Sprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia członków PTO, które odbyło się w dniu 27.10.2017 r

6 grudnia 2017

Sprawozdanie ze zwyczajnego walnego zgromadzenia członków PTO,

które odbyło się w dniu 27.10.2017 r. w Gliwicach, podczas Konferencja Naukowej z Okazji 70-lecia Centrum Onkologii — Instytutu w Gliwicach

Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego odbyło się w drugim terminie, po zakończeniu zebrania ZG PTO.

Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i przedstawił zebranym porządek zebrania, który obejmował przedstawienie przez skarbnika ZG PTO sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz głosowanie nad jego przyjęciem.

Skarbnik ZG PTO dr n med. Emilia Jesień - Lewandowicz zapoznała zebranych z treścią sprawozdania finansowego za 2016 rok. Następnie sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało jednogłośnie przyjęte przez obecnych na walnym zgromadzeniu członków PTO w głosowaniu jawnym.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili wolnych wniosków.

Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth podziękował członkom PTO za przybycie i zakończył zebranie.

Uczestnicy zebrania podpisali listę obecności.

Dr n med. Emilia Jesień – Lewandowicz

Skarbnik ZG PTO