2018.01.02 NEWSLETTER PTO NUMER 1/18

Data publikacji: 21 marca 2018

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne

1.1. W dniu 19 grudnia 2017 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego. Głównym Laureatem Nagrody jest prof. dr hab. Przemysław Juszczyński, który w imieniu zespołu odebrał nagrodę z rąk Przewodniczącego-Elekta ZG PTO dr hab. Adama Maciejczyka.

pto.med.pl

1.2. VI Konferencja Naukowa pisma "Nowotwory Journal of Oncology” Debaty Onkologiczne odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2018.

www.nowotworykonf.viamedica.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Zarządzenie Nr 125/2017/DGL Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie Nr 126/2017/DGL Prezesa NFZ w sprawie zmiany niektórych zarządzeń w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

www.nfz.gov.pl

2.3. Zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

www.nfz.gov.pl

2.4. Zarządzenie Nr 128/2017/DK Prezesa NFZ w sprawie kontroli prowadzonych przez NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.5. Zarządzenie Nr 129/2017/DK Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ informacji o wynikach kontroli.

www.nfz.gov.pl

2.6. Zarządzenie Nr 130/2017/DSS Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.7. Centrala NFZ przekazuje do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

www.nfz.gov.pl

2.8. Prezes NFZ przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

www.nfz.gov.pl

2.9. Prezes NFZ przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

www.nfz.gov.pl

2.10. Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego za styczeń-wrzesień 2017.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

3.1. W dniu 22 grudnia odbyło się 27/2017 posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmował omówienie i zaopiniowanie założeń taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

www.aotm.gov.pl

3.2. Prezes Agencji AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości nieodpłatnego udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

www.nfz.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018.

www.mz.gov.pl

4.2. Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów.

www.mz.gov.pl

4.3. Ministerstwo przedstawiło System Obsługi List Refundacyjnych.

www.mz.gov.pl

4.4. Wypowiedź ministra Radziwiłła o 6% PKB na ochronę zdrowia.

www.mz.gov.pl

4.5. Wsparcie ratownictwa medycznego ze środków europejskich.

www.mz.gov.pl

4.6. Zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania zakończył prace.

www.mz.gov.pl

4.7. Prezydent podpisał ustawę zwiększającą nakłady na ochronę zdrowiado 6% PKB w 2025 roku.

www.mz.gov.pl

4.8. Miliard złotych dla szpitali. Pieniądze pozwolą sfinansować nadwykonania, które powstały głównie w latach 2008 – 2017.

www.mz.gov.pl

4.9. Nowa lista leków refundowanych (na 1 stycznia 2018).

www.mz.gov.pl

4.10. Prezentacja "Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”.

www.mz.gov.pl

4.11. Komunikat MZ dotyczący umów na tzw. dyżury kontraktowe.

www.mz.gov.pl

4.12. Zawarto 21 umów o dofinansowanie projektów wzmacniających strategiczną infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach "Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” o łącznej wartości ponad 250 mln PLN, z czego 208 mln PLN pochodzi ze środków unijnych.

www.mz.gov.pl

4.13. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu "Krajowe ramy strategiczne – Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (tzw. moduł B).

www.mz.gov.pl

4.14. Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu Dichlorek radu (223) (Xofigo): zwiększone ryzyko złamań i zgonów w randomizowanym badaniu klinicznym z Xofigo stosowanym w skojarzeniu z octanem abirateronu i prednizonem/prednizolonem.

urpl.gov.pl

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

5.1. Dr Howard A. Burris III został wybrany prezesem ASCO na lata 2019-2020.

ascopubs.org

5.2. ASCO informuje o rozpoczęciu przyjmowania streszczeń na kongres 2018.

asco.confex.com

5.3. ASCO opublikowało zalecenia praktyki klinicznej, będące adaptacją zaleceń CCO (Cancer Care Ontario), postępowania przy problemach seksualnych chorych na nowotwory.

www.asco.org

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA publikuje informacje na temat terapii genowej.

www.fda.gov

6.2. FDA zarejestrowała GammaPod – system do radioterapii stereotaktycznej w raku piersi.

www.fda.gov

6.3. FDA przyznała regularną rejestrację dla preparatu pertuzumab (Perjeta firmy Roche) do stosowania w połączeniu z trastuzumabem i chemioterapią w terapii adiuwantowej chorych na HER2- dodatniego wczesnego raka piersi o wysokim ryzyku wznowy.

www.fda.gov

6.4. FDA przyznała regularną rejestrację dla preparatu niwolumab (Opdivo firmy BMS) do stosowania w leczeniu adiuwantowym chorych na czerniaka z zajętymi węzłami chłonnymi lub u chorych z chorobą rozsianą po wcześniejszej kompletnej resekcji.

www.fda.gov

6.5. FDA przyznała regularną rejestrację dla preparatu kabozantynib (Cabometyx frimy Exelixis) do leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.

www.fda.gov

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA wydała zalecenie zawieszenia sprzedaży preparatów modyfikowanych lub o powolnym uwalnianiu, zawierających paracetamol.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA zarejestrowała lek biopochodny trastuzumabu (Herzuma firmy Celltrion) do leczenia chorych na raka piersi lub żołądka.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA rozszerzyła rejestrację preparatu ipilimumab (Yervoy firmy BMS) o możliwość leczenia nastolatków chorych na czerniaka.

www.ema.europa.eu

7.4. EMA opublikowała raport z zebrania komitetu CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use).

www.ema.europa.eu

7.5. Komisja Europejska zamyka procedurę naruszenia prowadzoną przeciwko firmie Roche.

www.ema.europa.eu

7.6. EMA opublikowała raport z zebrania zarządu.

www.ema.europa.eu

7.7. EMA przedstawia statystyki prac prowadzonych w listopadzie 2017.

www.ema.europa.eu

8/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. ESMO rozpoczęło przyjmowanie streszczeń na tegoroczny kongres.

www.esmo.org

8.2. Sekwencjonowanie nowej generacji może tworzyć szanse korzystania z medycyny precyzyjnej przez chorych na nowotwory o nieznanym pierwotnym umiejscowieniu.

www.esmo.org

8.3. Przeciwciała sprzęgnięte z lekami są klinicznie dostępne w leczeniu szerokiego spektrum nowotworów.

www.esmo.org

8.4. ESMO opublikowało grudniowy list prezesa.

hubspot.esmo.org

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE publikuje zalecenia stosowania preparatu rybocyklib (Kisqali firmy Novartis) w połączeniu z inhibitorami aromatazy u chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego, lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka piersi.

www.nice.org.uk

9.2. NICE publikuje zalecenia stosowania preparatu palbocyklib (Ibrance firmy Pfizer) w połączeniu z inhibitorami aromatazy u chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego, lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka piersi.

www.nice.org.uk

9.3. NICE prowadzi konsultacje zaleceń stosowania preparatu atezolizumab (Tecentriq firmy Roche) w leczeniu chorych na rozsianego raka pęcherza moczowego po wcześniejszej chemioterapii opartej na związkach platyny.

www.nice.org.uk

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

10.1. ASTRO zachęca do udziału w wielodyscyplinarnym sympozjum poświęconym nowotworom regionów głowy i szyi.

www.astro.org

11/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

11.1. ESSO zachęca do udziału we wspólnych warsztatach ECCO-AACR-EORTC-ESMO na temat metod w badaniach klinicznych nad nowotworami.

www.essoweb.org

11.2. ESSO zachęca do współpracy w opracowaniu kolejnych wydań tzw. Webinars.

www.essoweb.org

12/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

12.1. W dniu 17 stycznia 2018 upływa termin wczesnej rejestracji na tegoroczny kongres.

www.estro.org

13/ European Cancer Organisation (ECCO)

13.1. W dniu 30 stycznia 2018 w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli ECCO wraz z organizacjami: MAC (MEPs Against Cancer), All.Can oraz ECPC (European Cancer Patient Coalition) przeprowadzi seminarium pt "Improving outcomes, driving efficiency in cancer care: How do we learn from best practice?”

www.ecco-org.eu

13.2. ECCO przedstawia nowości Komisji Europejskiej w zakresie Oncopolicy.

www.ecco-org.eu

14/ European Association for Cancer Research (EACR)

14.1. EACR rozpoczyna czwartą edycję TRANSCAN-2 (JTC 2017) skoncentrowaną na tematyce pt "Translational research on rare cancers”.

www.eacr.org

14.2. EACR zachęca do zgłaszania kandydatur do dwóch stypendiów naukowych "Michelson Prizes for Human Immunology and Vaccine Research” o wartości 150 000 USD.

www.eacr.org

15/ American Association for Cancer Research (AACR)

15.1. Pewne typy bakterii obecne w ustach, a prowadzące do chorób okołozębowych mają związek z podwyższonym ryzykiem raka przełyku.

www.aacr.org

15.2. Uliksertynib – nowy inhibitor kinazy ERK1/2 wykazał aktywność kliniczną o akceptowalnym profilu bezpieczeństwa u chorych na nowotwory z mutacjami w komórkach ścieżki sygnałowej MAPK.

www.aacr.org

15.3. Sygnatura mutacji może być pomocna w identyfikacji chorych na raka piersi, mogących odnieść korzyść z chemioterapii opartej na związkach platyny.

www.aacr.org

16/ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

16.1. IASLC opublikowało grudniowe wydanie Lung Cancer News.

www.iaslc.org

17/ W czasopismach

17.1. New England Journal of Medicine – Mørch L. i wsp. "Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer.”

W duńskim ogólnonarodowym prospektywnym badaniu kohortowym ocenie poddano ryzyko powstania inwazyjnego raka piersi u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną. Analizie poddano dane wszystkich kobiet w wieku pomiędzy 15 i 49 lat, u których nie zdiagnozowano nowotworu, żylnej choroby zakrzepowej oraz nie poddawanych leczeniu niepłodności. Wśród 1,8 miliona kobiet poddanych obserwacji przez średni czas 10,9 roku (razem 19,6 miliona osobo-lat) zarejestrowano 11 517 przypadków raka piersi. W porównaniu do kobiet, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej względne ryzyko raka piersi u kobiet stosujących obecnie lub w przeszłości taką metodę antykoncepcji wyniosło 1,20 (95% [CI]; 1,14 – 1,26). Ryzyko wzrastało z 1,09 (95% CI; 0,96 – 1,23) dla czasu stosowania poniżej 1 roku do 1,38 (95% CI; 1,26 – 1,51) gdy antykoncepcję hormonalną stosowano ponad 10 lat (p=0,002). Po przerwaniu stosowania antykoncepcji hormonalnej ryzyko raka piersi pozostawało nadal wyższe wśród kobiet stosujących metodę co najmniej 5 lat w porównaniu do kobiet, które nigdy jej nie stosowały. Ryzyko związane ze stosowaniem antykoncepcji estrogenowo-progesteronowej obecnie lub w przeszłości, pozostawało w zakresie od 1,0 do 1,6. Wśród kobiet stosujących obecnie lub w przeszłości wkładki domaciczne z progesteronem ryzyko to pozostawało wyższe w porównaniu do kobiet nigdy nie stosujących antykoncepcji hormonalnej (względne ryzyko=1,21; 95% CI; 1,11 – 1,33). Ogólny, całkowity wzrost częstości występowania raka piersi u kobiet kiedykolwiek stosujących antykoncepcję hormonalną, który autorzy uznali za niski, wyniósł 13 na 100 000 osobo-lat (95% CI; 10 - 16) lub około 1 dodatkowy przypadek raka piersi na każde 7 690 kobiet stosujących tą metodę przez 1 rok.

www.nejm.org

17.2. Journal of Clinical Oncology – Heller G. i wsp. "Circulating Tumor Cell Number as a Response Measure of Prolonged Survival for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: A Comparison With Prostate-Specific Antigen Across Five Randomized Phase III Clinical Trials.”

Autorzy przeanalizowali wyniki 5 prospektywnych badań trzeciej fazy z randomizacją (COU-AA-301, AFFIRM, ELM-PC-5, ELM-PC-4 oraz COMET-1), w których leczeniu poddano 6 081 chorych na rozsianego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację. Analizie poddano odpowiedź na leczenie w 13 tygodniu wyrażoną stężeniem CTC (circulating tumor cell) oraz PSA, porównując je z początkiem leczenia i zdefiniowane w 8 kategoriach: CTC0 - CTC non-zero na początku oraz w tygodniu 0 i 13; konwersja CTC (≥ 5 CTCs na początku, ≤ 4 w 13 tygodniu – zgodne ze standardem FDA); 30%, 50%, oraz 70% spadek wartości CTC; i 30%, 50% oraz 70% wartości PSA. Chorych, u których nie zarejestrowano danych z 13 tygodnia uznano za nie odpowiadających na leczenie. Wartość każdej kategorii zróżnicowano w zależności od korelacji z czasem przeżycia całkowitego stosując ważony c-index. CTC0 oraz konwersja CTC miały najwyższy c-index przy najmniejszym odchyleniu standardowym – średnie odchylenie standardowe (SD): CTC0= 0,81 (0,04); konwersja CTC=0,79 (0,03); 30% spadek CTC=0,72 (0,06); 50% spadek CTC=0,72 (0,06); 70% spadek CTC=0,73 (0,05); 30% spadek PSA=0,71 (0,03); 50% spadek PSA=0,72 (0,06); 70% spadek PSA=0,74 (0,05). U 75% chorych można było ocenić CTC0 w porównaniu do 51% dla konwersji CTC. Obie kategorie autorzy uznali za wiarygodne i znaczące punkty końcowe dla badań klinicznych odpowiedzi na leczenie u chorych na rozsianego, we wczesnej fazie, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

ascopubs.org

17.3. Journal of Thoracic Oncology – Thakur M. i wsp. "Risk of Second Lung Cancer in Patients with Previously Treated Lung Cancer: Analysis of Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Data.”

Autorzy badania dokonali retrospektywnej analizy bazy SEER w celu oceny częstości występowania w latach 1992-2007 kolejnego pierwotnego raka płuca – SPLC (second primary lung cancer) po wcześniejszym leczeniu z powodu zachorowania na pierwotnego raka płuca – IPLC (initial primary lung cancer). Standaryzowany współczynnik SIR (standardized incidence ratios) był wysoki zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, a najwyższy u osób, u których pierwotny rak płuca wystąpił w młodym wieku. Wśród kobiet wartość ta niezależnie do rasy i wieku była najwyższa w najmłodszej grupie wiekowej (20–49 lat; SIR=15,26, CI 95%; 12,81–18,04). Częstość występowania kolejnego pierwotnego raka płuca wyniosła 1,10% na chorego/rok, z medianą czasu pomiędzy rozpoznaniem IPLC i SPLC wynoszącą, odpowiednio, 59 i 62 miesiące dla mężczyzn i kobiet. Skumulowane ryzyko wystąpienia kolejnego pierwotnego raka płuca wzrastało z czasem i nie osiągało plateau. Autorzy są zdania, że uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowania specjalnej strategii obserwacji tej grupy chorych.

www.jto.org

18/ Kalendarium - w kraju

18.1. W dniu 12 stycznia 2018 odbędzie się w Katowicach konferencja interaktywna "Postępy Onkologii”.

www.po2018.viamedica.pl

18.2. W dniu 13 stycznia 2018 odbędzie się w Łodzi konferencja interaktywna "Postępy Onkologii”.

www.po2018.viamedica.pl

18.3. W dniu 15 stycznia 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości w leczeniu raka piersi po San Antonio”.

www.rakpiersi.viamedica.pl

18.4. W dniach 26-27 stycznia 2018 odbędzie się w Zakopanem VI Zimowe Forum Onkologiczne.

www.zimoweforumonkologiczne.viamedica.pl

18.5. W dniu 3 lutego 2018 odbędzie się we Wrocławiu konferencja interaktywna "Postępy Onkologii.”

www.po2018.viamedica.pl

18.6. W dniu 16 lutego 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości i kontrowersje w leczeniu nowotworów układu pokarmowego”.

18.7. W dniu 17 lutego 2018 odbędzie się w Gdańsku konferencja interaktywna 2018 "Postępy Onkologii.”

www.po2018.viamedica.pl

18.8. W dniach 2-3 marca 2018 odbędzie się w Poznaniu 3. konferencja ginekologii onkologicznej.

www.onkogin.viamedica.pl

18.9. W dniu 3 marca 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja Sekcji Urologii Onkologicznej PTU.

www.pturol.org.pl

18.10. W dniu 5 marca 2018 odbędzie się w Warszawie III Międzynarodowe Forum Medycyny Spersonalizowanej.

iiimfmp.evenea.pl

18.11. W dniach 9-10 marca 2018 odbędzie się w Warszawie XIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

www.owpk.viamedica.pl

18.12. W dniach 9-10 marca 2018 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce.

www.termedia.pl

18.13. W dniu 16 marca 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów układu chłonnego”.

www.nuch.viamedica.pl

18.14. W dniach 21-23 marca 2018 odbędzie się w Poznaniu 10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology.

www.termedia.pl

18.15. W dniach 6-7 kwietnia 2018 odbędzie się w Warszawie VI Konferencji Naukowej Czasopisma "Nowotwory. Journal of Oncology” Debaty onkologiczne.

www.nowotworykonf.viamedica.pl

18.16. W dniach 11-12 maja 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja "Czas na onkologię spersonalizowaną i interdyscyplinarną".

konferencja.personalizedoncology.pl

18.17. W dniach 17-19 maja 2018 odbędzie się w Szczecinie XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.zjazd.ptcho.org.pl

18.18. W dniach 21-23 czerwca 2018 w Szczecinie odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

ptkt.pl

18.19. W dniach 16-18 listopada 2018 odbędzie się w Warszawie XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.rakpluca12.pl

18.20. W dniach 22-24 listopada 2018 odbędą się w Poznaniu obchody 65-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

www.wco.pl

19/ Kalendarium - za granicą.

19.1. W dniach 8-11 stycznia 2018 odbędzie się w San Diego 5. wspólna konferencja międzynarodowa AACR-IASLC "Lung Cancer Translational Science from the Bench to the Clinic.”

www.aacr.org

19.2. W dniach 15-16 styczna 2018 odbędzie się w Manchester sympozjum "Interdisciplinary Breast Cancer”.

breastcancerconference.org

19.3. W dniach 18-20 stycznia 2018 odbędzie sie w San Francisco "Gastrointestinal Cancers Symposium”.

gicasym.org

19.4. W dniach 19-20 stycznia 2018 odbędzie sie w Barcelonie konferencja "Progress and Controversies in Gynecologic Oncology”.

www.primeoncology.org

19.5. W dniach 25-27 stycznia 2018 odbędzie się w San Francisco sympozjum ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology.

immunosym.org

19.6. W dniach 27-31 stycznia 2018 odbędzie się w Fort Lauderdale 54th Annual Meeting STS.

www.sts.org

19.7. W dniach 5-7 lutego 2018 odbędzie się w Mediolanie konferencja ESMO "Sarcoma & GIST”.

www.esmo.org

19.8. W dniach 8-10 lutego 2018 odbędzie się w San Francisco konferencja "Genitourinary Cancers”.

gucasym.org

19.9. W dniach 21-24 lutego 2018 odbędzie się w Santa Monica 18. konferencja IASLC "Annual Targeted Therapies”.

www.iaslc.org

19.10. W dniach 1-3 marca 2018 odbędzie się w Toronto konferencja "Global Cancer Control”.

ers.snapuptickets.com

19.11. W dniach 5-7 marca 2018 odbędzie się w Paryżu konferencja TAT - Targeted Anticancer Therapies.

www.esmo.org

19.12. W dniach 19-21 marca 2018 odbędzie sie w Berlinie 5. konferencja ITOC5 - Immunotherapy of Cancer.

itoc-conference.eu

19.13. W dniach 21-24 marca 2018 odbędzie się w Chicago SSO Annual Cancer Conference.

events.jspargo.com

19.14. W dniach 22-24 marca 2018 odbędzie się w Madrycie IASLC Immunotherapy Meeting.

www.iaslc.org

19.15. W dniach 23-24 marca 2018 odbędzie się w Barcelonie konferencja ESMO Signalling Pathways in Cancer.

www.esmo.org

19.16. W dniach 11-14 kwietnia 2018 odbędzie się w Genewie 8. konferencja European Lung Cancer Congress (ELCC).

www.esmo.org

19.17. W dniach 23-26 września 2018 r. odbędzie się w Toronto 19. Światowa Konferencja Raka Płuca - WCLC 2018.

www.iaslc.org