SEJM KSO

17 marca 2021 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, które poświęcone było rozpatrzeniu informacji Ministra Zdrowia na temat oceny pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz przedstawienia sposobu i wyników monitorowania jakości i efektywności opieki onkologicznej.

 

Zakres i czas trwania pilotażu 

W ramach pilotażu wprowadzono koordynowaną, kompleksową opiekę onkologiczną w następujących nowotworach:

  1. Nowotwory płuc
  2. Nowotwory piersi 
  3. Nowotwory prostaty
  4. Nowotwory jajnika
  5. Nowotwory jelita grubego 

 

Łączna liczba pacjentów wg stanu na dzień 28.02.2021 r.: 16 481.

Pilotaż Krajowej sieci Onkologicznej objął cztery województwa: 

  1. Woj. Dolnośląskie – od 1 lutego 20219 r. – liczba pacjentów wg stanu na dzień 28.02.2021 r.: 9882 
  2. Woj. podlaskie – od 1 października 2019 r. – liczba pacjentów wg stanu na dzień 28.02.2021 r.: 1285
  3. Woj. pomorskie – od 1 kwietnia 2020 r. – liczba pacjentów wg stanu na dzień 28.02.2021 r.: 2004
  4. Woj. świętokrzyskie – od 1 lutego 2019 r. – liczba pacjentów wg stanu na dzień 28.02.2021 r.: 3310

 

Termin zakończenia pilotażu: 31 grudnia 2021 r. 

 

Koszty pilotażu 

Koszty pilotażu wynikające ze współczynników korygujących kształtują się na poziomie 29,59 mln zł i objęły łącznie 35 ośrodków w czterech województwach (dolnośląskim, podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim), w których do pilotażu włączono łącznie ponad 16 tys. pacjentów onkologicznych. Współczynniki korygujące zostały wprowadzone jako narzędzie realizacji modelu płacenia za jakość opieki onkologicznej oraz jej monitorowania. Minister Zdrowia poinformował, że zakładana pierwotnie kwota pilotażu – 48 mln zł – nie została tym samym w pełni wykorzystana. 

 

 

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej 

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia w ciągu 3 miesięcy ma powstać projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Docelowa struktura KSO ma składać z ośrodków I,II i III-stopnia referencyjności. Na każdym ze stopni referencyjności może być więcej niż jeden ośrodek. Kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów referencyjnych będą opierały się o dostęp do zasobów (kadry i sprzęt) oraz doświadczenie (np. liczba zabiegów w danym nowotworze na podstawie danych sprawozdawczych do NFZ). W każdym województwie ma zostać powołany Wojewódzki Ośrodek Monitorujący. Na poziomie ogólnopolskim powołane mają zostać Krajowe Ośrodki Monitorujące w zakresie onkologii dorosłych, hematologii dorosłych oraz hematoonkologii dziecięcej. Nad analizą danych, wyprowadzaniem mierników i wskaźników ma czuwać Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

SEJM KSO

SEJM KSO1

SEJM KSO2

SEJM KSO3

SEJM KSO4

SEJM KSO5

SEJM KSO6

SEJM KSO7

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z posiedzenia komisji