PTO Aktualności

W raporcie PTO po raz pierwszy przedstawiono koszty bezpośrednie i pośrednie dla różnych nowotworów (wcześniejsze opracowania dotyczyły tylko jednego rozpoznania nowotworowego w skali ogólnokrajowej). W pierwszej kolejności dokonano retrospektywnej analizy danych w oparciu o bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, z których wyodrębniono wszystkich pacjentów, którym w procesie terapeutycznym zostało postawione jako główne rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10. Następnie przeanalizowano wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poniesione na świadczenia z ubezpieczeń społecznych z analizą skali tych wydatków na rodzaje świadczeń w różnych przekrojach, będące rezultatem wybranych jednostek chorobowych z podgrupy Nowotworów złośliwych. Porównując dane obu analiz wykazano m.in. odwrócony mechanizm finansowania usług publicznych związanych z chorobami nowotworami. Analizowane w raporcie nowotwory stanowią ponad połowę wszystkich zachorowań i we wszystkich przypadkach średnie koszty leczenia na pacjenta były kilkakrotnie niższe od wydatków ZUS na świadczenia z tytułu z
niezdolności do pracy.

Szkody społeczne spowodowane chorobami nie ograniczają się do wymiaru zdrowotnego. Bezpośrednią konsekwencją pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia jakości życia w wyniku chorób są straty gospodarcze, których odzwierciedleniem jest obniżona produktywność społeczeństwa. W analizach kosztów chorób oraz ocenie technologii medycznych straty te nazywane są kosztami pośrednimi. Koszty pośrednie danej choroby wskazują wartość produkcji utraconej na skutek jej występowania, posługując się w tym celu analizą wpływu choroby na obniżenie podaży pracy. Problem ten wydaje się szczególnie wyraźny w przypadku Dolnego Śląska, regionu o bardzo wysokiej dynamice gospodarczej, cechującego się jednocześnie niską stopą bezrobocia.

Najnowszy raport PTO pokazuje, że straty ekonomiczne, które są skutkiem chorób nowotworowych są rosną dużo szybciej i są wielokrotnie wyższe od wydatków bezpośrednich przeznaczanych na leczenie nowotworów.

Raport powstał m.in. dzięki wsparciu firmy Roche.