Protokoły z zebrań Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r., w Gliwicach, podczas Konferencja Naukowej z Okazji 70-lecia Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach.

...

więcejSprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r 

Sprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia członków PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r. w Gliwicach, podczas Konferencja Naukowej z Okazji 70-lecia Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach.

...

więcejSprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia członków PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania, na który składały się dwa zasadnicze punkty: głosowanie nad wnioskami ZG PTO dotyczącymi nadania honorowego członkostwa PTO oraz informacja o sytuacji finansowej Towarzystwa. Członkowie PTO obecni na zebraniu jednogłośnie zaakceptowali proponowany porządek posiedzenia.

Prof. dr hab. Jacek Fijuth poinformował zebranych, że Zarząd Główny PTO jednogłośnie zarekomendował Walnemu Zebraniu Członków PTO nadanie honorowego członkostwa w PTO prof. dr hab. Jackowi Jassemowi.

...

więcejProtokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 14.30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1. 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Zarząd Główny PTO jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek posiedzenia.

Następny punkt zebrania stanowiło przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2016 r. Przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęciem protokołu, ZG PTO przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia

...

więcejProtokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 1 lipca 2016 r. o godzinie 13.50 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1. 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Zarząd Główny PTO jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek posiedzenia.

Kolejny punkt zebrania był poświęcony stanowi przygotowań do IV Kongresu Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 12-15 października 2016 r. w Łodzi pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Informacja na ten temat została przedstawiona przez pana Rafała Orzęckiego – przedstawiciela Wydawnictwa Medycznego Via Medica, współorganizatora wydarzenia. Prelegent opowiedział o organizacji obrad kongresu w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi, o nawiązaniu współpracy w ramach organizacji wydarzenia z dziewiętnastoma towarzystwami naukowymi i o harmonogramie kongresu.

...

więcejProtokół z Zebrania ZG PTO z dnia 8 kwietnia 2016 

 

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Proponowany porządek posiedzenia został jednomyślnie zaakceptowany.
Następny punkt zebrania ZG PTO stanowiła dyskusja poświęcona zmianom w Statucie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Na prośbę prof. dr hab. Jacka Fijutha, prowadzący biuro ZG PTO dr Michał Kornatowski omówił zmiany w nowej wersji statutu w stosunku do dotychczas obowiązującego dokumentu...

...

więcejProtokół z Zebrania ZG PTO z dnia 26 października 2015 

 

Następny punkt zebrania stanowiło przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG PTO w dniu 19 stycznia 2015 roku, który członkowie ZG PTO otrzymali drogą elektroniczną z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Przy jednym głosie wstrzymującym się Sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęciem protokołu, ZG PTO przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad zajęciem stanowiska w sprawie udzielenia honorowego członkowstwa w PTO dr n. med. Teresie Dobielińskiej ...

...

więcejProtokół z Zebrania ZG PTO z dnia 10 kwietnia 2015