ZAWIADOMIENIE 

O ZWOŁANIU 

ZWYCZAJNEGO (COROCZNEGO) WALNEGO ZGROMADZENIA 

CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO 

z siedzibą w Warszawie 

 

Działając na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092357Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zwołuje posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z siedzibą w Warszawie, wskazując:

termin na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę: 17.00 I (pierwszy) termin, i na godzinę: 17.10 II (drugi) termin (zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 5 Statutu PTO), 

zapewniając członkom PTO możliwość mieszanego (hybrydowego) udziału w posiedzeniu, tj. stacjonarnie i zdalnie, w następujący sposób: 

stacjonarne miejsce posiedzenia: Centrum Edukacyjno – Konferencyjne w Warszawie, ul. Roentgena 5, 

zdalnie – przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej zapewniającego możliwość bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zapewnieniem transmisji obrad w czasie rzeczywistym, umożliwiającym dwustronną komunikację, zabieranie głosu w toku obrad oraz udział w glosowaniach. Link umożliwiający zdalny udział w posiedzeniu zostanie rozesłany do członków PTO najpóźniej do dnia 18 czerwca 2023 roku wraz z przypomnieniem o posiedzeniu, w taki sam sposób jak zostaje rozesłane niniejsze zawiadomienie;  

oraz przedstawiając proponowany następujący porządek

  1. Otwarcie posiedzenia;
  2. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za 2022 rok:
  1. zapoznanie, dyskusja, 
  2. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania, 
  3. uchwała w przedmiocie zatwierdzenia nadwyżki przychodów nad kosztami na cele statutowe;
  1. Zmiana Statutu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego:
  1. zapoznanie, dyskusja, 
  2. uchwała zmieniająca Statut PTO; 
  1. Sprawy różne i wolne wnioski;
  2. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z § 19 ust. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Zarząd Główny PTO przypomina, że Walne Zgromadzenie będzie ważne: w pierwszym terminie przy obecności członków PTO w liczbie 50%+1, w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych. 

Zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Zarząd Główny PTO przypomina, że uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu, natomiast zgodnie z § 40 Statutu PTO, uchwała w sprawie zmiany Statutu PTO podejmowana jest większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

Niniejsze zawiadomienie podlega rozesłaniu drogą elektroniczną do wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, na wskazane przez nich do korespondencji adresy poczty elektronicznej, przynajmniej na 30 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie zostanie także podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go na stronie internetowej PTO pod adresem: pto.med.pl