BID. 2-letni czas przeżycia całkowitego wyniósł 46% vs 70% (p=0,002), mediana przeżycia całkowitego – 23 mies. vs 42 mies. (p=0,27), przy porównywalnej toksyczności.

Badanie III fazy CROWN u pacjentów z uprzednio nieleczonym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ALK-dodatnim w stadium IIIB/IV porównujące zastosowanie lorlatynibu vs kryzotynib. 12-miesięczny PFS wyniósł 78,1% vs 38,7%. U pacjentów z przerzutami do mózgowia 82% pacjentów w ramieniu z lorlatynibem miało całkowitą lub częściową odpowiedź vs 23% w ramieniu z kryzotynibem.

4-letnia obserwacja w badaniu III fazy PACIFIC u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium III po radiochemioterapii i terapii durwalumabem potwierdziła korzyści z dodania durwalumabu. Mediana OS dla durwalumabu wyniosła 47,5 mies. vs 29,1 mies. w grupie placebo, 4-letni OS - 49,6% vs 36,3%, PFS – 35,3% vs 19,5%.

Badanie II fazy NSGO-PALEO/ENGOT-EN3 z zastosowaniem palbocyklibu z letrozolem u pacjentek z ER-dodatnim zaawansowanym/nawrotowym rakiem endometrium. PFS w grupie palbocyklib z letrozolem wyniósł 8,3 mies. vs 3 mies. w grupie placebo z letrozolem.

Badanie III fazy MonarchE u pacjentek z wczesnym rakiem piersi wysokiego ryzyka (≥ 4 zajęte węzły chłonne lub 1-3 zajęte węzły chłonne oraz wielkość ≥ 5 cm, G3, Ki-67≥20%) HR-dodatnim, HER2-ujemnym, po leczeniu pierwotnym randomizowano do grupy: abemacyklib plus leczenie hormonalne lub do samodzielnego leczenia hormonalnego. 2-letni IDFS (invasive disease-free survival) - 92,2% vs 88,7% (p=0,0096, HR;0,747); 2-letni DRFS (distant relapse-free survival) - 93,6% vs 90,3% (HR:0,717).

Badanie III fazy PALLAS u pacjentek z rakiem piersi w stopniu II-III HR-dodatnim, HER2-ujemnym porównujące uzupełniającą 2-letnią terapię palbocyklibem (P) z terapię hormonalną (ET) vs terapia hormonalna (ET). 3-letni IDFS (invasive disease-free survival) w grupie P plus ET wyniósł 88,2% vs 88,5% dla ET – brak różnicy statystycznej.

Badanie III fazy ASCENT u pacjentek z zaawansowanym/ przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi, po co najmniej 2 liniach chemioterapii, oceniające sacytuzumab govitecan (Trodelvy, koniugat irinotekanu z przeciwciałem antyTrop-2) vs chemioterapia wg wyboru badacza (kapecytabina, erybulina, winorelbina, gemcytabina). Mediana PFS wyniosła 5,6 mies. vs 1,7 mies. (p<0,0001); mediana OS - 12,1 mies. vs 6,7 mies. (p<0,0001).

Badanie piwotalowe III fazy IMpassion 130 u pacjentek z uprzednio nieleczonym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi porównujące zastosowanie atezolizumabu z nab-paklitakselem vs placebo z nab-paklitakselem. Mediana OS wyniosła 21 mies. vs 18,7 mies. (p=0,0770). 3-letnie przeżycie całkowite dla populacji ITT wyniosło 28 mies. vs 25 mies. 3-letnie przeżycie całkowite dla pacjentek PD-L1-dodatnich wyniosło 36% vs 22%.

Badanie III fazy IMpassion 131 u pacjentek z nieresekcyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi PDL-1-dodatnim (IC ≥1%) porównujące zastosowanie w pierwszej linii leczenia atezolizumabu z paklitakselem vs placebo z paklitakselem. Nie potwierdzono poprawy w PFS i OS zarówno w populacji ITT jak i w PDL-1-dodatniej.

Badanie III fazy CheckMate 649 u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka, połączenia przełykowo-żołądkowego oraz przełyku porównujące zastosowanie w pierwszej linii leczenia niwolumabu z chemioterapią vs chemioterapia. Dla podgrupy PDL-1 CPS ≥5 mediana OS wyniosła 14,4 mies. vs 11,1 mies. (p<0,0001); mediana PFS – 7,7 mies. vs 6,1 mies. (p<0,0001). Dla podgrupy PD-L1 CPS ≥1: mediana OS – 14,0 mies. vs 11,3 mies. (p=0,0001); dla całej grupy ITT mediana OS – 13,8 mies. vs 11,6 mies. (p=0,0002).

Badanie III fazy KEYNOTE-024 u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca PD-L1 TPS ≥50%, EGFR/ALK-ujemnym porównujące zastosowanie w pierwszej linii leczenia pembrolizumabu vs chemioterapia oparta na związkach platyny. 5-letni czas przeżycia całkowitego wyniósł 31,9% vs 16,3% (HR 0,62).

Badanie III fazy EMPOWER-Lung 1 u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca PD-L1 TPS ≥50% porównujące cemiplimab vs dublet z platyną. Mediana OS wyniosła 22,1 mies. vs 14,3 mies. (p=0,002)

Badanie III fazy ChackMate 9ER u pacjentów z zaawansowanym jasnokomórkowym rakiem nerki porównujące zastosowanie niwolumabu z kabozantynibem vs sunitynib w pierwszej linii leczenia. Mediana PFS wyniosła 16,6 mies. vs 8,3 mies. (p<0,0001).

 
4. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

1 września 2020 r. FDA zarejestrowała doustną azacytydynę (Onureg, Celgene) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy uzyskali całkowitą remisję (CR) lub całkowitą remisję z niekompletną regeneracją szpiku kostnego (CRi) po intensywnej chemioterapii indukcyjnej, bez możliwości ukończenia pełnej intensywnej terapii.

4 września 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej pralsetynib (Gavreto, Blueprint) w leczeniu pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją genu RET. FDA zarejestrowała również test diagnostyczny Oncomine Dx Target Test do oceny fuzji RET.

5. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

17 września 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla leku Nyvepria (biopodobny pegfilgrastym, Pfizer) stosowanego w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną.

17 września 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla leku melfalan (Phelinun, Adienne) stosowanego m.in. u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, chłoniakiem Hodgkina, chłoniakiem nieziarniczym oraz w procedurze kondycjonowania przed przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.

17 września 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku niraparyb (Zejula, GlaxoSmithKline) o stosowanie w leczeniu podtrzymującym u pacjentek z zaawansowanym epitelialnym (FIGO III i IV) rakiem jajnika, jajowodów i pierwotnym rakiem otrzewnej po odpowiedzi (częściowej lub całkowitej) na leczenie związkami platyny.

17 września 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku atezolizumab (Tecentriq, Roche) o leczenie w skojarzeniu z bewacyzumabem pacjentów z zaawansowanym lub nieoperacyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia systemowego.

17 września 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leków niwolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) oraz ipilimumab (Yervoy, Bristol-Myers Squibb) o skojarzenie obu leków oraz dwóch cykli platyny u pacjentów w pierwszej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca EGFR-ujemnego oraz ALK-ujemnego.

17 września 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku olaparyb (Lynparza, AstraZeneca) o leczenie podtrzymujące w skojarzeniu z bewacyzumabem u pacjentek z zaawansowanym epitelialnym (FIGO III i IV) rakiem jajnika, jajowodów i pierwotnym rakiem otrzewnej z mutacją BRCA1/2 po odpowiedzi (częściowej lub całkowitej) na leczenie związkami platyny z bewacyzumabem. Olaparyb może być również stosowany u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z mutacją BRCA1/2 po progresji na leczeniu hormonalnym drugiej generacji.

6. Ukazał się 5. konsensus ESO-ESMO dotyczący leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi (ABC 5)
7. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące zachowania płodności i prowadzenia ciąży po leczeniu onkologicznym
8. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca
9. W czasopismach

Recent advances in clinical practice: colorectal cancer chemoprevention in the average-risk population, Chapelle i in., Gut

Nowa metaanaliza potwierdziła, że spożywanie alkoholu i mięsa zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego a przyjmowanie aspiryny i niesterydowych leków przeciwzapalnych, suplementów magnezu, spożywanie produktów mlecznych, błonnika, soi, owoców i warzyw zmniejsza to ryzyko.

Five-Year Analysis of Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III Melanoma, Dummer i in., N Engl J Med

Analiza badania III fazy COMBI-AD. Po pięciu latach obserwacji pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry, którzy otrzymali roczną terapię uzupełniającą -dabrafenib i trametynib - 52% żyje bez nawrotu choroby (HR 0,51), 65% żyje bez przerzutów odległych. (HR 0,55). Z grupy otrzymującej placebo 36% pacjentów żyje bez nawrotu choroby, 54% żyje bez przerzutów odległych.

Adjuvant or early salvage radiotherapy for the treatment of localised and locally advanced prostate cancer: a prospectively planned systematic review and meta-analysis of aggregate data, Vale i in., Lancet

Metaanaliza ARTISTIC badań RADICALS-RT, GETUG-AFU17 i RAVES porównujących adjuwantową vs wczesną ratunkową radioterapię u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego pośredniego i wysokiego ryzyka po prostatektomii. Adjuwantowa radioterapia nie poprawia EFS definiowanego jako: PSA≥0,4 ng/ml i rosnące po pooperacyjnej radioterapii, kliniczna lub radiologiczna progresja, zgon z powodu raka stercza, PSA≥2 ng/ml w jakimkolwiek czasie po leczeniu). Wczesna ratunkowa radioterapia powinna być preferowaną opcją.

NRG Oncology Updated International Consensus Atlas on Pelvic Lymph Node Volumes for Intact and Post-Operative Prostate Cancer, Hall I in., Int. J. Radiat. Oncol.

Zaktualizowane zalecenia dotyczące konturowania węzłów chłonnych miednicy u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

Flap delineation guidelines in postoperative head and neck radiation therapy for head and neck cancers, Le Guevelou i in., Radiother Oncol

Zalecenia dotyczące konturowania w pooperacyjnej radioterapii pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi po zabiegach z rekonstrukcją.

Preoperative radiotherapy plus surgery versus surgery alone for patients with primary retroperitoneal sarcoma (EORTC-62092: STRASS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial, Bonvalot I in., Lancet

Wyniki badania III fazy STRASS u pacjentów z mięsakiem zaotrzewnowym porównujące przedoperacyjną radioterapię (Dc=50,4 Gy/28 fr) vs samodzielna chirurgia potwierdziły, że dodanie przedoperacyjnej radioterapii nie poprawia czasu wolnego od wznowy (RT + chirurgia – 4,5 lat vs 5,0 lat – chirurgia), w ramieniu z radioterapią przedoperacyjną było więcej poważnych działań niepożądanych (24% vs 10%).

Hypofractionated Versus Standard Fractionated Radiotherapy in Patients With Early Breast Cancer or Ductal Carcinoma In Situ in a Randomized Phase III Trial: The DBCG HYPO Trial, Offersen I in., J. Clin. Oncol.

Badanie III fazy DBCG HYPO u pacjentek z wczesnym rakiem piersi lub DCIS bez zajętych węzłów chłonnych pachy, po leczeniu oszczędzającym porównujące uzupełniającą radioterapię hipofrakcjonowaną (40 Gy/15 fr) vs radioterapia konwencjonalna (50 Gy/25 fr). 9-letnie ryzyko wznowy miejscowej – 3,0% vs 3,3%, 9-letnie przeżycie całkowite – 93,4% vs 93,4%.

Effect of Androgen Deprivation on Long-term Outcomes of Intermediate-Risk Prostate Cancer Stratified as Favorable or Unfavorable A Secondary Analysis of the RTOG 9408 Randomized Clinical Trial, Zumsteg Iiin., Jama

Druga analiza przejściowa w badaniu RTOG 9408 porównującym zastosowanie krótkiej hormonoterapii (ADT, 4 mies.) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego pośredniego korzystnego i niekorzystnego ryzyka potwierdziła, że krótka hormonoterapia poprawia wyniki w zakresie DM (distant metastasis) i PCSM (prostate cancer-specific mortality) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego pośredniego niekorzystnego ryzyka (ta obserwacja jest zgodna z zaleceniami NCCN).

Newsletter kliniczny portalu pto.med.pl