NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA PRZYJĘTA PRZEZ RZĄD


4 lutego 2020 r. w dniu, w którym przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę o Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

  • Strategia jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci wysokiej śmiertelności oraz poważnych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla obywateli oraz systemu ochrony zdrowia.
  • Celem Narodowej Strategii Onkologicznej jest obniżenie zachorowalności oraz umieralności na choroby nowotworowe oraz poprawa jakości opieki nad pacjentami onkologicznym.

więcej


NOWY PODRĘCZNIK: „ONKOLOGIA. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW MEDYCYNY. POMOC DYDAKTYCZNA DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W ONKOLOGII”


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że ukazała się nowa pozycja o tematyce onkologicznej, uwzględniająca najnowszy i aktualny stan wiedzy, zatytułowana „Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii” pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Deptały, dr. hab. n. med. Rafała Steca i dr n. med. Marty Smoter z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Książka została przygotowana przez zespół autorów będących specjalistami w swojej dziedzinie. Dzięki staraniom i mrówczej pracy autorów oraz wydawcy publikację cechuje przyjazna szata graficzna, przejrzysty układ treści, równowaga pomiędzy obrazem a tekstem. Zadbano o odpowiedni dobór materiałów ikonograficznych – rycin, zdjęć i tabel. Najważniejsze treści, które powinny zostać szczególnie zapamiętane, zostały wyróżnione pogrubioną czcionką bądź ramkami. Ułatwi to przyswojenie materiału osobom przygotowującym się do egzaminu podczas studiów lub egzaminu specjalizacyjnego

więcej


ODPOWIEDŹ NA LIST PANA KAJETANA MARCINKOWSKIEGO PRZEWODNICZĄCEGO KLUBU GAZETY POLSKIEJ W ZGORZELCU W SPRAWIE PRZYZNANIA KONTRAKTU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU RADIOTERAPII W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU SP ZOZ W ZGORZELCU

W związku z listem, które otrzymało Polskie Towarzystwo Onkologiczne od Pana Kajetana Marcinkowskiego w sprawie przyznania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu, publikujemy odpowiedź społecznego rzecznika PTO, która została skierowana do nadawcy.

więcej


ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONGRESIE ASCO 2020

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w przyszłorocznym kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2019 i 2020. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

więcej


RUSZYŁA KAMPANIA „TY DECYDUJESZ, CZY ZACHORUJESZ!”

4 października 2019 roku podczas II Międzyzjazdowej Konferencji PTO odbyła się inauguracja kampanii „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”. Wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wydarzenie było połączone z obchodami Światowego Dnia Onkologii.

więcej


 

POWSTAŁO „FORUM DIALOGU ONKOLOGICZNEGO”

Wobec ogromnego wyzwania, jakim są choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią.

więcej


ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W KONGRESIE ASCO

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2018 i 2019. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

Zarząd PTO spośród nadesłanych podań wyłoni dwie osoby, które wezmą udział w tegorocznych kongresie ASCO.

Zgłoszenia proszę wysyłać do Sekretarza PTO – Pani dr Agaty Szulc (mail: ) oraz na adres korespondencyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszelda 12, 53-413 Wrocław do dnia 31 stycznia 2019 r.

więcej


 

KOMUNIKAT WS. KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ 12.12.2018

Do Ministra Zdrowia spływają listy poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej

Przedstawiciele pacjentów onkologicznych, towarzystw naukowych, konsultanci krajowi, specjaliści onkologii, dyrektorzy szpitali klinicznych i centrów onkologii wystosowali do Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej.


MAZUREK SPOŁECZNYM RZECZNIKIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO

Dziennikarz i felietonista Robert Mazurek, prowadzący „Poranną rozmowę RMF FM” został społecznym rzecznikiem największego towarzystwa naukowego onkologów w Polsce. Nowy rzecznik ma pomóc Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu w kreowaniu i realizacji kampanii społecznych.


RAPORT "STRATY EKONOMICZNE I KOSZTY LECZENIA WYBRANYCH OŚMIU NOWOTWORÓW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2014-2016. WNIOSKI DLA POLITYKI ZDROWOTNEJ."

W raporcie PTO po raz pierwszy przedstawiono koszty bezpośrednie i pośrednie dla różnych nowotworów (wcześniejsze opracowania dotyczyły tylko jednego rozpoznania nowotworowego w skali ogólnokrajowej). W pierwszej kolejności dokonano retrospektywnej analizy danych w oparciu o bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, z których wyodrębniono wszystkich pacjentów, którym w procesie terapeutycznym zostało postawione jako główne rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10. Następnie przeanalizowano wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poniesione na świadczenia z ubezpieczeń społecznych z analizą skali tych wydatków na rodzaje świadczeń w różnych przekrojach, będące rezultatem wybranych jednostek chorobowych z podgrupy Nowotworów złośliwych. Porównując dane obu analiz wykazano m.in. odwrócony mechanizm finansowania usług publicznych związanych z chorobami nowotworami. Analizowane w raporcie nowotwory stanowią ponad połowę wszystkich zachorowań i we wszystkich przypadkach średnie koszty leczenia na pacjenta były kilkakrotnie niższe od wydatków ZUS na świadczenia z tytułu z
niezdolności do pracy.

Szkody społeczne spowodowane chorobami nie ograniczają się do wymiaru zdrowotnego. Bezpośrednią konsekwencją pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia jakości życia w wyniku chorób są straty gospodarcze, których odzwierciedleniem jest obniżona produktywność społeczeństwa. W analizach kosztów chorób oraz ocenie technologii medycznych straty te nazywane są kosztami pośrednimi. Koszty pośrednie danej choroby wskazują wartość produkcji utraconej na skutek jej występowania, posługując się w tym celu analizą wpływu choroby na obniżenie podaży pracy. Problem ten wydaje się szczególnie wyraźny w przypadku Dolnego Śląska, regionu o bardzo wysokiej dynamice gospodarczej, cechującego się jednocześnie niską stopą bezrobocia.

Najnowszy raport PTO pokazuje, że straty ekonomiczne, które są skutkiem chorób nowotworowych są rosną dużo szybciej i są wielokrotnie wyższe od wydatków bezpośrednich przeznaczanych na leczenie nowotworów.

Raport powstał m.in. dzięki wsparciu firmy Roche.

DOKUMENT PDF
       

NAJNOWSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE LECZENIA BÓLU NOWOTWOROWEGO

W czasopiśmie „Ból" ukazały się najnowsze zalecenia dotyczące leczenia bólu nowotworowego. PTO jest jednym z sygnatariuszy tego opracowania.

bolczasopismo .pl

NOWE WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO NA LATA 2018-2022

W dniu 6 kwietnia 2018 odbyło się w Warszawie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz wybrano ZG PTO, Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2018-2022.


ZOSTAŁ UTWORZONY NOWY ODDZIAŁ PTO Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu Lubuskiego Oddziału PTO z siedzibą w Zielonej Górze. Członkom nowego oddziału życzymy dalszych sukcesów.


PROF. DR HAB. EDWARD TOWPIK HONOROWYM REDAKTOREM CZASOPISMA „NOWOTWORY JOURNAL OF ONCOLOGY”

Zarząd Główny PTO na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2018 podjął uchwałę o utworzeniu stanowiska Honorowego Redaktora czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” i nominował na to stanowisko wieloletniego Redaktora Naczelnego prof. dr hab. Edwarda Towpika. Serdecznie gratulujemy!

       

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ „POKONAĆ RAKA”

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest partnerem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pokonać raka”, w ramach której w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazała się publikacja dotycząca profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Publikacja jest dostępna online

http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/09/Pokonac_raka_7.pdf
Zapraszamy do lektury!


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2019

 

Przypominamy, że termin opłacania składek członkowskich w PTO za rok 2019 upływa dnia 31 stycznia 2019. Składka roczna za rok 2019 wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 100 PLN (dla emerytów 50 PLN) z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

Terminowe opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów Członka PTO, w tym bezpłatnej prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

Możliwe jest opłacenie składki przez dokonanie wpłaty on-line ( medkey.pl/openid/login) lub bezpośrednio na konto (PKO Bank Polski SA Nr 56 1020 5226 0000 6102 0622 2832).

PŁATNOŚĆ ONLINE

Płatność on-line jest preferowanym sposobem opłacania składek członkowskich i jako jedyna gwarantuje terminowe otrzymywanie prenumeraty czasopisma Nowotwory Journal of Oncology.

W razie utraty danych do logowania prosimy skorzystać z pomocy: Medkey Server. W przypadku problemów z rejestracją lub opłaceniem składki członkowskiej, prosimy o kontakt mailowy:

PRZEWODNIK DOKONANIA OPŁATY CZŁONKOWSKIEJ

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

W razie dokonania opłaty członkowskiej przelewem na konto Zarządu Głównego PTO prosimy o przesłanie informacji z danymi Członka PTO (imię, nazwisko, oddział PTO, oraz rok, za który opłacana jest składka) na adres: .

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego nieopłacenie składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości, skutkuje wygaśnięciem członkostwa.


DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTO ?

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest około 1200 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.


       

OBECNY STAN ZWALCZANIA NOWOTWORÓW W POLSCE załącznik do Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024

 

Opublikowany został dokument pt. "Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce", stanowiący załącznik do "Strategii walki z rakiem w Polsce 2015-2024"

   

Dokument do pobrania

 

 
       

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE 2015 - 2024

 

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 („Strategia”) powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przy współudziale Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich i pozarządowych, reprezentantów podmiotów leczniczych, środowisk akademickich oraz ekspertów wielu dziedzin. Jej celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Prezentowana wersja Strategii jest przeznaczona do szerokiej konsultacji społecznej i może się różnić się od ostatecznej wersji. Wierzymy, że Państwa wkład pozwoli nam na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, które zwiększą skuteczność walki z rakiem w Polsce.

   

STRATEGIA WALKI Z RAKIEM


w POLSCE 2015-2024

   
   

STRONA WWW:


www.walkazrakiem.pl

   

CANCER CONTROL STRATEGY

FOR POLAND 2015-2024

           
         

 

BADANIA KONTROLNE PO LECZENIU W NAJCZĘSTSZYCH NOWOTWORACH LITYCH U DOROSŁYCH

 
 

W Zeszycie 5. czasopisma "Nowotwory Journal of Oncology", z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ukazał się artykuł pt. "Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym tekstem i zgłaszanie na adres
do końca br. swoich uwag i propozycji. Na podstawie środowiskowej dyskusji przygotowane będą oficjalne wytyczne w zakresie badań kontrolnych po leczeniu onkologicznym w Polsce".

   

Artykuł do pobrania

           
 
         

Baza onkologicznych badań klinicznych

 

"NOWOTWORY" Journal of Oncology

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym Państwa poinformować o kolejnej, inicjatywie naszego Towarzystwa. Na stronie internetowej PTO zamieściliśmy bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych w zakresie onkologii, dostępnych publicznie w rejestrze Narodowego Instytutu Raka w USA (National Cancer Institute – NCI).

prof. dr hab. Jacek Jassem

 

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok). Czasopismo jest wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe, doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje, a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

         

Biała Księga - Strategia zwalczania nowotworów złośliwych jajnika w Polsce

 

Zielona Księga - Rak jajnika zapobieganie rozpoznawanie i leczenie

W Białej Księdze przedstawiono możliwie kompletny zakres działań prowadzących do zmniejszenia społecznego obciążenia tą chorobą. Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

 

W Zielonej Księdze przedstawiono stan obecny dotyczący zjawiska nowotworów jajnika w Polsce. Dokument opracował zespół redakcyjny Dane-i-Analizy.pl w ścisłej współpracy z Radą Naukową złożoną z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie onkologii, ginekologii onkologicznej, genetyki klinicznej oraz innych dziedzin, zaangażowanych w leczenie chorych na raka jajnika.

         

Biała Księga - Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi ...

 

Druga Księga - Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego

Zwalczanie raka jelita grubego i raka piersi w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Analiza zasobów systemu opieki onkologicznej i czynników warunkujących sukces Raport pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologiczneg

 

"Strategia zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego" "Druga Księga Polskiej Onkologii" jest rodzajem mapy drogowej, projektem wdrożeniowym zmian, które mają zoptymalizować istniejące i przyszłe zasoby systemu opieki onkologicznej, poprawić jego skuteczność do europejskiego poziomu, a chorym stworzyć lepsze perspektywy zdrowotne.

         

Newsletter PTO

 

Niecodziennik antytytoniowy

W newsletterze najnowsze informacje pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, ASCO, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, FDA, EMA, a także z najważniejszych czasopism onkologicznych,dodatkowo informacje o imprezach organizowanych przez PTO oraz innych inicjatywach.

 

"Niecodziennik antytytoniowy" jest elementem prac prowadzonych w ramach programu wspierania samorządowej polityki w województwie pomorskim, celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

         
Narodowa Strategia Onkologiczna przyjęta przez rząd
5 lutego 2020

4 lutego 2020 r. w dniu, w którym przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę o Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

  • Strategia jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz wynikające z tego trendu skutki w postaci wysokiej śmiertelności oraz poważnych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla obywateli oraz systemu ochrony zdrowia.
  • Celem Narodowej Strategii Onkologicznej jest obniżenie zachorowalności oraz umieralności na choroby nowotworowe oraz poprawa jakości opieki nad pacjentami onkologicznym.
Nowy podręcznik o tematyce onkologicznej - „Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii”
23 stycznia 2020

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że ukazała się nowa pozycja o tematyce onkologicznej, uwzględniająca najnowszy i aktualny stan wiedzy, zatytułowana „Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii” pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Deptały, dr. hab. n. med. Rafała Steca i dr n. med. Marty Smoter z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odpowiedź na list Pana Kajetana Marcinkowskiego Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Zgorzelcu w sprawie przyznania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu
31 grudnia 2019

W związku z listem, które otrzymało Polskie Towarzystwo Onkologiczne od Pana Kajetana Marcinkowskiego w sprawie przyznania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Zgorzelcu, publikujemy odpowiedź społecznego rzecznika PTO, która została skierowana do nadawcy.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w kongresie ASCO 2020
23 grudnia 2019

Zapraszamy lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w przyszłorocznym kongresie American Society of Clinical Oncology (ASCO). Warunkiem zgłoszenia są opłacone składki na rzecz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za rok 2019 i 2020. Do podania należy dołączyć CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i aktualnie prowadzonych projektów.

Ruszyła kampania „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”
4 października 2019

4 października 2019 roku podczas II Międzyzjazdowej Konferencji PTO odbyła się inauguracja kampanii „Ty decydujesz, czy zachorujesz!”. Wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wydarzenie było połączone z obchodami Światowego Dnia Onkologii.