Krajowy Rejestr Nowotworów

www.onkologia.org.pl

Projekt „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce” w wyniku konkursu uzyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki). Projekt Centrum Onkologii zajął szóste miejsce (na 106 projektów) wśród instytucji startujących w konkursie uzyskując 90,67% możliwych do uzyskania punktów.

Projekt był zrealizowany w latach 2010-2013 przez Krajowy Rejestr Nowotworów umiejscowiony w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Finansowanie projektu wynosiło 5 716 942 pln, z czego 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego.

Projekt powstał jako odpowiedź na wprowadzenie w życie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 z 2011 r poz. 657). Spełniając założenia ustawy realizacja projektu doprowadziła do przekształcenia systemu rejestracji nowotworów z systemu rozproszonego (rys. 1) w scentralizowany (rys.

Nadzór merytoryczny nad projektem objęła Rada Naukowa w składzie: prof. dr hab. med. Witold Zatoński (Przewodniczący Rady), prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. dr hab. med. Jadwiga Rachtan, Marcin Kędzierski (dyrektor CSIOZ), prof. dr hab. med.Jan Kornafel, prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. med. Jan Walewski.

Cele projektu:

Cel bezpośredni

Poprawa jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe

  • Poprawa jakości danych epidemiologicznych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Nowotworów.
  • Utworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych do badań epidemiologicznych w zakresie nowotworów złośliwych, umożliwiających dokonywanie wiarygodnych analiz w czasie rzeczywistym.
  • Przebudowa organizacji gromadzenia danych o nowotworach złośliwych na terenie całej Polski poprzez zastosowanie nowoczesnych aplikacji dostępnych on-line oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.
  • Utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych do celów badawczych i naukowych (zawierającą zarówno nowoutworzoną bazę danych w zakresie nowotworów złośliwych, jak również portal wiedzy oferujący specjalistyczne narzędzia do analizy epidemiologicznej).
  • Wzrost zatrudnienia w sferze badawczo – rozwojowej.

Główne moduły projektu:

  • Centralna Baza Nowotworów
  • Platforma Rejestrów Narządowych
  • Platforma wiedzy