Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r

6 grudnia 2017

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTO,

które odbyło się w dniu 27.10.2017 r., w Gliwicach, podczas Konferencja Naukowej z Okazji 70-lecia Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Zarząd Główny PTO jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu Głównego PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth, wraz z Przewodniczącym Elektem - dr hab. Adamem Maciejczykiem przedstawili główne cele i metody działań podjętych przez PTO w celu stworzenia taryfikacji procesu leczenia skojarzonego chorych na raka piersi zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia oraz omówili prowadzone przez PTO działania związane z implementacją Strategii Walki z Rakiem, we współpracy z kancelarią Prezydenta RP.

Następnie głos zabrał dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, p.o. redaktora naczelnego NOWOTWORY Journal of Oncology, który omówił bieżący stan czasopisma.

Obecnie czasopismo ukazuje się w dwóch formułach. Formuła pierwsza, zachowująca dotychczasowy tytuł: NOWOTWORY Journal of Oncology, numer bibliograficzny ISSN oraz ciągłość numeracji roczników, tomów i stron, wydawana jest wyłącznie w wersji elektronicznej z otwartym dostępem (open access), co ma zwiększyć zasięg publikowanych prac i ułatwić włączenie czasopisma do międzynarodowych baz danych. Formuła druga polskojęzyczna, która ze względów formalnych zmieniła nazwę na Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY, przez nawiązanie do tradycji pisma wydawanego od 1923 roku jako Biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka z dodanym w tytule w 1928 roku słowem NOWOTWORY, wydawana jest w wersji papierowej i dostarczana w prenumeracie do wszystkich członków PTO mających opłaconą w terminie do 31 stycznia składkę członkowską na dany rok. Ta wersja zawiera wszystkie artykuły zamieszczane w wersji anglojęzycznej oraz materiały dodatkowe, m. in. komunikaty, recenzje, sprawozdania, kroniki i Journal Club. Szata graficzna obu wersji pozostaje niemal identyczna. Ponadto p.o. redaktora naczelnego wyjaśnił opóźnienie w pojawieniu się zeszytu pierwszego za 2017 rok uzasadniając to przygotowaniem obu wersji czasopisma. Opowiedział także o planach związanych z wprowadzeniem w przyszłości opłaty za publikację w czasopiśmie, która obecnie nie jest pobierana. Dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki poinformował zebranych, że dzięki grantowi z Fundacji im. Hrabiego Potockiego, autorzy artykułów borykający się z problemem lingwistycznym mają w bieżącym roku zapewnioną pomoc w tłumaczeniu tekstów na język angielski.

Kolejnym punktem zebrania ZG PTO było przedstawienie przez Skarbnika ZG PTO dr n. med. Emilię Jesień-Lewandowicz sytuacji finansowej PTO i raportu ze ściągalności składek członkowskich. Sytuacja finansowa Towarzystwa jest dobra, pomimo niskiej ściągalności składek członkowskich. Odsetek członków PTO, którzy uregulowali opłatę członkowską w roku 2017 wynosi 24,62%. Podczas dyskusji padły propozycje poprawy sytuacji: 1. konsekwentne przypominanie członkom o obowiązku dokonania wpłat, 2. zagrożenie usunięciem, lub wręcz usunięcie z Towarzystwa członków, którzy, mimo upomnień, nie uregulowali składki za okres dwóch kolejnych lat (zgodnie ze statutem PTO) - jak wspomniał dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, takie rozwiązanie zastosowano w PTCHO, 3. obciążanie konta bankowego członków po uzyskaniu ich zgody. Przewodniczący

ZG PTO zauważył, że usuwanie członków mogłoby znacząco osłabić pozycję Towarzystwa, które z ponad półtora tysiącem członków jest największym onkologicznym towarzystwem naukowym w kraju. Ze strony przedstawiciela oddziału śląskiego PTO padło pytanie o zwroty składek członkowskich do oddziałów rejonowych PTO. Prof. dr hab. Jacek Fijuth oświadczył, że zwroty są dokonywane na wniosek skarbników oddziałów.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili wolnych wniosków. Prof. dr hab. Jacek Fijuth podziękował członkom ZG PTO za przybycie i zakończył zebranie.

W zebraniu ZG PTO uczestniczyło 11 członków ZG. Uczestnicy zebrania podpisali

listę obecności.

Dr n. med. Emilia Jesień – Lewandowicz

Skarbnik ZG PTO