NEWSLETTER KLINICZNY CZERWIEC 2021 R.

NEWSLETTER KLINICZNY CZERWIEC 2021 R.

1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 71, No 3 (2021)

 

2. Wniosek Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej dotyczący rozszerzenia składu realizatorów programu lekowego B.56, skierowany do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, został rozpatrzony pozytywnie. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2021/DGL Prezesa NFZ z dnia 10.06.2021 r. dokonano zmiany wymagań dla programu B.56 – Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w części „lekarze” polegającej na dodaniu lekarzy specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Umożliwia to radioterapeutom stosowanie w ramach programu lekowego antyandrogenów drugiej generacji (octan abirateronu i enzalutamid) w fazie oporności na kastrację przed docetakselem i również po leczeniu tym cytostatykiem, a także stosowanie w ramach tego programu lekowego Radu 223 we współpracy z medykami nuklearnymi.

3. W dniach 4-8 czerwca 2021 r. odbyła się wirtualna konferencja American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021

 • Badanie III fazy OlympiA u pacjentek z BRCA-dodatnim HER2-ujemnym wczesnym rakiem piersi po leczeniu miejscowym oraz neoadjuwantowej/adjuwantowej chemioterapii porównujące roczną terapię olaparybem (300 mg 2xd.) vs placebo. Po medianie czasu obserwacji 2,5 lat HR dla IDFS w grupie olaparybu wyniósł 0,58, HR dla DDFS w grupie olaparybu wyniósł 0,57. Po 3-latach obserwacji 85,9% vs 77,1% pacjentek było bez objawów choroby inwazyjnej.

 • Badanie III fazy VISION u pacjentów z opornym na kastrację przerzutowym rakiem gruczołu krokowego potwierdziło skuteczność zastosowania 177 Lu-PSMA-617 (terapia radioligandowa) w skojarzeniu ze standardową terapią (SoC) vs SoC. Mediana rPFS wyniosła 8,7 mies. vs 3,4 mies. (p<0,001) W badanej grupie osiągnięto wydłużenie czasu przeżycia o 4 mies. (mediana OS wyniosła 15,3 mies. vs 11,3 mies.)

 • Badanie III fazy CheckMate 648 u pacjentów z zaawansowanym płaskonabłonkowym rakiem przełyku porównująca zastosowanie niwolumabu (NIVO) z ipilimumabem (IPI) lub niwolumabu z chemioterapią (5-FU + cisplatyna) vs chemioterapia w pierwszej linii leczenia. W grupie pacjentów z PD-L1 ≥1% mediana OS wyniosła 15,4 mies. dla schematu NIVO + chemo, 13,7 mies. dla schematu NIVO +IPI, 9,1 mies. dla samodzielnej chemioterapii. Schematy z immunoterapią okazały się bardziej skuteczne również dla pacjentów bez ekspresji PD-L1.

 • Badanie III fazy OUTBACK u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy (IB1, IB2, II, IIIB, IVA) porównujące samodzielną radiochemioterapię vs radiochemioterapia z adjuwantową chemioterapią (4 cykle karboplatyny z paklitakselem). Dodanie adjuwantowej chemioterapii nie poprawiło przeżycia całkowitego. 5-letni OS wyniósł 71% vs 72%.

 • Badanie III fazy KEYNOTE-564 u pacjentów z jasnokomórkowym rakiem nerki pośredniego lub wysokiego ryzyka porównujące nefrektomię vs nefrektomia z adjuwantową roczną terapią pembrolizumabem. 2-letni estymowany DFS wyniósł 68,1% vs 77,3%, 2-letni estymowany OS - 93,5% vs 96,6%.

 • Badanie III fazy JUPITER-02 u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem nosogardła porównujące dodanie toripalimabu (przeciwciało monoklonalne blokujące PD-1) do standardowej chemioterapii (gemcytabina z cisplatyną) vs standardowa chemioterapia w pierwszej linii leczenia. Mediana PFS wyniosła 11,7 mies. vs 8 mies.

 • Analiza trzech badań IMpower130, IMpower132 oraz IMpower150 u pacjentów z niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w IV stopniu zaawansowania z zastosowaniem atezolizumabu z chemioterpią ± bewacyzumab w pierwszej linii leczenia potwierdziła korelację pomiędzy wystąpieniem działań niepożądanych związanych z immunoterapią (irAEs) a wydłużeniem przeżycia całkowitego.

 • Badanie III fazy ChekMate 816 u pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (IB-IIIA) porównujące neoadjuwantowe zastosowanie niwolumabu z chemioterapię (dublet z platyną) vs chemioterapia. Patologiczna całkowita odpowiedź (pCR) wyniosła 24% vs 2,2%.

 • Badanie II fazy CONCEPT u pacjentek z HER2-ujemnym przerzutowym rakiem piersi porównujące zastosowanie kabazytakselu (6 cykli co 3 tyg.) vs paklitaksel (18 cykli co 1 tyg.) w pierwszej linii leczenia. Mediana PFS wyniosła 6,7 mies. vs 5,8 mies. (NS), ORR wyniósł 42% vs 37% (NS). Działania niepożądane częściej występowały w ramieniu z paklitakselem.

 • POLAR (Profile for the Omission of Local Adjuvant Radiation) – nowy 16- genowy test oceniający ryzyko nawrotu wczesnego, ER-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi. Test może posłużyć do wyselekcjonowania grupy pacjentek z niskim ryzykiem nawrotu, u której można pominąć radioterapię uzupełniającą. 

 • Płynna biopsja (ctDNA) wykonana po leczeniu miejscowym (chirurgia, radioterapia) u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego może być czynnikiem predykcyjnym wznowy choroby. 

 • Obiecujące dane z badania fazy IB u pacjentów z oligometastatycznym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z zastosowaniem radioterapii stereotaktycznej na wszystkie zmiany przerzutowe w skojarzeniu z durwalumabem i tremelimumabem. 

 • Kolejna analiza badania STARS porównująca lobektomię z usunięciem węzłów chłonnych śródpiersia (L-MLND) vs radioterapia stereotaktyczna (SABR) u pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w I stopniu zaawansowania potwierdziła, że radioterapia stereotaktyczna jest nie gorszą opcją niż L-MLND.

 • Abstrakty z konferencji ASCO 2021

   

4. W maju i czerwcu 2021 r. odbyła się seria wykładów on line 5x5 – Will 5 fractions of presision radiotherapy suffice? omawiająca zastosowanie pięciofrakcyjnej radioterapii w raku odbytnicy, raku piersi, raku gruczołu krokowego, raku trzustki oraz raku płuca.

 

5. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 28 maja 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej sotorasib (Lumakras, Amgen) w leczeniu pacjentów z KRAS G12C- dodatnim miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnnokomórkowym rakiem płuca.

  Skuteczność oceniono w badaniu CodeBreaK.

 • 28 maja 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej infigratynib (Truseltiq, QED Therapeutics) u pacjentów z FGFR2-dodatnim nieresekcyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych uprzednio leczonych.

  Skuteczność oceniono w badaniu CBGJ398X2204.

 • 21 maja 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej amiwantamab-vmjw (Rybrevant, Janssen) – u pacjentów z EGFR-dodatnim miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

  Skuteczność oceniono w badaniu CHRYSALIS.

 • 20 maja 2021 r. FDA zarejestrowała niwolumab (Opdivo, BMS) u pacjentów z resekcyjnym rakiem przełyku lub połącznia przełykowo-żołądkowego z chorobą resztkową po neoadjuwantowej radiochemioterapii.

  Skuteczność oceniono w badaniu CHECKMATE-577.

 • 5 maja 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej pembrolizumab (Keytruda, Merck) w skojarzeniu z trastuzumabem i chemioterapią opartą o związki platyny i fluoropirymidyny u pacjentów z HER2-dodatnim miejscowo zaawansowanym nieresekcyjnym lub przerzutowym gruczolakorakiem przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego w pierwszej linii leczenia.

  Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-811.

   

6. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 20 maja 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku daratumumab (Darzalex, Janssen-Cilag) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym (w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem) oraz w leczeniu pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (w skojarzeniu z cyklofosfamidem, bortezomibem i deksametazonem).

 • 20 maja 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku blinatumomab (Blincyto, Amgen) w leczeniu konsolidującym u dzieci powyżej pierwszego roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną.

 • 20 maja 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku pembrolizumab (Keytruda, MSD) w skojarzeniu z platyną i fluoropirymidyną w pierwszej linii leczenia pacjentów z nieresekcyjnym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem przełyku lub HER2-ujemnym rakiem połączenia przełykowo-żołądkowego z PD-L1 ≥10%.

 • 20 maja 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla leku cemiplimab (Libtayo, Regeneron) w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym (u których nie można zastosować radiochemioterapii) lub przerzutowym EGFR-ujemnym, ALK-ujemnym, ROS1-ujemnym, PD-L1 ≥50% niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem podstawnokomórkowym po progresji/nietolerancji inhibitorów szlaku hedghog.

 • 20 maja 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię rozszerzającą wskazania dla skojarzenia leków niwolumab (Opdivo, BMS) i ipilimumab (Yervoy, BMS) w leczeniu pacjentów z dMMR lub MSI-H przerzutowym rakiem jelita grubego po uprzednim leczeniu fluoropirymidyną.

7. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące dawkowania leków w leczeniu systemowym u otyłych pacjentów z chorobą nowotworową. 

8. W czasopismach

 • Dose-intensified Versus Conventional-dose Salvage Radiotherapy for Biochemically Recurrent Prostate Cancer After Prostatectomy: The SAKK 09/10 Randomized Phase 3 Trial, Ghadjar i in., Eur Urol

  Omówienie badania III fazy SAKK 09/10 u pacjentów z nawrotem biochemicznym po prostatektomii z powodu raka gruczołu krokowego, w którym porównywano radioterapię ratunkową 64 Gy vs 70 Gy. 6-letni FFBP wyniósł 62% vs 61%, nie wykazano różnic statystycznych w PFS, OS, czasie do leczenia hormonalnego oraz QoL.

 • Stereotactic body radiotherapy versus conventional external beam radiotherapy in patients with painful spinal metastases: an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 2/3 trial, Sahgal i in., Lancet

  Omówienie badania II/III fazy u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa dającymi dolegliwości bólowe. Porównano zastosowanie radioterapii stereotaktycznej 24 Gy/2 fr vs radioterapia konwencjonalna 20 Gy/5 fr. Po 3 mies. obserwacji całkowity brak dolegliwości bólowych obserwowano u 35% pacjentów vs 14% pacjentów (p=0,0003).

 • Recommendations for planning and delivery of radical radiotherapy for localized urothelial carcinoma of the bladder, Khalifa i in., Radiother Oncol

  Rekomendacje dotyczące planowania i realizacji radioterapii u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.

 • Adjuvant and concurrent temozolomide for 1p/19q non-co-deleted anaplastic glioma (CANTON; EORTC study 26053-22054): second interim analysis of a randomized, open-label, phase 3 study, van den Bent i in., Lancet

  Druga analiza przejściowa badania III fazy CANTON u pacjentów z glejakiem anaplastycznym bez kodelecji 1p/19q. Porównywano samodzielną radioterapię (59,4 Gy/33 fr) vs radioterapia z jednoczasowym temozolomidem (75mg/m2/d) vs radioterapia z uzupełniającym temozolomidem (12 cykli co 4 tyg. w dawce 150-200 mg/m2 w dniach 1-5) vs radioterapia z jednoczasowym i uzupełniającym stosowaniem temozolomidu. Największą korzyść w przeżyciu całkowitym osiągnięto w ramieniu - radioterapia z uzupełniającym temozolomidem.

 • PEACE V – Salvage Treatment of OligoRecurrent nodal prostate cancer Metastases (STORM): a study protocol for a randomized controlled phase II trial, De Bruycker i in., BMC Cancer

  Protokół z badania II fazy STORM u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których doszło do wznowy węzłowej (poniżej 5 węzłów chłonnych). Ramię A – MDT (metastasis-directed therapies) czyli ratunkowe usunięcie węzłów chłonnych (sLND) lub radioterapia stereotaktyczna (SBRT) z 6-mies. hormonoterapią vs MDT z napromienianiem węzłów chłonnych miednicy (WPRT) oraz 6-mies. hormonoterapią.

   

 • Apalutamide in Patients With Metastatic Castration-Sensitive Prostate Cancer: Final Survival Analysis of the Randomized, Double-Blind, Phase III TITAN Study, Chi I in., J Clin Oncol

  Pierwsza analiza badania III fazy TITAN u pacjentów z hormonowrażliwym przerzutowym rakiem gruczołu krokowego porównująca zastosowanie apalutamidu z ADT vs placebo z ADT. Mediana OS nie osiągnięta vs 52,2 mies. (p<0,0001).