Newsletter kliniczny kwiecień 2021 r.

NEWSLETTER KLINICZNY KWIECIEŃ 2021 R.

1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of oncology Vol 71, No 2 (2021)

 

2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej do wysyłania zgłoszeń do udziału w wirtualnym kongresie ASCO, który odbędzie się w dniach 4-8 czerwca 2021 r.

 

3. Polskie Towarzystwo Onkologiczne zachęca do wypełnienia ankiety "Miejsce radiologii w onkologii – oczekiwania a rzeczywistość”.

 

4. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej zaprasza do udziału w webinarium "Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka”, które odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 18:30.

 

5. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w sprawie opodatkowania wyrobów tytoniowych i innych czynników szkodliwych dla zdrowia.

 

6. O roli big data i nowoczesnych technologii w badaniach przesiewowych i we wczesnym wykrywaniu nowotworów na przykładzie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej - debata w Parlamencie Europejskim.

 

7. W dniach 19-25 marca 2021 r. odbyła się wirtualna konferencja Society of Gynecologic Oncology - SGO 2021

Analiza retrospektywna u pacjentek z nawrotowym zaawansowanym rakiem endometrialnym potwierdziła skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niższych dawek lenwatynibu w skojarzeniu z pembrolizumabem (14 mg/d vs 20 mg/d). Abstrakt 10775.

Badanie II fazy u pacjentek z platynoopornym rakiem jajnika, jajowodów i pierwotnym rakiem otrzewnej porównujące zastosowanie iksabepilonu z bewacyzumabem vs iksabepilon. Mediana PFS wyniosła 5,5 mies. vs 2,2 mies. (p<0,001). Mediana OS wyniosła 10 mies. vs 6 mies. Abstrakt 11570.

Badanie III fazy ENGOT-OV16/NOVA u pacjentek z nawrotowym platynowrażliwym rakiem jajnika BRCA-dodatnim potwierdziło skuteczność w zakresie PFS2 z zastosowania niraparibu vs placebo – HR 0,67. Abstrakt 11139.

Zespół kruchości lepiej niż wiek prognozuje skuteczność leczenia pacjentek z rakiem jajnika. Abstrakt 10463.

Cytoredukcyjny zabieg chirurgiczny powinien być rozważany u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika mimo braku odpowiedzi na chemioterapię. Abstrakt 10243.

Abstrakty z konferencji SGO 2021

8. W dniach 25-27 marca 2021 r. odbył się European Lung Cancer Virtual Congress 2021 (ELCC 2021)

Analiza prospektywnego badania COVID-RT prowadzonego w Wielkiej Brytanii u pacjentów z rakiem płuca w I-III stopniu zawansowania potwierdziła zmianę postępowania w czasie trwania pandemii SARS-CoV2. Rzadziej stosowano chemioterapię, częściej stosowano hipofrakcjonowaną radioterapię.

Brytyjskie zalecenia stosowania radioterapii u pacjentów z rakiem płuca leczonych radykalnie w czasie pandemii COVID-19.

Badanie III fazy CAMEL-sq u pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem płuca w stopniu IIIb-IV porównujące zastosowanie kamrelizumabu z chemioterapią vs placebo + chemioterapia w pierwszej linii leczenia. Stosowano 4-6 cykli karboplatyny z paklitakselem co 3 tygodnie. Mediana PFS wyniosła 8,5 mies. vs 4,9 mies. (p<0,0001). Mediana OS nie została osiągnięta w grupie kamrelizumabu vs 14,5 mies. w grupie placebo (p<0,0001). 

Analiza badania z zastosowaniem SBRT u pacjentów z ultracentralnymi guzami płuca. Stosowano radioterapię w dawce 60 Gy/12 fr. Odpowiednio po 1 roku i po 2 latach FFS wyniósł 98% i 85%, OS 77% i 52%. BED powyżej 90 Gy w obszarze głównych oskrzeli znacząco zwiększała toksyczność.

Badanie I/II fazy KRYSTAL-1 oceniające bezpieczeństwo i aktywność kliniczną adagrasibu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C. U pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca ORR wyniósł 45%, DCR 96%.

Abstrakty z Kongresu ELCC 2021

 
9. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

26 marca 2021 r. FDA zarejestrowała idecabtagene vicleucel (Abecma, BMS) - terapię CAR-T - w leczeniu dorosłych pacjentów z opornym/nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym po co najmniej czterech liniach leczenia.

22 marca 2021 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, MSD) w skojarzeniu z chemioterapią opartą o pochodne platyny i fluoropirymidyny w leczeniu pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem przełyku lub połączenia przełykowo-żołądkowego, u których nie można zastosować resekcji lub radiochemioterapii.

Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-590.

10 marca 2021 r. FDA zarejestrowała tivozanib (Fotivda, AVEO) w leczeniu pacjentów z opornym/nawrotowym rakiem nerkowokomórkowym po co najmniej dwóch liniach leczenia.

Skuteczność oceniono w badaniu TIVO-3.

5 marca 2021 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej axicabtagene ciloleucel (Yescarta, Kite Pharma) – terapię CAR-T – w leczeniu dorosłych pacjentów z opornym/nawrotowym chłoniakiem grudkowym po co najmniej dwóch liniach leczenia.

Skuteczność oceniono w badaniu ZUMA-5.

3 marca 2021 r. FDA zarejestrowała lorlatynib (Lorbrena, Pfizer) w leczeniu pacjentów z przerzutowym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Skuteczność oceniono w badaniu B7461006.

10. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

25 marca 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku duvelisib (Copiktra, Verastem) w leczeniu dorosłych pacjentów z oporną/nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) lub nawrotowym chłoniakiem grudkowym (FL) po co najmniej dwóch liniach leczenia.

25 marca 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą rozszerzenia wskazań dla leku atezolizumab (Tecentriq, Roche) o leczenie w monoterapii pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca PD-L1 TC ≥50% lub IC ≥10%, EGFR-ujemnym, ALK-ujemnym w pierwszej linii leczenia.

11. Ukazały się zaktualizowane zalecenia ESMO dotyczące leczenia raka wątrobowokomórkowego (HCC).
12. Ukazały się zaktualizowane zalecenia American Cancer Society dotyczące skriningu raka jelita grubego u pacjentów z grupy ryzyka.
13. W czasopismach

Primary Therapy of Early Breast Cancer Evidence, Controversies, Consensus 17th St. Gallen International Breast Cancer Conference 17-21 March 2021, The Breast

Abstrakty z wirtualnej konferencji St. Gallen BCC 2021 dotyczącej postępowania u pacjentów z wczesnym rakiem piersi.

Avelumab plus standard-of-care chemoradiotherapy versus chemoradiotherapy alone in patients with locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre, phase 3 trial, Lee i in., Lancet

Badanie III fazy JAVELINA Head and Neck 100 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem regionu głowy i szyi porównujące zastosowanie awelumabu (anty-PD-L1, 10 mg/kg co 2 tyg.) z cisplatyną (100 mg/m2 co 3 tyg.) i radioterapią (70 Gy/35 fr) vs placebo + cisplatyna + radioterapia. Wczesne wyniki wykazuję trend w poprawie PFS i OS w grupie z placebo.

Association of Ablative Radiation Therapy With Survival Among Patients With Inoperable Pancreatic Cancer, Reyngold i in., Jama

Zastosowanie ablacyjnej radioterapii (BED 98 Gy, 75 Gy/25 fr lub 67,5 Gy/15 fr) u pacjentów z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym rakiem trzustki po indukcyjnej chemioterapii. 12-mies. OS wyniósł 74%, 24-mies. OS - 38%. Wcześniejsze badania z zastosowaniem radioterapii 33 Gy/3-5 fr (BED 55 Gy) wykazywały skuteczność w zakresie 24-mies. OS na poziomie 18%.

Primary Mediastinal B cell Lymphoma in the Positron-Emission Tomography Era Executive Summary of the American Radium Society TMAppropriate Use Criteria, Hoppe i in., Int J Radiat Oncol

Zalecenia ARS dotyczące zastosowania konsolidującej radioterapii u pacjentów z pierwotnym chłoniakiem śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL) w zależności od zastosowanej chemioterapii (R-CHOP, DA-R-EPOCH) i odpowiedzi ocenionej w badaniu PET/TK (Deauville 1-3, 4, 5).

Meta-analysis of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): An update on 107 randomized trials and 19,805 patients, on behalf of MACH-NC Group, Lacas i in., Radiother Oncol

Kolejna metaanaliza badań randomizowanych u pacjentów z nieprzerzutowym rakiem regionu głowy i szyi potwierdza największą skuteczność jednoczasowej radiochemioterapii w kontroli lokoregionalnej i poprawie przeżycia. Zarówno indukcyjna jak i uzupełniająca chemioterapia poprawia kontrolę w zakresie przerzutów odległych. Jedynym czynnikiem predykcyjnym dla jednoczasowej radiochemioterapii jest wiek, dla indukcyjnej chemioterapii – ECOG PS.

Pembrolizumab versus investigator-choice chemotherapy for metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-119): a randomised, open-label, phase 3 trial, Winer i in., Lancet

Badanie III fazy KEYNOTE-119 u pacjentek z przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi z zastosowaniem pembrolizumabu vs chemioterapia w drugiej lub trzeciej linii leczenia. Pembrolizumab nie poprawia znacząco OS w tej grupie pacjentów (9,9 mies. vs 10,8 mies.)

Evolution of the Randomized Clinical Trial in the Era of Precision Oncology, Del Paggio i in., JAMA

Analiza ponad 300 randomizowanych badań III fazy prowadzonych w latach 2010-2020 (precision oncology era) potwierdziła, że głównym punktem końcowym był czas wolny od progresji (PFS), badania prowadzono głównie z intencją paliatywną. W porównaniu z badaniami z lat 1995-2004 (cytotoxic therapy era) i 2005-2009 (targeted therapy era) wzrósł udział przemysłu farmaceutycznego i medical writers.