Protokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie

4 czerwca 2017

Zebranych powitał prof. dr hab. Jacek Fijuth, zaproponował przyjęcie przesłanego Członkom ZG PTO drogą internetową porządku zebrania i zgłosił wniosek o jego uzupełnienie o informację przedstawicieli oddziałów terenowych PTO dotyczącą funkcjonowania oddziałów. Członkowie ZG PTO w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowali wprowadzenie dodatkowego punktu do programu posiedzenia, a następnie także jednogłośnie zaakceptowali ostateczny proponowany porządek zebrania. Przewodniczący ZG PTO przedstawił obecnym panią Grażynę Pitus, księgową ZG PTO.

Następny punkt zebrania stanowiło przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 14 października 2016 r. Przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęciem protokołu, ZG PTO przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i przedstawił zebranym informację nt. swojej aktywności jako reprezentanta PTO w od czasu poprzedniego posiedzenia ZG. Prof. dr hab. Jacek Fijuth reprezentował PTO podczas posiedzeń komisji i zespołów parlamentarnych i w Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczący ZG PTO opowiedział o spotkaniach z przedstawicielami organizacji lekarskich, pacjentów onkologicznych i mediów, a następnie o zorganizowanych przez PTO obchodach Światowego Dnia Walki z Rakiem w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Prof. dr hab. Jacek Fijuth zrelacjonował zebranym przebieg wizyty delegacji PTO w pałacu prezydenckim w dniu 27 lutego 2017 r. na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przebieg rozmowy z Prezydentem. Przewodniczący ZG PTO poinformował, że uzyskał deklarację Prezydenta RP wsparcia dla działań edukacyjnych dotyczącej profilaktyki pierwotnej nowotworów w Polsce. Prezydent RP zgodził się także przyjąć patronat honorowy nad dokumentem „Strategii walki z rakiem w Polsce”. Kolejne spotkanie z Prezydentem RP poświęcone powstającemu dokumentowi „Strategii walki z rakiem w Polsce” zaplanowano na 10 maja 2017 r. Prof. dr hab. Jacek Fijuth wspomniał też o zaangażowaniu PTO w organizację III Warszawskiej Konferencji Onkologicznej, która odbyła się w dniu 1 marca 2017 r.

Następnie przewodniczący ZG PTO przedstawił problematykę spotkania w dniu 7 kwietnia 2017 r. z przedstawicielami kierownictwa wydawnictwa Via Medica, o propozycji wydawnictwa zorganizowania w dniach 21-22 października 2017 r. w Warszawie konferencji onkologicznej pod patronatem PTO oraz o wzajemnych relacjach pomiędzy PTO i wydawnictwem, regulowanych przez aneksowaną w 2016 r. umowę pomiędzy stronami. Decyzją ZG patronat PTO dla konferencji w dniach 21-22 października 2017 r. w Warszawie zostanie udzielony po przedstawieniu przez organizatorów szczegółowego programu konferencji.

W dalszej części zebrania, na prośbę przewodniczącego ZG PTO, dr n. med. Joanna Didkowska przedstawiła wspieraną przez towarzystwo inicjatywę ogólnoeuropejską „All can”, współtworzoną wspólnie z organizacjami pacjentów onkologicznych w celu wyrównania dostępności do nowoczesnych terapii onkologicznych pacjentów w całej Europie.

Kolejnym istotnym problemem omawianym podczas posiedzenia ZG PTO było funkcjonowanie strony internetowej oraz Newslettera PTO. Prof. dr hab. Jacek Fijuth przybliżył zebranym problemy organizacyjne i finansowe związane z obsługą strony internetowej, z wydawaniem biuletynu oraz z warunkami współpracy z wydawnictwem Via Medica i z osobami nie będącymi członkami towarzystwa, które od momentu powstania Newslettera oraz strony internetowej PTO są zaangażowane w ich redagowanie oraz obsługę. Przewodniczący ZG PTO zaproponował, aby środki na funkcjonowanie Newslettera PTO mogły być częściowo pozyskiwane zgodnie z zasadami „dobrej praktyki” od firm – partnerów PTO, wspierających polską onkologię. W głosowaniu jawnym członkowie ZG PTO jednogłośnie wyrazili zgodę na komercjalizację Newslettera PTO. Członkowie ZG PTO jednogłośnie wypowiedzieli się także za tym, aby dobór sponsorów oraz wygląd Newslettera po wprowadzonych zmianach był konsultowany z ZG PTO, który będzie decydował o kształcie biuletynu.

Po wystąpieniu przewodniczącego ZG PTO głos zabrała pani Grażyna Pitus – prezes „Towarzystwa Biegłych Rewidentów” - biura rachunkowego obsługującego PTO i przedstawiła zebranym podstawy oraz aktualne aspekty finansowe funkcjonowania towarzystwa. W ocenie pani Grażyna Pitus sytuacja finansowa towarzystwa jest dobra. Zarząd ZG PTO jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Kolejnym punktem zebrania była informacja prof. dr hab. Edwarda Towpika dotycząca stanu obecnego oraz kierunków rozwoju czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology". Redaktor Naczelny poinformował o uruchomieniu podstawowej internetowej wersji anglojęzycznej czasopisma (Open Access; niezmieniony ISSN) z jednoczesnym pozostawieniem papierowej wersji polskojęzycznej pod nazwą „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” (z nowym numerem ISSN). Prof. dr hab. Edward Towpik przedstawił szczegółowo regulacje dotyczące harmonogramu, procesu wydawniczego i objętości kolejnych zeszytów czasopisma. Redaktor Naczelny opowiedział także o zmianach w radzie redakcyjnej „Nowotwory Journal of Oncology" oraz o nowych eksponatach w zbiorach „Ośrodka dokumentowania rozwoju onkologii”.

Przewodniczący ZG PTO poinformował także zebranych o opracowanym wspólnie z PTChO dla Ministerstwa Zdrowia krytycznym stanowiskiem dotyczącym stosowania hipertermii przez podmioty komercyjne. Następnie prof. dr hab. Jacek Fijuth poprosił o głos panią prof. dr hab. Iwonę Gisterek, która przedstawiła powody swej rezygnacji z funkcji przewodniczącego terenowego oddziału PTO z siedzibą w Koszalinie oraz o inicjatywie powołania Roztoczańskiego Oddziału Terenowego PTO z siedzibą w Zamościu. W głosowaniu jawnym ZG PTO przy jednym głosie wstrzymującym się prof. dr hab. Iwony Gisterek i pozostałych głosach „za” podjął uchwałę o powołaniu Roztoczańskiego Oddziału Terenowego PTO z siedzibą w Zamościu. Prof. dr hab. Iwonę Gisterek przedstawiła zebranym skład osobowy zarządu nowo powołanego oddziału PTO.

Przedstawiciele oddziałów terenowych PTO nie zgłosili istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem oddziałów.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili innych wolnych wniosków.

Prof. dr hab. Jacek Fijuth podziękował członkom ZG PTO za przybycie i zakończył zebranie.

Uczestnicy zebrania podpisali listę obecności.

dr hab. Leszek Gottwald
sekretarz Zarządu Głównego PTO

DOKUMENT PDF