Newsletter kliniczny czerwiec 2020 r.
Przedstawiamy Państwu pierwszy numer nowego Newslettera Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Raz w miesiącu chcemy przedstawiać najważniejsze doniesienia, badania, relacje z konferencji, nowe rejestracje leków, opinie ekspertów, które ukazały się w poprzednim miesiącu.
1. W dniach 29-31 maja 2020 r.
odbyła się konferencja ASCO 2020 virtual/online.

Tucatynib (inhibitor kinazy tyrozynowej) poprawia PFS i OS w HER2-dodatnim raku piersi z przerzutami do mózgu.
Badanie II fazy HER2CLIMB potwierdziło, że dodanie tucatynibu do terapii trastuzumabem z kapecytabiną wydłuża czas przeżycia całkowitego z 12 do 18,1 miesiąca.

Badanie III fazy RAPIDO u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem odbytnicy potwierdziło, że krótka radioterapia (5x5 Gy) z następową chemioterapią (6 cykli CAPOX lub 9 cykli FOLFOX4) oraz leczeniem chirurgicznym (TME, total mesorectal excision) w porównaniu z chemioradioterapią (25-28 frakcji po 1,8-2,0 Gy z kapecytabiną) i TME poprawia skuteczność w zakresie odpowiedzi patologicznych - 27,7% vs 13,8%, p<0,001. 3-letnie skumulowane prawdopodobieństwo DrTF (Disease-related Treatment Failure) - 23,7% vs 30,4%, p=0.02; 3-letnie prawdopodobieństwo przerzutów odległych – 19,8% vs 26,6%, p=0,004 oraz wznowy miejscowej 8,7% vs 6,0%, p=0,01.

Badanie III fazy TRAIN-2 pokazało, że zastosowanie antracyklin u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi otrzymujących neoadjuwantową chemioterapię z podwójną blokadą HER2 (trastuzumab/pertuzumab) nasila toksyczność bez zwiększenia skuteczności.

Badanie III fazy SYSUCC-001 u pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC, triple-negative breast cancer) potwierdziło, że roczna metronomiczna terapia uzupełniająca kapecytabiną (po standardowej terapii) poprawia 5-letni DFS (85% vs 76%, p=0,016) ale nie OS (85% vs 81%, p=0,203).

Badanie II fazy u pacjentek z wczesnym, potrójnie ujemnym rakiem piersi z dodaniem omeprazolu (IPP, inhibitor pompy protonowej) do standardowej neoadjuwantowej chemioterapii (AC-T) potwierdziło skuteczność w zakresie odpowiedzi patologicznych (pCR).

IPP hamuje FASN (fatty acid synthase) – enzym wykazujący nadekspresję u 70% pacjentek z TNBC i związany jest z gorszym rokowaniem.

Badanie II fazy ECOG-ACRIN EA5161 z zastosowaniem nivolumabu z dubletem platyna/etopozyd u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium rozległym (ED-SCLC) w pierwszej linii leczenia potwierdziło skuteczność w zakresie PFS (5,5 mies. vs 4,7 mies., p=0,047) i mOS (11,3 mies. vs 9,3 mies.).

Badanie III fazy KEYNOTE-177 potwierdziło skuteczność pembrolizumabu w porównaniu ze standardową chemioterapią +/- bewacyzumab lub cetuksymab w pierwszej linii leczenia u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego (mCRC) z MSI-H/dMMR.

12- i 24-miesięczny PFS wyniósł odpowiednio: 55,3% i 48,3% vs 37,3% i 18,6%.

Badanie III fazy HERO z zastosowaniem relugoliksu (doustny antagonista GnRH) w porównaniu z leuproreliną (analog gonadoliberyny) u pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. U 96,7% pacjentów przyjmujących relugoliks kastracyjny poziom testosteronu utrzymywał się przez 48 tyg. vs 88,8% pacjentów przyjmujących leuprorelinę, obserwowano zmniejszenie ryzyka niepożądanych działań naczyniowo-sercowych o 54%.

Badanie III fazy KEYNOTE-355 potwierdziło skuteczność dodania pembrolizumabu do standardowej chemioterapii u pacjentek z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi. Przy CPS>10 PFS wyniósł 9,7% vs 5,6%, p=0.0012)

Badanie III fazy ADAURA potwierdziło skuteczność ozymertynibu (inhibitor kinazy tyrozynowej trzeciej generacji) w leczeniu adjuwantowym niedrobnokomórkowego raka płuca (IB-IIIA) z mutacją EGFR po zabiegu chirurgicznym z ujemnymi marginesami. 2-letni DFS dla ozymertynibu wyniósł 89% vs 53% dla placebo.

Badanie III fazy SOLO2 z zastosowaniem podtrzymującej terapii olaparybem (inhibitor PARB) u pacjentek z nawrotowym platynowrażliwym rakiem jajnika (PSROC) i mutacją BRCA (mBRCA) potwierdziło skuteczność w zakresie OS w porównaniu z placebo (52,4% vs 37,4%, p=0,0306).

Badanie III fazy ALTERNATE z zastosowaniem neoadjuwantowym fulwestrantu (antagonista receptora estrogenowego) u pacjentek po menopauzie, z miejscowo zaawansowanym ER+, HER2- rakiem piersi nie potwierdziło skuteczności fulwestrantu (zarówno w monoterapii jak i w terapii skojarzonej z anastrozolem).

Wstępne wynika badania II fazy OPRA (organ preservation of rectal adenocarcinoma) oceniające zastosowanie indukcyjnej (przed) lub konsolidującej (po) 4-miesięcznej terapii FOLFOX lub CAPEOX w skojarzeniu z radiochemioterapią (50,4 Gy plus fluorouracyl lub kapecytabina). Po 8-12 tyg. ocena pod kątem klinicznej odpowiedzi i w zależności od wyniku dalsza obserwacja lub zabieg chirurgiczny (TME). Radiochemioterapia z konsolidującą chemioterapią wykazała wyższy odsetek całkowitych odpowiedzi w porównaniu z indukcyjną chemioterapią i następową radiochemioterapią. U 58% pacjentów można było uniknąć zabiegu i zachować odbytnicę.

Wyniki badania III fazy SINDAS u pacjentów z oligometastatycznym niedrobnokomórkowym rakiem płuca EGFR+ wcześniej nieleczonym potwierdziły skuteczność zastosowania radioterapii stereotaktycznej na wszystkie zmiany z następowym podaniem inhibitora kinazy tyrozynowej vs monoterapia inhibitorem kinazy tyrozynowej. Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 25,5 mies. vs 17,4 mies., p<0,001.

Badanie II fazy oceniające skuteczność wysokiej dawki radioterapii (60 Gy w 40 fr BID) vs standardowa dawka radioterapii (45 Gy w 30 fr BID) u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w stadium ograniczonym (LD SCLC) po wcześniejszej chemioterapii (4 cykle platyna/etopozyd). Mediana przeżycia całkowitego wyniosła 42 mies. vs 23 mies., p=0,031, bez nasilenia toksyczności ze strony przełyku.

Badanie II fazy DESTINY-CRC01 oceniające zastosowanie leku trastuzumab derukstekan (T-Dxd, koniugat: przeciwciało anty HER2 – inhibitor topoizomerazy I) w przerzutowym raku jelita grubego z nadekspresją receptora HER2.

Badanie III fazy KEYNOTE-204 potwierdziło skuteczność pembrolizumabu vs brentuksymab vedotin u pacjentów z nawrotowym lub opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina. Mediana PFS wyniosła 13,2 mies. vs 8,3 mies.

2. W dniach 23-24 maja 2020 r. odbył się ESMO Breast Cancer Virtual Meeting.
  • Abstrakty i epostery.
3. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration.
26 maja 2020 r. FDA zarejestrowała nivolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) w skojarzeniu z ipilimumabem (YERVOY, Bristol-Myers Squibb) i dwoma cyklami chemioterapii (dublet z platyną) w pierwszej linii leczenia przerzutowego lub nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca EGFR-, ALK-. Skuteczność potwierdzono w badaniu CHECKMATE-9LA.
22 maja 2020 r. FDA zarejestrowała brygatynib (Alunbrig, Ariad Pharmaceuticals) w leczeniu pacjentów z ALK+, przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Skuteczność potwierdzono w badaniu ALTA 1 L.
19 maja 2020 r. FDA zarejestrowała olaparyb (Lynparza, AstraZeneka) w leczeniu pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z mutacją HRR. Skuteczność potwierdzono w badaniu PROfound.
18 maja 2020 r. FDA zarejestrowała atezolizumab (Tecentriq, Roche) w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca EGFR-, ALK-, TC≥50%, IC≥10%. Skuteczność potwierdzono w badaniu IMpower110.
15 maja 2020 r. FDA zarejestrowała nivolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) plus ipilimumab (Yervoy, Bristol-Myers Squibb) w pierwszej linii leczenia pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca PD-L1≥1%, EGFR-, ALK-. Skuteczność potwierdzono w badaniu CHECKMATE-227.
15 maja 2020 r. FDA zarejestrowała ripretynib (Qinlock, Deciphera) w leczeniu pacjentów z zaawansowanym GIST po co najmniej 3 liniach leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej, w tym imatynibem. Skuteczność potwierdzono w badaniu INVICTUS.
15 maja 2020 r. FDA w procedurze przyspieszonej zarejestrowała rukaparyb (Rubraca, Clovis) w leczeniu pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z mutacją BRCA uprzednio leczonych terapią hormonalną i chemioterapią z zastosowaniem taksanów. Skuteczność potwierdzono w badaniu TRITON2.
8 maja 2020 r. FDA zarejestrowała olaparyb (Lynparza, AstraZeneka) w połączeniu z bewacyzumabem w pierwszej linii leczenia podtrzymującego zaawansowanego raka jajnika BRCA+ po częściowej lub całkowitej odpowiedzi na leczenie opartego na związkach platyny. Skuteczność potwierdzono w badaniu PAOLA-1.
8 maja 2020 r. FDA zarejestrowała selperkatynib (Retevmo, Eli Lilly) w leczeniu pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca RET+, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy RET+, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem tarczycy RET+ wymagającym leczenia systemowego. Skuteczność potwierdzono w badaniu LIBRETTO-001.
6 maja 2020 r. FDA zarejestrowała kampatynib (Tarbecta, Novartis) w leczeniu pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca MET+. Skuteczność potwierdzono w badaniu GEOMETRY.
4. W czasopismach
Atezolizumab Plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma N Engl J Med. 2020 May 14;382(20):1894-1905. doi: 10.1056/NEJMoa1915745.
Badanie III fazy u pacjentów z nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym bez wcześniejszego leczenia systemowego poddano leczeniu atezolizumabem z bewacyzumabem lub sorafenibem. Potwierdzono skuteczność w zakresie OS i PFS. 12-miesięczny OS wyniósł odpowiednio 67,2% vs 54,6%, mPFS 6,8 mies. vs 4,3 mies.
Addition of Androgen-Deprivation Therapy or Brachytherapy Boost to External Beam Radiotherapy for Localized Prostate Cancer: A Network Meta-Analysis of Randomized Trials J. Clin. Oncol. https://doi.org/10.1200/JCO.19.03217
Autorzy przeprowadzili przegląd systematyczny badań dotyczący porównania wyników EBRT plus ADT oraz EBRT plus boost z brachyterapii u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego pośredniego i wysokiego ryzyka. Dodanie ADT do EBRT poprawia przeżycia całkowite (HR, 0,71). Nie potwierdzono korzyści z dodania boostu z brachyterapii do EBRT niezależnie od zastosowania ADT.
Hypofractionated breast radiotherapy for 1 week versus 3 weeks (FAST-Forward): 5-year efficacy and late normal tissue effects results from a multicentre, non-inferiority, randomised, phase 3 trial, Lancet 2020;395:1613-262
Badanie III fazy potwierdziło skuteczność 5 frakcyjnej radioterapii uzupełniającej, po leczeniu chirurgicznym, podanej w ciągu 1 tygodnia (27 Gy w 5 fr lub 26 Gy w 5 fr) w porównaniu z radioterapią podawaną w ciągu 3 tygodni (40 Gy w 15 fr). 5-letnia obserwacja potwierdziła, że 1-tygodniowa radioterapia jest nie gorsza (non-inferior) w zakresie kontroli miejscowej i efektu kosmetycznego niż radioterapia podawana w ciągu 3 tygodni.
Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer May 28, 2020 N Engl J Med 2020; 382:2091-2102
DOI: 10.1056/NEJMoa1911440
Badanie III fazy potwierdziło skuteczność olaparibu u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z mutacjami w genach BRCA1, BRCA2, ATM, u których progresja wystąpiła w trakcie przyjmowania enzalutamidu lub abirateronu.
Defining oligometastatic disease from a radiation oncology perspective: An ESTRO-ASTRO consensus document; Radiotherapy and Oncology 148 (2020) 157–166, https://doi.org/10.1016/j.radonc.2020.04.003&nbsp;
Wspólne stanowisko ESTRO i ASTRO dotyczące definicji choroby oligometastatycznej (1-5 przerzutów) oraz postępowania (podanie bezpiecznej i uzasadnionej klinicznie radioterapii z intencją radykalną na wszystkie zmiany). Kluczowa jest odpowiednia diagnostyka obrazowa (łącznie z obrazowaniem mózgowia). Konsensus opracowany został przy użyciu metody delfickiej (Delphi method).