Protokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie

21 maja 2018

Zebranych powitał prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Członkowie ZG PTO w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany porządek zebrania, a następnie przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia w dniu 27 października 2017 r.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał przewodniczący ZG PTO, który przypomniał najistotniejsze kierunki działania i sposoby realizacji kolejnych zadań PTO w kadencji 2014-2018. Prof. dr hab. Jacek Fijuth opowiedział zebranym o pracach nad przyjęciem „Strategii walki z rakiem w Polsce”, o spotkaniach swoich i przewodniczącego - elekta ZG PTO z przedstawicielami parlamentu, organizacji lekarskich, pacjentów onkologicznych i mediów oraz o wspieraniu rozwoju naukowego młodych onkologów. W wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez PTO w latach 2017 i 2018 czterech lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej otrzymało stypendium na udział w kongresie ASCO.

Następnym punktem zebrania była dyskusja nad sytuacją finansową PTO. Skarbnik ZG PTO przedstawiła stan finansów towarzystwa i po raz kolejny odniosła się do problemu płatności składek członkowskich. Wywiązała się dyskusja, w podsumowaniu której przewodniczący-elekt ZG PTO dr hab. Adam Maciejczyk zapowiedział dalsze prace nad usprawnieniem ściągalności składek. Dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz zgłosiła wniosek formalny, aby firma prowadząca księgowość PTO posiadała wgląd bierny w rachunki bankowe oddziałów terenowych. Usprawni to sprawozdawczość finansową i pozwoli zrezygnować z miesięcznych sprawozdań skarbników oddziałów terenowych przesyłanych do biura księgowego. ZG PTO w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjął uchwałę umożliwiającą firmie prowadzącej księgowość PTO wgląd bierny w rachunki bankowe oddziałów terenowych. ZG PTO jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przyjęcie sprawozdania finansowego skarbnika PTO.

Po przyjęciu sprawozdania finansowego przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth przedstawił zebranym treść listu prof. dr hab. Edwarda Towpika, który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji redaktora naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology". Zastępca redaktora naczelnego „Nowotwory Journal of Oncology" prof. dr hab. Wojciech Wysocki poinformował zebranych o obecnym stanie i kierunkach rozwoju czasopisma. Prof. dr hab. Wojciech Wysocki zgłosił wniosek formalny, aby ZG PTO zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Członków PTO utworzenie przy czasopiśmie „Nowotwory Journal of Oncology" stanowiska „Editor Emeritus” i powołał na nie prof. dr hab. Edwarda Towpika. W głosowaniu jawnym ZG PTO jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem wniosku.

W dalszej części zebrania sekretarz ZG PTO przedstawił sprawozdanie z działalności PTO w 2017 r. Przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęciem sprawozdania, ZG PTO przyjął to sprawozdanie.

Następnie sekretarz ZG PTO udzielił głosu dr Krzysztofowi Rogoziewiczowi i dr n. med. Róży Poźniak – Balickiej reprezentującym onkologów z województwa lubuskiego, którzy opowiedzieli o inicjatywie powołania Lubuskiego Oddziału Terenowego PTO z siedzibą w Zielonej Górze i o perspektywach funkcjonowania oddziału. W głosowaniu jawnym ZG PTO jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Lubuskiego Oddziału Terenowego PTO z siedzibą w Zielonej Górze.
W imieniu Komisji Rewizyjnej dr n. med. Tomasz Filipowski pozytywnie ocenił pracę ZG PTO w kadencji 2014-2018 i stwierdził, że będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Członków PTO udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Przedstawiciele oddziałów terenowych PTO nie zgłosili istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem oddziałów.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili innych wolnych wniosków.

Prof. dr hab. Jacek Fijuth podziękował członkom ZG PTO za wspólną pracę na rzecz towarzystwa i polskiej onkologii w kończącej się 30 czerwca 2018 r. czteroletniej kadencji, zaprosił zebranych na 1. Międzyzjazdową Konferencję Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2018 r. w Warszawie i zakończył zebranie.
Uczestnicy zebrania podpisali listę obecności.

dr hab. Leszek Gottwald
sekretarz Zarządu Głównego PTO