2018.01.30 NEWSLETTER PTO NUMER 3/18

Data publikacji: 21 marca 2018

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne

1.1. Przypominamy o konieczności opłacenia składki członkowskiej PTO na rok 2018 ( strona z opłatami). Termin płatności upływa we środę, 31 stycznia. Dalsze instrukcje na stronie PTO ( przewodnik dokonania opłaty członkowskiej 2018) oraz w Komunikacie Specjalnym.

1.2. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku, dzięki współpracy PTO i ROCHE Polska sp. z o.o., dwóch młodych lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej uczestniczyło w kongresie ASCO 2017 w Chicago. W tym roku ponownie Firma Roche Polska sp. z o.o. wystąpiła do PTO z inicjatywą sponsorowania uczestnictwa w kongresie ASCO 2018 w dniach 1-5 czerwca 2018 w Chicago dwóm młodym lekarzom onkologom lub praktykom dopiero podejmującym specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej. PTO przyjęło następujące kryteria dla kandydatów: wiek ≤ 35 lat, w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, członkostwo w PTO z opłaconą terminowo (tj. do 31 stycznia 2018 r.) składką członkowską za 2018 r. Mile widziany dorobek naukowy. Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria są proszone o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres e-mail: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018. Spośród osób, które nadeślą zgłoszenia, komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący ZG PTO, Przewodniczący-Elekt ZG PTO, Sekretarz ZG PTO, Skarbnik ZG PTO wyłoni beneficjentów grantów. Powodzenia!

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

pto.med.pl

1.3. W niedzielę 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już osiemnasty raz organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. W ramach tzw. "białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju.

www.puo.pl

1.4. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową pt. "Nowotwory złośliwe skóry”. Autorzy dwóch najlepszych prac będą mieli możliwość wzięcia udziału w kongresie EADO 2018 (9th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma/Skin Cancer Centres), który odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2018 w Barcelonie.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

rakskorykonkurs.pl

1.5. VI Konferencja Naukowa pisma "Nowotwory Journal of Oncology” Debaty Onkologiczne odbędzie się w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia 2018.

www.nowotworykonf.viamedica.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Zarządzenie Nr 1/2018/GPF Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie Nr 2/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

www.nfz.gov.pl

2.3. Zarządzenie Nr 3/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

www.nfz.gov.pl

2.4. Zarządzenie Nr 5/2018/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.5. Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Nr 119/2017/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

www.nfz.gov.pl

2.6. Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

www.nfz.gov.pl

2.7. Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

www.nfz.gov.pl

2.8. Prezes NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS”.

www.nfz.gov.pl

2.9. Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących.

www.nfz.gov.pl

2.10. Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

www.nfz.gov.pl

2.11. Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 268.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

3.1. W dniu 29 stycznia 2018 odbyło się 5/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości, porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: "Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” (Powiat Żarski).

www.aotm.gov.pl

3.2. W dniu 19 stycznia 2018 na posiedzeniu Rada ds. Taryfikacji, przeprowadziła wstępne konsultacje z przedstawicielami środowiska medycznego, w związku z rozpoczęciem procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych w obszarze chorób nowotworowych, finansowanych w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem konsultacji była dyskusja nad wyodrębnieniem obszarów, których regulacja powinna mieć miejsce w pierwszej kolejności.

www.aotm.gov.pl

3.3. W dniu 5 lutego 2018 odbędzie się 6/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości, porządek obrad będzie obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie:

  • zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego "Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA ½”,
  • opinii zasadności finansowania ze środków publicznych leku XALKORI (kryzotynib) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84).

www.aotm.gov.pl

3.4. W dniu 7 lutego 2018 odbędzie się 7/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości porządek obrad będzie obejmował między innymi przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego: "Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF Poznania”.

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Minister zdrowia wręczył Januszowi Cieszyńskiemu nominację na podsekretarza stanu.

www.mz.gov.pl

4.2. Minister zdrowia w dialogu poprzedzającym pierwsze działania.

www.mz.gov.pl

4.3. Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wyjaśnień dotyczących wdrożenia zapisów decyzji Komisji z dnia 23 listopada 2017 o gadolinowych środkach kontrastowych.

urpl.gov.pl

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

5.1. ASCO poinformowało o najnowszych zaleceniach praktyki opartej na faktach wydanych przez CAP (College of American Pathologists) pt. "Human Papillomavirus (HPV) Testing in Head and Neck Carcinomas”.

www.archivesofpathology.org

5.2. ASCO opublikowało zalecenia leczenia chorych na szpiczaka mnogiego.

asco.confex.com

5.3. ASCO opublikowało zalecenia leczenia chorych na międzybłoniaka opłucnej.

www.asco.org

5.4. ASCO zachęca do korzystania z nowego eLearningu poświęconego rakowi szyjki macicy.

university.asco.org

5.5. ASCO zachęca chorych na nowotwory i ich lekarzy do odwiedzania strony internetowej cancer.net.

www.cancer.net

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA informuje o bezpieczeństwie leczenia związanym ze stosowaniem preparatu rolapitant (Varubi firmy Tesaro) w profilaktyce oraz leczeniu nudności i wymiotów, występujących u dorosłych chorych w trakcie chemioterapii.

www.fda.gov

6.2. FDA rozszerzyła rejestrację preparatu afatynib (Gilotrif firmy Boehringer Ingelheim) o leczenie pierwszej linii chorych na rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną testem diagnostycznym zarejestrowanym przez FDA mutacją EGFR z brakiem oporności.

www.fda.gov

6.3. FDA rozszerzyła rejestrację doustnego preparatu olaparyb (Lynparza firmy AstraZeneca) o leczenie chorych na rozsianego raka piersi z genetyczną mutacją germinalną.

www.fda.gov

6.4. FDA zarejestrowała radiofarmaceutyk lutetium (177Lu) oksodotreotide (Lutathera firmy Advanced Accelerator) stosowany w leczeniu chorych na guzy neuroendokrynne układu pokarmowego.

www.fda.gov

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA zarejestrowała preparat letermowir (Prevymis firmy MSD) do leczenia infekcji CMV u chorych poddawanych allogenicznemu przeszczepowi szpiku kostnego.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA zarejestrowała radiofarmaceutyk lutetium (177Lu) oksodotreotide (Lutathera firmy Advanced Accelerator) stosowany w leczeniu chorych na guzy neuroendokrynne układu pokarmowego.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA zarejestrowała trastuzumab firmy Samsung (Ontruzant).

www.ema.europa.eu

7.4. EMA przedstawia raport ze spotkania komitetu CHMP.

www.ema.europa.eu

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE publikuje zalecenia dotyczące stosowania testu wykrywającego w osoczu mutacje EGFR u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca.

www.nice.org.uk

9.2. NICE publikuje zalecenia dotyczące stosowania testu MammaTyper w celu laboratoryjnego potwierdzania podtypów raka piersi.

www.nice.org.uk

9.3. NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania preparatu kryzotynib do leczenia chorych na ROS1-dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.

www.nice.org.uk

9.4. NICE prowadzi konsultacje zaleceń dotyczących guzów mózgu u dorosłych chorych (pierwotnych i przerzutów).

www.nice.org.uk

9.5. NICE opublikował zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne leczenia dorosłych chorych z rakiem przełyku i żołądka.

www.nice.org.uk

9.6. . NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu lewantynib z ewerolimusem u chorych na wcześniej leczonego zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.

www.nice.org.uk

9.7. NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń leczenia chorych na wczesnego i miejscowo zaawansowanego raka piersi.

www.nice.org.uk

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

10.1. ASTRO we współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej (ASCO) utworzyło rejestr w celu śledzenia i poprawy jakości opieki nowotworowej w USA.

www.astro.org

11/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

11.1. ESSO opublikowało wielodyscyplinarny webinar European Society of Oncologic Imaging's (ESOI).

www.essoweb.org

12/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

12.1. "Dostęp chorych na raka do radioterapii z intencją wyleczenia pomaga zmniejszać braki w dostępie do leczenia” – tematem spotkania w Parlamencie Europejskim.

www.estro.org

12.2. ESTRO przypomina o Światowym Dniu Raka obchodzonym 4 lutego.

www.estro.org

13/ European Cancer Organisation (ECCO)

13.1. ECCO przedstawia nowości Komisji Europejskiej w zakresie Oncopolicy.

www.ecco-org.eu

13.2. ECCO przedstawia kolejne nowości Komisji Europejskiej w zakresie Oncopolicy.

www.ecco-org.eu

14/ European Association for Cancer Research (EACR)

14.1. Test krwi obwodowej CancerSEEK opracowany przez naukowców z uniwersytetu Johns Hopkins wykrywa 8 najczęściej występujących nowotworów.

www.eacr.org

14.2. EACR zachęca do dołączenia do stowarzyszenia na Instagram.

www.eacr.org

15/ American Association for Cancer Research (AACR)

15.1. Ryzyko wznowy po radykalnej prostatektomii jest wyższe o otyłych mężczyzn.

www.aacr.org

15.2. Wysoki poziom tłuszczu u otyłych kobiet w wieku pomenopauzalnym z BMI w normie ma związek z wyższym ryzykiem raka piersi.

www.aacr.org

16/ International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

16.1. IASLC wraz z College of American Pathologists (CAP) oraz Association for Molecular Pathology (AMP) opublikowały zaktualizowane i poprawione zalecenia stosowania testów molekularnych i terapii celowanych w raku płuca.

www.iaslc.org

16.2. IASLC opublikowało najnowszy Newsletter.

www.iaslc.org

16.3. IASLC przypomina o upływającym w dniu 31 stycznia 2018 terminie wczesnej rejestracji na konferencję ELCC w Genewie.

www.iaslc.org

16.4. IASLC informuje o rozpoczęciu w dniu 1 lutego 2018 przyjmowania zgłoszeń prac i otwarciu rejestracji na tegoroczną konferencję WCLC

wclc2018.iaslc.org

16.5. IASLC przypomina o upływającym 15 lutego 2018 terminie zgłaszania wniosków o granty badawcze we wczesnym wykrywaniu raka płuca.

www.iaslc.org

17/ W czasopismach

17.1. Journal of Clinical Oncology – Noronha V. i wsp. "Once-a-Week Versus Once-Every-3-Weeks Cisplatin Chemoradiation for Locally Advanced Head and Neck Cancer: A Phase III Randomized Noninferiority Trial.”

W badaniu trzeciej fazy typu non-inferiority z randomizacją, pomiędzy rokiem 2013 a 2017 poddano porównano skuteczność dwóch schematów chemoradioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi (LAHNSCC). W trakcie radioterapii chorym podawano cisplatynę 30 mg/m2 raz na tydzień (n=150; grupa badana) lub ten sam lek w standardowej dawce 100 mg/m2 co trzy tygodnie (n=150; grupa kontrolna). Pierwszoplanowym punktem końcowym był odsetek pacjentów z lokoregionalną kontrolą choroby (LRC), a wykazanie non-inferiority zdefiniowano jako wartość górnej granicy 95% CI dla różnicy w odsetkach LRC nie większą niż 15 punktów procentowych (p.p.). Drugoplanowymi punktami końcowymi były: toksyczność, utrzymanie protokołu leczenia, odpowiedź na leczenie, czas przeżycia wolnego od progresji i czas przeżycia całkowitego. Chemioradioterapia była zastosowana jako leczenie uzupełniające po zabiegu operacyjnym u 279 chorych (93%). Po czasie obserwacji o medianie wynoszącej 22 miesiące 2-letni odsetek LRC wyniósł 58,5% w grupie eksperymentalnej oraz 73,1% w grupie kontrolnej, prowadząc do bezwzględnej różnicy 14,6 p.p. (95% CI: 5,7- 23,5 p.p.); p=0,014; HR=1,76 (95% CI; 1,11 – 2,79). Ostra toksyczność w stopniu 3 lub wyższym wystąpiła u 71,6% chorych w grupie eksperymentalnej w porównaniu do 84,6% chorych w grupie kontrolnej (p=0,006). Szacunkowa mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła, odpowiednio, 17,7 miesiąca (95% CI; 0,42 – 35,05) oraz 28,6 miesiąca (95% CI; 15,90 – 41,30); HR=1,24 (95% CI; 0,89 – 1,73); p=0,21. Szacunkowa mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 39,5 miesiąca w grupie eksperymentalnej w porównaniu do nie osiągniętej w grupie kontrolnej (HR=1,14 [95% CI; 0,79 – 1,65]; p=0,48). Zdaniem autorów chemioradioterapia z cisplatyną podawaną w dawce 100 mg/m2 co 3 tygodnie powinna pozostać standardem adiuwantowego leczenia chorych na LAHNSCC, pomimo swojej toksyczności.

ascopubs.org

17.2. Journal of Clinical Oncology – Escudier B. i wsp. "Cabozantinib, a New Standard of Care for Patients With Advanced Renal Cell Carcinoma and Bone Metastases? Subgroup Analysis of the METEOR Trial.”

W badaniu trzeciej fazy z randomizacją METEOR 658 chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego poddano leczeniu (1:1) kabozantynibem (60 mg) lub ewerolimusem (10mg). Wśród chorych z przerzutami do kości potwierdzonymi przed rozpoczęciem leczenia przez niezależny zespół radiologów (independent radiology committee - IRC) mediana czasu przeżycia bez progresji w grupie kabozantynibu (n=77) wyniosła 7,4 miesiąca w porównaniu do 2,7 miesiąca w grupie ewerolimusu (n=65), HR=0,33 (95% CI; 0.,1 – 0,51). Czas przeżycia całkowitego wynosił odpowiednio 20,1 miesiąca vs 12,1 miesiąca (HR=0,54 [95% CI; 0,34 – 0,84]). Całkowity współczynnik odpowiedzi ORR w ocenie IRC wyniósł odpowiednio 17% vs 0%. Współczynnik występowania zdarzeń kostnych w grupie kabozantynibu wyniósł 23% w porównaniu do 29% w grupie ewerolimusu, Odpowiedź kostna w ocenie IRC wyniosła odpowiednio 20% vs 10%. Chorzy bez przerzutów do kości leczeni kabozantynibem również odnieśli korzyść w porównaniu do chorych leczonych ewerolimusem w zakresie czasu wolnego od progresji, czasu przeżycia całkowitego oraz całkowitego współczynnika odpowiedzi. Zmiany biomarkerów obrotu kostnego również były wyższe w grupie kabozantynibu. Obserwowany profil bezpieczeństwa leczenia w obu grupach z przerzutami do kości był spójny z obserwacjami w grupie bez przerzutów. Zdaniem autorów kabozantynib w porównaniu do ewerolimusu miał wpływ na poprawę czasu wolnego od progresji, czasu przeżycia całkowitego i współczynnika odpowiedzi całkowitej u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego z przerzutami do kości i stanowi w tej grupie wartościową opcję leczenia. Analizę podgrup przeprowadzono zgodnie z pierwotnym protokołem badania METEOR.

ascopubs.org

17.3. Journal of Thoracic Oncology – Miller E.D. i wsp. "The addition of chemotherapy to radiation therapy improves survival in elderly patients with stage III non-small cell lung cancer.”

Na podstawie danych zgromadzonych w latach 2003-2014 w amerykańskim rejestrze raka (National Cancer Database) autorzy porównali efektywność wyłącznej radykalnej radioterapii (≥59,4 Gy; n=5 023) i chemioradioterapii (n=18 206) jednoczasowej (napromienianie lub chemioterapia rozpoczęte w ciągu 30 dni po zastosowaniu drugiej metody) lub sekwencyjnej (napromienianie rozpoczęte >30 dniach po chemioterapii) u wcześniej nieleczonych chirurgicznie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania będących w podeszłym wieku (≥70 r.ż.). Stosowanie chemioradioterapii w porównaniu z radioterapią wiązało się z wydłużeniem czasu przeżycia całkowitego, zarówno przed wykonaniem - uwzględniającej wpływ innych czynników na rokowanie - analizy PSM (propensity score matching) (HR=0,66; 95%CI; 0,64-0,68, p<0,001) jak i po przeprowadzeniu analizy PSM (HR=0,67; 95%CI; 0,64-0,70, p<0,001). Chemioradioterapia sekwencyjna w porównaniu do jednoczasowej wiązała się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 9% (HR=0,91; 95%CI; 0,85-0,96; p=0,002). Autorzy badania wykazali, że radykalna chemioradioterapia u będących w podeszłym wieku chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania poprawia przeżycie w porównaniu do wyłącznej radioterapii oraz że chemioradioterapia sekwencyjna jest korzystniejsza od jednoczasowej. Autorzy wskazują również na potrzebę przeprowadzenia badań prospektywnych w celu ustalenia optymalnej sekwencji leczenia w tej grupie chorych.

www.sciencedirect.com/

18/ Kalendarium - w kraju

18.1. W dniu 3 lutego 2018 odbędzie się we Wrocławiu konferencja interaktywna "Postępy Onkologii.”

www.po2018.viamedica.pl

18.2. W dniu 16 lutego 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości i kontrowersje w leczeniu nowotworów układu pokarmowego”.

18.3. W dniu 17 lutego 2018 odbędzie się w Gdańsku konferencja interaktywna 2018 "Postępy Onkologii.”

www.po2018.viamedica.pl

18.4. W dniach 23-24 lutego 2018 odbędzie się w Warszawie VI Ogólnopolska Konferencja "Kontrowersje w onkologii”.

www.konferencja-onkologiczna.pl

18.5. W dniach 2-3 marca 2018 odbędzie się w Poznaniu 3. konferencja ginekologii onkologicznej.

www.onkogin.viamedica.pl

18.6. W dniu 3 marca 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja Sekcji Urologii Onkologicznej PTU.

www.pturol.org.pl

18.7. W dniu 5 marca 2018 odbędzie się w Warszawie III Międzynarodowe Forum Medycyny Spersonalizowanej.

iiimfmp.evenea.pl

18.8. W dniach 9-10 marca 2018 odbędzie się w Warszawie XIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

www.owpk.viamedica.pl

18.9. W dniach 9-10 marca 2018 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce.

www.termedia.pl

18.10. W dniu 16 marca 2018 odbędzie się w Warszawie konferencja "Nowości w leczeniu nowotworów układu chłonnego”.

www.nuch.viamedica.pl

18.11. W dniach 16-17 marca 2018 odbędzie się we Wrocławiu II Międzynarodowa Konferencja Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – Obrzęki w onkologii, profilaktyka i leczenie.

www.limfo.icongress.pl

18.12. W dniach 21-23 marca 2018 odbędzie się w Poznaniu 10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology.

www.termedia.pl

18.13. W dniach 6-7 kwietnia 2018 odbędzie się w Warszawie VI Konferencji Naukowej Czasopisma "Nowotwory. Journal of Oncology” Debaty onkologiczne.

www.nowotworykonf.viamedica.pl

18.14. W dniach 20-21 kwietnia 2018 w Warszawie odbędzie się konferencja Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi pt. Diagnostyka i leczenie nowotworów kobiecych – onkologia kobiet "FALENTY 2018".

www.konferencjafalenty.pl

18.15. W dniach 11-12 maja 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja "Czas na onkologię spersonalizowaną i interdyscyplinarną".

konferencja.personalizedoncology.pl

18.16. W dniach 17-19 maja 2018 odbędzie się w Szczecinie XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.zjazd.ptcho.org.pl

18.17. W dniach 14-16 czerwca 2018 odbędzie się w Warszawie VI Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.kongresptb.pl

18.18. W dniach 21-23 czerwca 2018 w Szczecinie odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

ptkt.pl

18.19. W dniach 16-18 listopada 2018 odbędzie się w Warszawie XII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.rakpluca12.pl

18.20. W dniach 22-24 listopada 2018 odbędą się w Poznaniu obchody 65-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

www.wco.pl

19/ Kalendarium - za granicą.

19.7. W dniach 5-7 lutego 2018 odbędzie się w Mediolanie konferencja ESMO "Sarcoma & GIST”.

www.esmo.org

19.8. W dniach 8-10 lutego 2018 odbędzie się w San Francisco konferencja "Genitourinary Cancers”.

gucasym.org

19.1. W dniach 21-24 lutego 2018 odbędzie się w Santa Monica 18. konferencja IASLC "Annual Targeted Therapies”.

www.iaslc.org

19.2. W dniach 1-3 marca 2018 odbędzie się w Toronto konferencja "Global Cancer Control”.

ers.snapuptickets.com

19.3. W dniach 5-7 marca 2018 odbędzie się w Paryżu konferencja TAT - Targeted Anticancer Therapies.

www.esmo.org

19.4. W dniach 19-21 marca 2018 odbędzie sie w Berlinie 5. konferencja ITOC5 - Immunotherapy of Cancer.

itoc-conference.eu

19.5. W dniach 21-24 marca 2018 odbędzie się w Chicago SSO Annual Cancer Conference.

events.jspargo.com

19.6. W dniach 22-24 marca 2018 odbędzie się w Madrycie IASLC Immunotherapy Meeting.

www.iaslc.org

19.7. W dniach 23-24 marca 2018 odbędzie się w Barcelonie konferencja ESMO Signalling Pathways in Cancer.

www.esmo.org

19.8. W dniach 11-14 kwietnia 2018 odbędzie się w Genewie 8. konferencja European Lung Cancer Congress (ELCC).

www.esmo.org

19.9. W dniach 23-26 września 2018 r. odbędzie się w Toronto 19. Światowa Konferencja Raka Płuca - WCLC 2018.

www.iaslc.org