NEWSLETTER KLINICZNY SIERPIEŃ 2020 R.
1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 70, No 4 (2020)
 
2. Ukazała się nowa publikacja "Radioterapia dla onkologów nieradioterapeutów” pod redakcją prof. Lucyny Kępki. Kompendium przybliża radioterapię jako jedną z istotnych metod leczenia nowotworów.
3. Ukazały się nowe zalecenia – "Leczenie skojarzone chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania. Zalecenia w zakresie kwalifikacji i realizacji leczenia”.
4. W dniach 1-4 lipca 2020 r. odbył się World Congress on Gastrointestinal Cancer Virtual Experience.

Znaczenie interakcji między lekami stosowanymi u pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego. Stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP), np. omeprazolu, w połączeniu z uzupełniającą chemioterapią CapeOx lub FOLFOX może zwiększać ryzyko progresji. 4% zgonów podczas hospitalizacji pacjentów onkologicznych jest związana z działaniami niepożądanymi lub interakcjami leków.

Wyniki badań ALKA-372-001, STARTRK-1 oraz STARTRK-2 potwierdziły skuteczność entrektynibu u pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego z fuzją genów NTRK (dotyczy ok. 5% pacjentów).

Wyniki kilku badań potwierdziły skuteczność okołooperacyjnego leczenia systemowego i zabiegu cytoredukcji w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (CRC-HIPEC) u pacjentów z przerzutami do otrzewnej.

5. Wspólne wytyczne Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla udzielania akredytacji Towarzystw dla ośrodków wykonujących zabiegi cytoredukcyjne oraz procedury HIPEC w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej.
6. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

29 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała stałe połączenie leków pertuzumab, trastuzumab i hialuronidazę zzxf (Phesgo, Roche) do podania podskórnego u pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym oraz w połączeniu z docetakselem u pacjentów z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi.

Skuteczność potwierdzono w badaniu FeDeriCa.

29 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, Merck) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym rakiem jelita grubego z niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) i/lub zaburzeniami w genach odpowiedzialnych za naprawę (dMMR) w pierwszej linii leczenia.

Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-117.

30 czerwca 2020 r. FDA zarejestrowała awelumab (Bavencio, EMD Serono) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym po leczeniu platyną w pierwszej linii bez progresji.

Skuteczność oceniono w badaniu JAVELIN Bladder 100.

7 lipca 2020 r. FDA zarejestrowała doustne połączenie leków decytabina i cedazurydyna (Inqovi, Astex) w leczeniu pacjentów z zespołem mielodysplastycznym (MDS).

24 lipca 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej brexucabtagene autoleucel (Tecartus, Kite) terapię limfocytami T z chimerycznym receptorem antygenu (CAR-T) w leczeniu pacjentów z opornym lub nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL).

Skuteczność oceniono w badaniu ZUMA-2.

30 lipca 2020 r. FDA zarejestrowała atezolizumab (Tecentriq, Roche) w połączeniu z kobimetynibem i wemurafenibem w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF V600.

Skuteczność potwierdzono w badaniu IMspire 150.

31 lipca 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej tafasitamab-cxix (Monjuvi, MorphoSys) – przeciwciało CD19 - w połączeniu z lenalidomidem w leczeniu pacjentów z opornym lub nawrotowym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL).

Skuteczność oceniono w badaniu L-MIND.

7. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

23 lipca 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazanie dla durwalumabu (Imfinzi, AstraZeneca) o skojarzenie z etopozydę i platyną w pierwszej linii leczenia pacjentów z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca (ED-SCLC).

23 lipca 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla leku awaprytynib (Ayvakit, Blueprint Medicines) w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego (GIST) z mutacją PDGFR.

23 lipca 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla leku belantamab mafodotin (Blenrep, GlaxoSmithKline) w leczeniu pacjentów z nawrotowym lub opornym szpiczakiem plazmocytowym (MM).

23 lipca 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla leku akalabrutynib (Calquence, AstraZeneca) w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL).

23 lipca 2020 r. EMA wydała pozytywną opinię dla biopodobnego bewacyzumabu (Equidacent, Centus) w leczeniu pacjentów z nowotworami jelita grubego, piersi, nerki, szyjki macicy, jajnika, jajowodów i otrzewnej oraz niedrobnokomórkowego raka płuca.

8. Ukazało się opracowanie przygotowane przez Komisję Europejską i ECIS (European Cancer Information System) dotyczące prognozowanych zachorowań i zgonów na nowotwory w 27 państwach Unii Europejskiej w 2020 r. (nie uwzględniono pandemii Covid-19).
9.Uaktualnione zalecenia ASCO dotyczące leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki.
10. Uaktualnione zalecenia ASCO dotyczące zapobiegania i leczenia obwodowej neuropatii wywołanej chemioterapią (CIPN, chemotherapy-induced peripheral neuropathy).

Brak leków o udowodnionej skuteczności w profilaktyce obwodowej neuropatii wywołanej chemioterapią. Redukcja dawek, stosowanie innych leków, odraczanie lub zaprzestanie chemioterapii to metody postępowania z CIPN. Duloksetyna jest jedynym lekiem o udowodnionej skuteczności w leczeniu dolegliwości bólowych w neuropatii obwodowej.

11. Uaktualnione zalecenia ASCO dotyczące leczenia przeciwwymiotnego.

Potwierdzono bezpieczeństwo deksametazonu w profilaktyce przeciwwymiotnej u pacjentów przyjmujących immunoterapię i ematogenną chemioterapię. Potwierdzono skuteczność olanzapiny u pacjentów przyjmujących ematogenną chemioterapię przy przeszczepieniu szpiku. Nie ma wystarczających dowodów na skuteczność medycznej marihuany w profilaktyce nudności i wymiotów.

12. W czasopismach

Total Body Irradiation and Risk of Breast Cancer After Blood or Marrow Transplantation: A Blood or Marrow Transplantation Survivor Study Report, McDonald et al.; J Clin Oncol

doi.org/10.1200/JCO.20.00231

W retrospektywnej analizie 1 464 kobiet po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych potwierdzono, że kumulacyjne prawdopodobieństwo raka piersi po napromienianiu całego ciała (TBI) vs bez TBI do 50. r. ż. wynosi 2,6% vs 0,3%; do 60 r.ż. 4,5% vs 1,6%; do 70 r.ż. 8,8% vs 3,6%. Zwiększone ryzyko dotyczyło zarówno auto- (HR=2,6) jak i allogenicznych przeszczepów (HR=3,7).

Narażenie na substancje alkilujące przed przeszczepem autologicznym zwiększa ryzyko raka piersi (HR=3,3). Nie potwierdzono tego związku z przeszczepem allogenicznym (HR=0,8).

Cancer and Leukemia Group B 90203 (Alliance): Radical Prostatectomy With or Without Neoadjuvant Chemohormonal Therapy in Localized, High-Risk Prostate Cancer; Eastham et al.; J Clin Oncol

doi.org/10.1200/JCO.20.00315

Badanie oceniające neoadjuwantową chemioterapię (6 cykli docetakselu) z hormonoterapią (ADT) z następową prostatektomią vs samodzielna prostatektomia u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka.

Pierwszorzędowy punkt końcowy badania – 3-letni czas wolny od wznowy biochemicznej (PSA>0,2 ng/ml w dwóch kolejnych badaniach) nie został osiągnięty.

Quantifying the Impact of Axillary Surgery and Nodal Irradiation on Breast Cancer–Related Lymphedema and Local Tumor Control: Long-Term Results From a Prospective Screening Trial; Naoum et al., J Clin Oncol

doi.org/10.1200/JCO.20.00459

Prospektywne badanie oceniające powstanie obrzęku limfatycznego (>10% wzrost objętości ramienia utrzymujący się >3 mies. po zabiegu) u pacjentek z nowotworem piersi, u których wykonano zabieg w obrębie węzłów chłonnych pachy [biopsja węzła wartownika (SLNB), limfadenektomia pachowa (ALND)] z/bez napromieniania węzłów chłonnych pachy (RLNR). Głównym czynnikiem wpływającym na powstanie obrzęku limfatycznego jest typ zabiegu chirurgicznego. 5-letnie kumulacyjne ryzyko obrzęku limfatycznego dla ALND+RLNR, ALND, SLNB+RLNR i SLNB wyniosło odpowiednio 30,1%, 24,9%, 10,7% i 8,0%.

Randomized Phase IIB Trial of Proton Beam Therapy Versus Intensity-Modulated Radiation Therapy for Locally Advanced Esophageal Cancer; Lin et al., J Clin Oncol

doi.org/10.1200/JCO.19.02503

Pierwsze badanie z randomizacją, które potwierdziło przewagę radioterapii protonowej (PBT) nad radioterapią fotonową z modulacją intensywności wiązki (IMRT) w zakresie redukcji ryzyka działań niepożądanych (TTB, total toxicity burden – kombinację 11 punktów końcowych wcześniej niewalidowanych). Bez różnic w zakresie skuteczności (3-letni PFS: 50,8% vs 51,2% i 3-letni OS: 44,5% vs 44,5%) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem przełyku.

CODEL: Phase III study of RT, RT + Temozolomide (TMZ), or TMZ for newly-diagnosed 1p/19q Codeleted Oligodendroglioma. Analysis from the initial study design; Jaeckle et al., Neuro Oncol

doi.org/10.1093/neuonc/noaa168

Pacjenci ze skąpodrzewiakiem z kodelecją 1p/19q zostali randomizowani do ramienia z samodzielną radioterapią RT (Dc=59,4 Gy) albo RT z jednoczasowym i uzupełniającym temozolomidem (TMZ) albo temozolomidem w monoterapii. PFS w ramieniu z samodzielnym temozolomidem był znacząco krótszy. (HR=3,12). 83,3% pacjentów leczonych tylko TMZ miało progresję vs 37,5% w ramionach z RT. Trwające badanie CODEL zostało zmodyfikowane i obecnie porównuje się ramię RT + PCV vs RT+TMZ.

Trastuzumab emtasine (T-DM1) in patients with HER2-positive metastatic breast cancer and brain metastases: exploratory final analysis of cohort 1 from KAMILLA, a single-arm phase IIIb clinical trial; Montemurro et al., Ann. Oncol.

doi.org/10.1016/j.annonc.2020.06.020

Badanie KAMILLA potwierdziło, że T-DM1 jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami do mózgowia (BM). ORR wyniósł 21,4%, mediana PFS – 5,5 mies. Odpowiedź obserwowano niezależnie od zastosowanej radioterapii w obrębie mózgowia.

Pathological response in children and adults with large unresected intermediate-grade or high-grade soft tissue sarcoma receiving preoperative chemoradiotherapy with or without pazopanib (ARST1321): a multicentre, randomised, open-label, phase 2 trial; Weiss et al.; Lancet

Badanie II fazy ARST1321 u dorosłych i dzieci z nieoperacyjnym mięsakiem tkanek miękkich potwierdziło skuteczność dodania pazopanibu do przedoperacyjnej radiochemioterapii (ifosfamid + doksorubicyna, RT- 45 Gy). 90% lub więcej patologicznych odpowiedzi zaobserwowano u 58% pacjentów w ramieniu z pazopanibem vs 22% w ramieniu z samodzielną radiochemioterapią.

ESTRO ACROP guidelines for Target Volume Definition in the thoracic radiation treatment of Small cell lung cancer; Pechoux et al.; Radiother Oncol

doi.org/10.1016/j.radonc.2020.07.012

Zalecenia ESTRO dotyczące konturowania obszarów tarczowych u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca.

CommNETs/NANETS guidelines for the diagnosis and management of patients with Lung Neuroendocrine Tumors: An international collaborative endorsement and update of the 2015 ENETS expert consensus guidelines, Singh et al.; J Thorac Oncol

doi.org/10.1016/j.jtho.2020.06.021

Ukazały się zaktualizowane wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia pacjentów z guzami neuroendokrynnymi płuca.

Managing cancer patients during the COVID-19 pandemic: An ESMO Interdisciplinary Expert Consensus, Curigliano et al.; Ann. Oncol.

doi.org/10.1016/j.annonc.2020.07.010

31 lipca 2020 r. ukazały się najnowsze rekomendacje ekspertów ESMO dotyczące leczenia pacjentów onkologicznych w czasie pandemii Covid-19 zachęcające onkologów do nieprzerywania i nieodwlekania terapii przeciwnowotworowych, które mogą mieć wpływ na przeżycie.

Podkreślono, że większość pacjentów z guzami litymi nie jest bardziej narażona na cięższy przebieg Covid-19 niż populacja ogółem.