Newsletter PTO

baner

NEWSLETTER KLINICZNY LUTY 2022 R.

baner

1. Ukazał się nowy numer czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology Vol 72, No 1 (2022)

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego NOWOTWORY Tom 7, Nr 1 (2022)

 
baner

2. Ukazała się nowa publikacja Krajowego Rejestru Nowotworów oraz Narodowego Instytutu Onkologii – Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku

 
 
baner

3. W dniach 20-22 stycznia 2022 r. w San Francisco odbyła się konferencja Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) – formuła hybrydowa

 • Badanie III fazy JCOG1018 (RESPECT) z zastosowaniem mFOLFOX7 lub CapeOX z bewacyzumabem vs 5-FU/LV lub kapecytabina z bewacyzumabem u pacjentów w starszym wieku (>70 lat) z przerzutowym rakiem jelita grubego potwierdziło, że dodanie oksaliplatyny do fluoropirymidyny nie poprawia PFS
  i zwiększa toksyczność leczenia.

   
 • Badanie III fazy TOPAZ-1 z zastosowaniem durwalumabu z gemcytabiną + cisplatyna vs placebo z gemcytabiną + cisplatyna u pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych. Po 18 mies. obserwacji OS wyniósł 35,1% vs 25,6%, 2-letni OS 24,9% vs 10,4%. Mediana OS wyniosła 12,8 mies. vs 11,5 mies., mediana PFS 7,2 mies. vs 5,7 mies.

   
 • Badanie III fazy HIMALAYA z zastosowaniem tremelimumabu z durwalumabem (STRIDE) vs durwalumab w monoterapii vs sorafenib w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym. Mediana OS wyniosła 16,4 mies. vs 16,6 mies. vs 13,8 mies. 3-letni OS 30,7% vs 24,7% vs 20,2%.

   
 • Badanie III fazy KEYNOTE-590 z zastosowaniem pembrolizumabu z chemioterapią vs chemioterapia w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku. 2-letni OS wyniósł 26,3% vs 16,1%, 2-letni PFS – 11,6% vs 3,3%.

   
 • Badanie III fazy LAUNCH z zastosowaniem lenwatynibu z TACE vs lenwatynib w pierwszej linii leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym. Mediana OS wyniosła 17,8 mies. vs 11,5 mies., mediana PFS – 10,6 mies. vs 6,4 mies., ORR- 54,1% vs 25,0%.

   
 • Abstrakty z Konferencji

   
 
baner

4. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

 • 25 stycznia 2022 r. FDA zarejestrowała tebentafusp-tebn (Kimmtrak, Immunocore) w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym czerniakiem błony naczyniowej.

  Skuteczność oceniono w badaniu IMCgp100-202.

   
 
baner

5. Nowe rekomendacje EMA, European Medicines Agency

 • 27 stycznia 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą leku lisocabtagene maraleucel (Breynazi, BMS) – terapia CAR-T w leczeniu pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), pierwotnym chłoniakiem śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL) oraz chłoniakiem grudkowym w stopniu 3B (FL3B) po co najmniej dwóch liniach leczenia.

   
 • 27 stycznia 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą biopodobnego leku pegfilgrastym (Stimufend, Fresenius) w leczeniu pacjentów z neutropenią po leczeniu chemioterapią.

   
 • 27 stycznia 2022 r. EMA wydała pozytywną rekomendację dotyczącą leku generycznego dasatynib (Dasatynib Accord, Accord) w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną Ph-dodatnią.

   
 
baner

6. Ukazały się zalecenia ESMO-EUROCAN dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli pacjentów z nowotworem jądra (nasieniak i nienasieniak)

 
 
baner

7. Ukazały się zalecenia ASCO-OH (CCO) dotyczące zastosowania bisfosfonianów w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z nowotworem piersi

 
 
baner

8. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca uzupełniającej chemioterapii i radioterapii u pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu I-IIIA.

 • U pacjentów w zaawansowaniu IB uzupełniająca terapia ozymertynibem jest rekomendowana u pacjentów z mutacją EGFR, uzupełniająca chemioterapia oparta o cisplatynę z/lub atezolizumab nie powinna być rutynowym postępowaniem.

 • U pacjentów w zaawansowaniu IIA, IIB i IIIA chemioterapia oparta o cisplatynę jest rekomendowana u wszystkich pacjentów, uzupełniający ozymertynib jest rekomendowany po chemioterapii u pacjentów z mutacją EGFR niezależnie od statusu PD-L1, uzupełniający atezolizumab jest rekomendowany po chemioterapii u pacjentów z PD-L1 ≥1% bez mutacji EGFR.

 
 
baner

9. Ukazała się aktualizacja zaleceń ASCO dotycząca postępowania u pacjentek z inwazyjnym rakiem szyjki macicy.

 • Zaleca się stosowanie pembrolizumabu z chemioterapią +/- bewacyzumab u pacjentek z przetrwałym/nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.

 
 
baner

10. W czasopismach

Five-Year Survival Outcomes From the PACIFIC Trial: Durvalumab After Chemoradiotherapy in Stage III Non–Small-Cell Lung Cancer, Spigel i in., J. Clin. Oncol.

Analiza badania III fazy PACIFIC z zastosowaniem konsolidującej terapii durwalumabem vs placebo u pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca a stopniu III po jednoczasowej radiochemioterapii, bez progresji po leczeniu. Po 5 latach obserwacji mediana OS wyniosła 47,5 mies. vs 29,1 mies. (HR 0,72; 95% CI 0,59-0,89), mediana PFS – 16,9 mies. vs 5,6 mies. (HR 0,55:95% CI 0,45-0,68), 5-letni OS - 42,9% vs 33,4%, 5-letni PFS - 33,1% vs 19,0%.

 

Direct Oral Anticoagulants Compared With Dalteparin for Treatment of Cancer-Associated Thrombosis: A Living, Interactive Systematic Review and Network Meta-analysis, Riaz i in., Mayo Clin. Proc.

Metaanaliza potwierdzające skuteczność doustnych antykoagulantów (DOACs - edoksaban, rywaroksaban, apiksaban) w leczeniu zakrzepicy żylnej u pacjentów z chorobą nowotworową. W porównaniu z dalteparyną DOACs zmniejszają o 41% prawdopodobieństwo nawrotu zakrzepicy bez wzrostu krwawień.

 

The Effect of Levetiracetam Treatment on Survival in Patients with Glioblastoma: A Systematic Review and Meta-Analysis, Chen I in., J. Neurooncol.

Metaanaliza i przegląd systematyczny potwierdziły, że dodanie lewetiracetamu (leku przeciwpadaczkowego) do standardowego leczenia pacjentów z glejakiem wielopostaciowym może poprawić przeżycie całkowite. Szczególną korzyść odnoszą kobiety i pacjenci z niskim poziomem metylacji MGMT.

 

Relatlimab and Nivolumab versus Nivolumab in Untreated Advanced Melanoma, Tawbi i in., NEJM

Wyniki badanie II/III fazy RELATIVITY-047 porównujące zastosowanie relatlimabu (przeciwciało anty -LAG-3) z niwolumabem vs niwolumab u pacjentów z uprzednio nieleczonym zaawansowanym czerniakiem. Mediana PFS wyniosła 10,1 mies. vs 4,6 mies. (p=0,006). 12-miesięczny PFS wyniósł 47,7% vs 36,0%. Toksyczność 3. lub 4. stopnia wyniosła 18,9% vs 9,7%.

 

Updated Overall Survival of Ribociclib plus Endocrine Therapy versus Endocrine Therapy Alone in Pre- and Perimenopausal Patients with HR+/HER2−Advanced Breast Cancer in MONALEESA-7: A Phase III Randomized Clinical Trial, Lu i in., Clin. Cancer Res.

Aktualizacja wyników badania MONALEESA-7 u przedmenopauzalnych pacjentek z HR-dodatnim, HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi potwierdziła skuteczność dodania rybocyklibu do terapii hormonalnej vs terapia hormonalna. Mediana OS wyniosła 58,7 mies. vs 48,0 mies. (HR 0,76; 95% Cl, 0,61-0,96)

 

Association of Radiation Therapy With Risk of Adverse Events in Patients Receiving ImmunotherapyA Pooled Analysis of Trials in the US Food and Drug Administration Database, Anscher i in., JAMA

Analiza prospektywnych badań z bazy FDA potwierdziła, że zastosowanie radioterapii w ciągu 90 dni przed immunoterapią nie zwiększa toksyczności leczenia systemowego.