NEWSLETTER KLINICZNY LIPIEC 2020 R.
1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory Journal of Oncology Vol 70, No 3 (2020)
 
2. Kolejne doniesienia z konferencji ASCO 2020 virtual/online, która odbyła się w dniach 29-31 maja 2020 r.

Badanie III fazy JAVELIN Bladder 100 (analiza przejściowa) u pacjentów z nieresekcyjnym miejscowo zaawansowanym rakiem urotelialnym PD-L1-dodatnim potwierdziło skuteczność avelumabu (leku antyPD-L1) w leczeniu podtrzymującym po leczeniu 4-6 cyklami gemcytabiny z platyną vs BSC (best supportive care). Mediana OS dla leczenia avelumabem + BSC vs BSC wyniosła 21,4 mies. vs 14,3 mies.

Badanie III fazy ECOG-ACRIN Research Grup (E2108) u pacjentek z de novo rozpoznanym rakiem piersi w IV stopniu porównujące leczenie systemowe plus leczenie miejscowe vs leczenie systemowe. Dodanie leczenia miejscowego po 4-8 mies. leczenia systemowego bez progresji nie poprawiło przeżycia całkowitego, ale 2,5-krotnie zmniejszyło ryzyko progresji miejscowej.

Badanie III fazy BEACON CRC (kolejna analiza) u pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E z zastosowania enkorafenibu z cetuksymabem +/- binimetynib vs irinotekan z cetuksymabem lub FOLFIRI z cetuksymabem w kolejnej linii leczenia potwierdziło, że enkorafenib zastosowany zarówno w dublecie jak i w triplecie poprawia przeżycie całkowite vs standardowa chemioterapia (9,3 mies. vs 5,9 mies.).

Badanie III fazy AGO DESKTOP III/ENGLOT-ov20 u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika po co najmniej 6 mies. bez progresji po leczeniu platyną oraz z PS ECOG 0, wodobrzuszem≤500 ml i całkowitą pierwotną resekcją. Zastosowano chemioterapię II linii vs cytoredukcja z chemioterapią II linii. Dodanie leczenia chirurgicznego do chemioterapii II linii poprawiło medianę OS (53,7 mies. vs 46,2 mies.).

Badanie CALGB/SWOG 80702 nie potwierdziło skuteczności dodania celekoksybu (inhibitor COX-2) do uzupełniającej chemioterapii FOLFOX u pacjentów z rakiem jelita grubego w III stopniu zaawasowania.

Badanie KEYNOTE-604 z zastosowaniem pembrolizumabu z EP (etopozyd + platyna) vs EP z placebo u pacjentów w pierwszej linii leczenia drobnokomórkowego raka płuca w stadium rozległym (ED-SCLC) potwierdziło skuteczność pembrolizumabu w zakresie PFS i OS.

Badanie II/III fazy porównujące cotygodniowe zastosowanie cisplatyny vs co 3 tygodnie w pooperacyjnej radiochemioterapii u pacjentów z nowotworem regionu głowy i szyi wysokiego ryzyka. Cotygodniowe podawanie cisplatyny jest nie gorsze (non-inferior) niż podanie raz na 3 tyg. i może stać się nowym standardem w tej grupie pacjentów.

Badanie II fazy potwierdzające skuteczność niskiej dawki ipilimumabu (1mg/kg co 3 tyg. 4 dawki) z pembrolizumabem (200 mg co 3 tyg. przez 2 lata) u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, u których wystąpiła progresja podczas leczenia antyPD1.

Badanie III fazy CheckMate 9LA porównujące zastosowanie nivolumabu + ipilimumab + 2 cykle dubletu z platyną vs 4 cykle chemioterapii u pacjentów w pierwszej linii rozsianego/nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca potwierdziło skuteczność w zakresie przeżycia całkowitego (15,6 mies. vs 10,9 mies.).

Badanie III fazy STARS Study u pacjentek po radykalnej histerektomii z powodu raka szyjki macicy w stopniu IB1-IIA2 porównujące uzupełniającą sekwencyjną radiochemioterapię (cisplatyna + paklitaksel co 3 tyg. 2 cykle przed RT i 2 cykle po RT) vs samodzielna radioterapia vs jednoczasowa radiochemioterapia (cotygodniowa cisplatyna + RT) potwierdziło skuteczność leczenia sekwencyjnego w zakresie DFS.

3. W dniach 11-21 czerwca 2020 r. odbyła się wirtualna edycja konferencji EHA (European Hematology Association).

Wieloośrodkowe badanie porównujące TBI (Total Body Irradiation) vs kondycjonująca chemioterapia u dzieci powyżej 4. roku życia i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) przed przeszczepieniem szpiku kostnego (Bone Marrow Transplant, BMT) potwierdziło skuteczność TBI w zakresie przeżycia całkowitego (znacząco niższa ilość nawrotów). Badanie zakończono przedwcześnie z uwagi na dużo gorsze wyniki w ramieniu z chemioterapią.

Badanie III fazy potwierdziło, że u pacjentów z wczesnym niekorzystnym chłoniakiem Hodgkina po leczeniu chemioterapią 2+2 (2 cykle eBEACOPP i 2 cykle ABVD), u których badanie PET/TK jest negatywne (Deauville score <3) można bezpiecznie ominąć konsolidującą radioterapię.

4. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration.

29 maja 2020 r. FDA zarejestrowała atezolizumab (Tecentriq, Roche) w skojarzeniu z bewacyzumabem (Avastin, Roche) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem wątrobowokomórkowym. Skuteczność leczenia potwierdzono w badaniu IMbrave 150.

29 maja 2020 r. FDA zarejestrowała ramucyrumab (Cyramza, Eli Lilly) w skojarzeniu z erlotynibem (Tarceva, Roche) w pierwszej linii leczenia pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR. Skuteczność potwierdzono w badaniu RELAY. 

10 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała niwolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku po wcześniejszym leczeniu fluoropirymidyną i platyną.

Skuteczność potwierdzono w badaniu ATTRACTION-3.

15 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej lurbinektedyn (Zepzelca, Pharma Mar) w leczeniu pacjentów z przerzutowym drobnokomórkowym rakiem płuca po leczeniu platyną.

Skuteczność potwierdzono w badaniu PM1183-B-005-14.

16 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej pembrolizumab (Keytruda, Merck) w leczeniu dorosłych i dzieci z nieresekcyjnym lub przerzutowym nowotworem litym z wysoką gęstością mutacji (TMB-H, tumor mutational burden- high) - ≥ 10 mut/Mb, u których wystąpiła progresja i nie ma innych skutecznych metod leczenia.

FDA zatwierdziła test The FoundationOneCDx do diagnostyki molekularnej. Skuteczność potwierdzono w badaniu KEYNOTE-158.  

18 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej tazemetostat (Tazverik, Epizyme) - inhibitor EZH2 w leczeniu opornego lub nawrotowego chłoniaka grudkowego (FL) z mutacją EZH2 po co najmniej dwóch liniach leczenia systemowego.

22 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej selineksor (Xpovio, Karyopharm Therapeutics) – inhibitor XPO1 - w leczeniu pacjentów z opornym lub nawrotowym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL). Skuteczność potwierdzono w badaniu SADAL.

24 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, Merck) w leczeniu pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem skóry po leczeniu chirurgicznym i radioterapii.
Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-629.

6. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

28 maja 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku alpelisib (Piqray, Novartis) w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu pacjentów po menopauzie z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR-dodatnim, HER2-ujemnym, z mutacją PIK3CA, po progresji na leczeniu hormonalnym w monoterapii. Skuteczność potwierdzono w badaniu SOLAR-1.

28 maja 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku olaparyb (Lynparza, AstraZeneca) o leczenie podtrzymujące w monoterapii u pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z mutacją BRCA1/2 po leczeniu platyną w pierwszej linii trwającym minimum 16 tygodni.

28 maja 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla leku entrektynib (Rozlytrek, Roche) u pacjentów z guzami litymi z obecnością fuzji genów NTRK lub u pacjentów z ROS1-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

28 maja 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla biopodobnego trastuzumabu (Zercepac, Accord) w leczeniu pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi lub żołądka.

25 czerwca 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla biopodobnego bewacyzumabu (Aybintio, Samsung Bioepis) w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego, piersi, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem nerki, jajnika, jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej oraz rakiem szyjki macicy.
4. W czasopismach

International Rare Cancers Initiative Multicenter Randomized Phase II Trial of Cisplatin and Fluorouracil Versus Carboplatin and Paclitaxel in Advanced Anal Cancer: InterAAct, Journal of Clinical Oncology DOI:10.1200/JCO.19.03266

Badanie II fazy InterAAct porównujące cisplatynę z 5-fluorouracylem vs karboplatyna z paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym rakiem kanału odbytu uprzednio nieleczonych chemioterapią. Nie zaobserwowano różnic w ORR, ale pojawił się trend w wydłużeniu czasu przeżycia całkowitego oraz redukcja toksyczności w ramieniu z karboplatyną z paklitakselem.

Evaluation of First-line Radiosurgery vs Whole-Brain Radiotherapy for Small Cell Lung Cancer Brain Metastases The FIRE-SCLC Cohort Study, JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2020.1271

Celem badanie FIRE-SCLC (First-line Radiosurgery for Small-Cell Lung Cancer) było porównanie radioterapii stereotaktycznej (SRS) jako leczenia pierwszego wyboru [bez wcześniejszego napromieniania całego mózgowia (WBRT) lub profilaktycznego napromieniania mózgowia (PCI)] vs napromienianie całego mózgowia (WBRT) u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami do mózgowia. Nie zaobserwowani różnic w przeżyciu całkowitym mimo krótszego czasu do pojawienia się nowych przerzutów w mózgowiu w ramieniu z SRS. SRS może być interesującą opcją u pacjentów z niewielką liczbą przerzutów w mózgowiu oraz z większym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych.

Treatment of Locally Advanced Esophageal Carcinoma: ASCO Guideline Journal of Clinical Oncology DOI: 10.1200/JCO.20.00866

Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem przełyku wspierające leczenie multimodale w zespole wielospecjalistycznym.

Management of Cancer Cachexia: ASCO Guideline Journal of Clinical Oncology DOI: 10.1200/JCO.20.00611

Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące postępowania z kacheksją u pacjentów z nowotworem. Nie ma obecnie zaaprobowanych przez FDA leków dla tej grupy pacjentów. Można zastosować leczenie progesteronem lub kortykosteroidem przez krótki czas balansując między korzyściami a ryzykiem powikłań. Bardzo istotne jest wsparcie dietetyczne. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe nie powinno być rutynowo stosowane.

Radiation Therapy for Cervical Cancer: Executive Summary of an ASTRO Clinical Practice Guideline Practical Radiation Oncology (PRO) DOI: DOI: https://doi.org/10.1016/j.prro.2020.04.002

Ukazały się pierwsze zalecenia ASTRO dotyczące radioterapii w leczeniu pacjentek z rakiem szyjki macicy.

Enzalutamide and Survival in Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer N Engl J Med 2020; 382:2197-2206 DOI: 10.1056/NEJMoa2003892

Badanie III fazy PROSPER u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornego na kastrację (czas podwojenia PSA < 10 mies.) bez przerzutów porównujące leczenie enzalutamidem z ADT vs ADT z placebo. Dodanie enzalutamidu istotnie wydłużyło medianę przeżycia całkowitego (67 mies. vs 56,3 mies., p=0,001). Ryzyko zgonu związanego z enzalutamidem było o 27% niższe niż w grupie z placebo.