NEWSLETTER KLINICZNY SIERPIEŃ 2021 R.

1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza do udziału w V Kongresie Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach 20-23 października 2021 r. we Wrocławiu

 
 

2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest jednym z partnerów projektu „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”

 
 

3. Ukazał się raport opracowany przez Narodowy Instytut Onkologii „Wpływ pandemii COVID-19 na system opieki onkologicznej”

 
 

4. W dniach 30 czerwca - 3 lipca 2021 r. odbył się World Congress on Gastrointestinal Cancer 2021 (WCGC 2021) virtual/online

 • Analiza 4 badań klinicznych -MOSAIC, SCOT, PROCTOR-SCRIPT i CHRONICLE u pacjentów z nowotworem jelita grubego potwierdziła gorsze rokowanie u pacjentów z otyłością. Wpływ na gorsze wyniki leczenia może mieć niższa skumulowana dawki uzupełniającej chemioterapii.

   
 • Sesja „Women in Oncology” poruszająca temat nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami zajmującymi się onkologią.

   
 • Przyjmowanie antybiotyków może być przyczyną zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego u pacjentów poniżej 50. r. ż.

   
 

5. W dniach 8-12 lipca 2021 r. odbył się European Association of Urology 2021 Annual Meeting (EAU 2021) virtual/online

 • Analiza badania STHLM3MRI porównująca biopsję systematyczną stercza vs biopsja stercza kierowana mpMRI u pacjentów z poziomem PSA > 3 ng/ml lub wysoką oceną w teście Stockholm 3 potwierdziła 52% redukcję wykonanych biopsji przy zastosowaniu mpMRI.

   

   

 • Analiza badania ImVigor010 u pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę (MIUC) po leczeniu chirurgicznym z uzupełniającą terapią atezolizumabem potwierdziła większą skuteczność w zakresie DFS i OS u pacjentów z obecnością ctDNA.

   

 

6. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 26 lipca 2021 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, Merck) w leczeniu pacjentek z wczesnym, potrójnie ujemnym rakiem piersi wysokiego ryzyka w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu neoadjuwantowym i jako samodzielną terapię uzupełniającą po leczeniu miejscowym. Również zarejestrowano pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentek z nieresekcyjnym miejscowym nawrotem lub rozsiewem potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 ≥10.

  Skuteczność oceniono w badaniu KEYNOTE-522.

 • 21 lipca 2021 r. FDA zarejestrowała pembrolizumab (Keytruda, Merck) w skojarzeniu z lenwatynibem (Lenvima, Elisai) u pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium, bez MSI-H oraz dMMR, u których nastąpiła progresja po leczeniu systemowym i u których nie można zastosować leczenia miejscowego (chirurgii i radioterapii).

  Skuteczność oceniono w badaniu 309/KEYNOTE-775

 • 16 lipca 2021 r. FDA zarejestrowała belumosudil (Rezurock, Kadmon) w leczeniu dzieci powyżej 12. r. ż. oraz dorosłych z przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi po niepowodzeniu leczenia systemowego co najmniej dwoma liniami.

  Skuteczność oceniono w badaniu KD025-213.

 • 9 lipca 2021 r. FDA zarejestrowała daratumumab z hialuronidazą (Darzalex Faspro, Janssen) – forma podskórna – w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym po wcześniejszej kuracji z zastosowaniem lenalidomidu i inhibitora proteasomu.

  Skuteczność oceniono w badaniu APOLLO.

 • 9 lipca 2021 r. FDA zarejestrowała enfortumab vedotin-ejfv (Padcev, Astellas) w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym po wcześniejszym leczeniu inhibitorem PD-1 lub PD-L1 w skojarzeniu z platyną lub z przeciwwskazaniem do leczenia cisplatyną.

  Skuteczność oceniono w badaniu EV-301.

 

7. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

22 lipca 2021 r. EMA wydała pozytywną opinię dotyczącą leku Imatinib Koanaa – lek generyczny - w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i GIST.

 

8. Ukazała się aktualizacja zaleceń ESMO dotyczące leczenia pacjentek z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika.

9. Ukazały się zalecenia ESMO-EURACAN-GENTURIS dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich.

10. Ukazały się zalecenia ASCO i CCO dotyczące postępowania z węzłami chłonnymi pachy (chirurgia, radioterapia) u pacjentek z wczesnym rakiem piersi.

11. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca chemioterapii i leczenia systemowego u pacjentek z przerzutowym HER2-ujemnym, HR-ujemnym rakiem piersi.

12. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca leczenia hormonalnego i celowanego u pacjentek z przerzutowym HER2-ujemnym, HR-dodatnim rakiem piersi.

13. Ukazały się zalecenia ISOO/MASCC/ASCO dotyczące postępowania z osłabieniem funkcji ślinianek/kserostomią wywołaną leczeniem niechirurgicznym u pacjentów z chorobą nowotworową.

14. Ukazały się zalecenia ASTRO dotyczące radioterapii u pacjentów z mięsakiem tkanek miękkich.

15. Ukazały się rekomendacje ASCO dotyczące zastosowania telemedycyny w onkologii.

16. W czasopismach

 • Duration of Adjuvant Aromatase-Inhibitor Therapy in Postmenopausal Breast Cancer, Gnant i in., NEJM

  Badanie III fazy u pacjentek po menopauzie z HR-dodatnim rakiem piersi z adjuwantowym zastosowaniem inhibitorów aromatazy. Porównywano podawanie inhibitorów aromatazy przez pięć lat i dodatkowo przez 2 lata (razem 7 lat) vs 5 lat (razem 10 lat). Wydłużenie podawania inhibitorów aromatazy ponad 7 lat nie przynosi korzyści, a wiąże się ze zwiększonym ryzykiem złamań kości.

 • Cancer Misinformation and Harmful Information on Facebook and Other Social Media: A Brief Report, Johnson i in., JNCI

  Jedna na trzy informacje umieszczane w mediach społecznościowych dotycząca leczenia nowotworów nie jest w pełni prawdziwa (wprowadza dezinformację). Ponad 70% dezinformujących treści jest szkodliwa.

 • Side Effects 15 Years After Lymph Node Irradiation in Breast Cancer: Randomized EORTC Trial 22922/10925, Poortmans i in., JNCI

  Badanie EORTC 22922/10925 u pacjentek z rakiem piersi w stopniu I-III z zajęciem węzłów chłonnych pachy i/lub przyśrodkową lokalizacją guza, u których zastosowano radioterapię (Dc=50 Gy/25 fr) na obszar węzłów chłonnych przymostkowych i przyśrodkowych nadobojczykowych (IM-MS) vs grupa kontrola (bez RT). Po 15 latach obserwacji zwłóknienie płuc wystąpiło u 5,7% vs 2,9%, zwłóknienie serca 1,9% vs 1,1%, jakakolwiek choroba serca 11,1% vs 9,4%, bez różnic w napromienianiu prawej vs lewa strona.

 • Impact of estrogen receptor levels on outcome in non-metastatic triple negative breast cancer patients treated with neoadjuvant/adjuvant chemotherapy, Dieci i in., npj Breast Cancer

  Ocenia skuteczności leczenia u pacjentek z ER-dodatnim (1-9%), HER2-ujemnym rakiem piersi w stopniu I-III potwierdziła, że rokowanie w tej grupie pacjentek jest zbliżone do pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi (ER<1%). Autorzy sugerują by przyjąć punkt odcięcia dla ER 10% (a nie 1%) w klasyfikacji potrójnie ujemnego raka piersi.

 • Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study, Rumgay I in., Lancet

  Za 4,1% czyli 741 300 nowych zachorowań na nowotwory w 2020 r. na świecie odpowiada spożywanie alkoholu.

 • Pembrolizumab for locally advanced and recurrent/metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (KEYNOTE-629 Study): an open-label, nonrandomized, multicenter, phase 2 trial, Hughes I in., Annals of Oncology

  Badanie II fazy KEYNOTE-629 u pacjentów z miejscowo zaawansowanym (LA) lub nawrotowym/przerzutowym (R/M) płaskonabłonkowym rakiem skóry z zastosowaniem pembrolizumabu (200 mg i.v. co 3 tyg. do 35 cykli). W grupie LA, ORR wyniósł 50%; w grupie R/M, ORR wyniósł 35,2%.

 • Neoadjuvant Trastuzumab, Pertuzumab, and Docetaxel vs Trastuzumab Emtansine in Patients With ERBB2-Positive Breast Cancer. A Phase 2 Randomized Clinical Trial, Hatschek i in., JAMA

  Badanie II fazy PREDIX HER2 u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi porównujące neoadjuwantowe zastosowanie docetakselu, trastuzumabu i pertuzumabu (DTP) vs trastuzumab emtazyna (T-DM1). Całkowitą odpowiedź patologiczną uzyskano u 45,5% vs 43,9% pacjentek (NS, p=0,82)

 • Addition of Metformin to Concurrent Chemoradiation in Patients With Locally Advanced Non–Small Cell Lung Cancer. The NRG-LU001 Phase 2 Randomized Clinical Trial, Skinner i in., JAMA

  Badanie II fazy NRG-LU001 u pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu III porównujące zastosowanie radiochemioterapii vs radiochemioterapia z metforminą. 1-roczny PFS wyniósł 60,4% vs 51,3% (NS, p=0,24), 1-roczny OS wyniósł 80,2% vs 80,8% (NS).