CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA PTO

Celem PTO jest:

 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,
 3. współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,
 4. zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,
 5. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

PTO realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. organizowanie sekcji naukowych,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,
 4. inicjowanie i popieranie (m. in. przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród) działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,
 5. redagowanie czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”,
 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,
 7. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.