Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w II terminie w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.15 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie

21 maja 2018

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował wybór prowadzącego zebranie, proponując do pełnienia tej funkcji dr hab. Leszka Gottwalda. Członkowie PTO obecni na zgromadzeniu w głosowaniu jawnym powierzyli prowadzenie zebrania zgłoszonemu kandydatowi.

Dr hab. Leszek Gottwald zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Członków PTO i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Członkowie PTO jednogłośnie zaakceptowali proponowany porządek posiedzenia.

W części sprawozdawczej zebrania sekretarz ZG PTO przedstawił sprawozdanie z działalności towarzystwa w 2017 r., które w głosowaniu jawnym zostało jednogłośnie przyjęte przez członków PTO. Skarbnik ZG PTO dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz omówiła stan finansów towarzystwa i przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2017. Członkowie PTO obecni na zgromadzeniu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe skarbnika PTO.

Następnie prof. dr hab. Wojciech Wysocki przedstawił rekomendowany przez ZG PTO wniosek o utworzenie przy czasopiśmie „Nowotwory Journal of Oncology" stanowiska

Editor Emeritus” i powołanie na nie prof. dr hab. Edwarda Towpika. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Członków PTO jednogłośnie poparło oba wnioski.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał dr n. med. Tomasz Filipowski, który pozytywnie ocenił pracę ZG PTO w kadencji 2014-2018 i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Członków PTO jednogłośnie poparło ten wniosek.

W drugiej części zebrania postępując zgodnie ze Statutem PTO Walne Zgromadzenie Członków PTO dokonało wyboru władz towarzystwa w kadencji 2018-2022. Na wstępie dokonano w głosowaniu jawnym wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: dr n. med. Anna Susińska – Rudy, prof. dr hab. Jacek Fijuth, dr hab. Adam Maciejczyk. Następnie uczestnicy zgromadzenia zgłosili kandydatów do ZG PTO w kadencji 2018-2022. W głosowaniu tajnym, w którym jedyne kryterium stanowiła liczba głosów oddanych na kandydatów, wybrano członków ZG PTO w kadencji 2018-2022. Obok przewodniczącego – elekta dr hab. Adama Maciejczyka w skład ZG PTO w kadencji 2018-2022, która rozpocznie się z dniem 1 lipca 2018 r. weszli:

 • dr n. med. Aleksandra Łacko
 • dr n. med. Agata Szulc
 • prof. dr hab. Ewa Sierko
 • prof. dr hab. Jan Walewski
 • prof. dr hab. Andrzej Kawecki
 • prof. dr hab. Piotr Rutkowski
 • prof. dr hab. Maciej Krzakowski
 • prof. dr hab. Stanisław Góźdź
 • dr n.med. Joanna Didkowska

W kolejnym punkcie części wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków PTO dokonano wyboru Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology". Jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko był prof. dr hab. Wojciech Wysocki. W głosowaniu tajnym członkowie PTO obecni na Walnym Zgromadzeniu Członków PTO jednogłośnie poparli tą kandydaturę.

Przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego PTO w kadencji 2018-2022. Po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzono głosowanie w trybie tajnym. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • dr n med. Tomasz Filipowski
 • dr n med. Emilia Jesień-Lewandowicz
 • dr n med. Barbara Radecka

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

 • dr n med. Ewa Chmielowska
 • dr n med. Grażyna Byrska-Kulesza prof. dr hab. Tomasz Rutkowski
 • Prof. dr hab. Jacek Fijuth w imieniu ustępującego ZG PTO pogratulował nowo wybranym władzom towarzystwa.
 • Dr hab. Leszek Gottwald prowadzący Walne Zgromadzenie Członków PTO podziękował obecnym na za przybycie, głosowanie oraz czteroletnią współpracę i zakończył zebranie.

Uczestnicy zebrania podpisali listę obecności.

dr hab. Leszek Gottwald

Sekretarz Zarządu Głównego PTO