Statut Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Onkologiczne (zwane dalej „PTO”) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

Terenem działalności PTO jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa. Dla realizowania swych celów statutowych PTO może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

PTO może tworzyć oddziały terenowe oraz organizować sekcje naukowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§4

PTO opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników spoza środowiska.

§5

PTO ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

PTO może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§7

Celem PTO jest:

 1. upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,
 3. współdziałanie z organami Ochrony Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z nowotworami,
 4. zachęcanie członków PTO do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,
 5. współtworzenie i opiniowanie standardów rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym,
 6. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

§8

PTO realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 2. organizowanie sekcji naukowych,
 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,
 4. inicjowanie i popieranie (przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród oraz grantów naukowych) działań mających na celu opracowania istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej i redagowanie czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”,
 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną,
 7. podejmowanie działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii (działalność informacyjną) oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
 8. opracowywanie, rozpowszechnianie i wdrażanie w praktykę wytycznych, zaleceń i standardów postępowania w zakresie leczenia nowotworów.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkami PTO mogą być osoby fizyczne lub prawne. Członkowie PTO dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. zagranicznych,

§10

 1. Członkiem zwyczajnym PTO może być osoba fizyczna, która jest pełnoletnim obywatelem RP posiadającym wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub do rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii.
 2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd Oddziału na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej i po dokonaniu drogą elektroniczną rejestracji w bazie członków.
 3. Osoba nieprzyjęta może się odwołać od decyzji Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach PTO zgodnie z postanowieniami Statutu,
 2. uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, konferencjach, posiedzeniach naukowych i kursach organizowanych przez PTO, korzystając z prawa pierwszeństwa oraz zniżkowych opłat, na zasadach określonych przez Zarząd Główny i korzystania z przywilejów nadanych przez Zarząd Główny,
 3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTO,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących PTO.

§12

Członkowie zwyczajni PTO zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz PTO,
 2. uczestniczenia w realizacji statutowych celów PTO,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, w terminie ustalonym przez Zarząd Główny.

§13

Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z PTO, zgłoszonego na piśmie przez członka właściwemu Zarządowi Oddziału,
 2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, z powodu:
  1. złamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz PTO,
  2. notorycznego uchylania się od udziału w pracach PTO,
 4. utraty zdolności do czynności prawnych,
 5. śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów PTO.
 2. Kandydat staje się członkiem wspierającym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 3. Członek wspierający – osoba prawna – działa w PTO za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz PTO.
 6. Członkostwo członka wspierającego wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia z PTO zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
  2. skreślenia na podstawie uchwał y Zarządu Głównego z powodu niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz PTO,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych, utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  4. śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§15

 1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa, posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych w dziedzinie onkologii oraz działających w zakresie walki z chorobami nowotworowymi.
 2. Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonej przez nich deklaracji.
 3. Członek zagraniczny zobowiązany jest do płacenia składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
 4. Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.
 5. Członkostwo członka zagranicznego wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia z PTO zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
  2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo dwukrotnego wezwania do uregulowania zaległości,
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z powodu:
  4. złamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz PTO,
  5. notorycznego uchylania się od udziału w pracach PTO,
  6. utraty zdolności do czynności prawnych,
  7. śmierci lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§16

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju onkologii.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, ale nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.
 4. Członkostwo członka honorowego wygasa wskutek:
  1. śmierci członka honorowego,
  2. utraty przez członka honorowego pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. utraty przez członka honorowego praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. rezygnacji z członkostwa honorowego zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ IV

Władze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

§17

Naczelnymi Władzami PTO są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński
 1. Członkowie władz PTO pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
 3. Przewodniczący-elekt Zarządu Głównego obejmuje funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego po dwóch latach trwania kadencji władz PTO na podstawie wyboru Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa dokonanego według zasad określonych w p. 3.Ustępujący Przewodniczący Zarządu Głównego automatycznie wchodzi w skład Zarządu Głównego jako przewodniczący poprzedniej kadencji i pozostaje w Zarządzie do czasu wyboru kolejnego Przewodniczącego-elekta. Członkowie wybrani do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje, a Przewodniczący przez okres jednej kadencji. Ograniczenia te nie dotyczą funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”.
 4. Funkcja Przewodniczącego Zarządu Głównego nie może być łączona z funkcją konsultanta krajowego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu Głównego i członkami Zarządów Oddziałów Terenowych. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 6. Uchwały wszystkich władz PTO zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 1. W razie, gdy skład Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, mogą dokonać wyboru uzupełniającego. Mandat nowopowołanego członka wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków wskazanych organów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego Zarządu Głównego, Skarbnika lub Sekretarza, po uzupełnieniu składu Zarządu Głównego przeprowadza się niezwłocznie wybór uzupełniający na stanowisko, na którym powstał wakat.

§18

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższa władzą PTO i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§19

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na rok.
 2. Zarząd Główny powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić drogą listową lub elektroniczną wszystkich członków PTO o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, podając miejsce, termin oraz proponowany porządek obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy zwyczajni i honorowi członkowie PTO, a z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:
  1. określanie głównych kierunków działalności i rozwoju PTO,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Skarbnika i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek przedstawiony prze Główną Komisję Rewizyjną,
  4. wybór Zarządu Głównego i Przewodniczącego-elekta Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Redaktora naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”,
  5. uchwalanie zmian Statutu PTO,
  6. zatwierdzanie regulaminów pracy i instrukcji,
  7. nadawanie na wniosek przedstawiony przez Zarząd Główny członkostwa honorowego,
  8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz PTO,
  9. uchwalanie budżetu,
  10. rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków PTO,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTO i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTO.
 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest ważne:
  1. w I terminie przy obecności członków PTO w liczbie 50 % + 1,
  2. w II terminie bez względu na liczbę członków obecnych
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu.

§20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Główny:
  1. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  2. na wspólny wniosek co najmniej 3 Zarządów Oddziałów zgłoszonych na piśmie do Zarządu Głównego,
  3. na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby zwyczajnych członków PTO,
  4. z inicjatywy Zarządu Głównego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosków o jego zwołanie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1. Przewodniczący
  2. Wiceprzewodniczący
  3. przewodniczący-elekt
  4. poprzedni przewodniczący
  5. redaktor naczelny czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”
  6. 9 członków Zarządu (w tym Skarbnik i Sekretarz)
  7. przewodniczący Zarządów Oddziałów i Sekcji Naukowych.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego nowej kadencji wybiera wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1. reprezentowanie PTO na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością PTO zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
  3. realizacja celów PTO,
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa
  5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji Naukowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  6. zatwierdzanie zaproponowanego przez Redaktora Naczelnego czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” składu Komitetu Redakcyjnego i nadzór nad redagowaniem czasopisma,
 2. uchwalenie regulaminów pracy i wynagrodzenia Zarządu Głównego PTO i przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.
 3. uchwalanie regulaminów i planów pracy Oddziałów i Sekcji naukowych PTO,
 4. sprawowanie Zarządu nad majątkiem PTO,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku PTO,
 6. opiniowanie udziału członków PTO w zjazdach naukowych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym,
 8. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

§22

 1. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący, o czym zawiadamia członków Zarządu Głównego w terminie co najmniej 14 dni od wyznaczonej daty posiedzenia.
 3. Posiedzenie Zarządu Głównego może być również zwołane na wniosek trzech członków Zarządu Głównego. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołane w tym trybie zwoływane jest przez Przewodniczącego Zarządu Głównego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosków o jego zwołanie
 4. Udział członków Zarządu Głównego w posiedzeniach jest obowiązkowy a nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.
 5. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się również w formie tele-konferencji
 6. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu Głównego.

§23

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności PTO, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i opłacania składek członkowskich.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. .Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu Głównego,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa,
  3. prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz zebranie Zarządu Głównego,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
  5. składnie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.
 3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych Oddziałów.

§24

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, w tym także władz Towarzystwa i władz Oddziałów, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w PTO.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka PTO na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie z PTO.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia, przysługuje prawo odwoływania do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, którego orzeczenie jest ostateczne.

ROZDZIAŁ V

Oddziały PTO

§25

 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowości skupiającej co najmniej 10 członków zwyczajnych PTO.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

§26

 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie, gdy skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, mogą dokonać wyboru uzupełniającego. Mandat nowopowołanego członka wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków wskazanych organów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Jeżeli utrata mandatu dotyczy Przewodniczącego Zarządu Oddziału, Skarbnika lub Sekretarza, po uzupełnieniu przeprowadza się niezwłocznie wybór uzupełniający na stanowisko, na którym powstał wakat.

§27

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zarząd Oddziału powinien przynajmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie lub elektronicznie wszystkich członków Oddziału o Walnym Zebraniu Członków Oddziału, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
  2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 6. wybór Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 7. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach dotyczących obszaru działalności Oddziału wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTO.

§28

 1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym.
 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:
 3. przewodniczący
 4. wiceprzewodniczący
 5. od 4 do 6 członków w zależności od liczby członków
 6. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swojego grona Sekretarza i Skarbnika.
 7. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 4 lata z możliwością jednej reelekcji.
 8. Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 9. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału PTO,
  2. reprezentowanie Oddziału i występowanie w jego imieniu na obszarze swojej działalności, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju,
  3. opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału oraz przesyłanie ich Zarządowi Stowarzyszenia,
  4. realizowanie celów statutowych PTO na obszarze swojej działalności, zgodnie podziałem administracyjnym kraju,
  5. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
  6. składanie sprawozdania z działalności statutowej i finansowej w Zarządzie Głównym w terminie ustalonym przez Zarząd Główny,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§29

 1. Zarząd Oddziału realizuje cele statutowe PTO na obszarze swojej działalności, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
 2. W terminie ustalonym przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału zobowiązany jest do złożenia w Zarządzie Głównym sprawozdania z działalności statutowej i finansowej, według wzorów uchwalonych przez Zarząd Główny.
 3. Zarząd Oddziału czyni starania o pozyskanie nowych członków PTO, prowadzi i stale uzupełnia listę członków Oddziału i przekazuje ją do Zarządu Głównego.
 4. Zarząd Oddziału motywuje członków do regularnego opłacania składek.
 5. Zarząd Oddziału nie posiada osobowości prawnej, dlatego wszelkie zobowiązania muszą uzyskać akceptację Zarządu Głównego.

§30

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana jest podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału w głosowaniu tajnym, składa się z 3 członków, , którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału obejmuje:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
  4. składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków Oddziału o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
  5. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną.

ROZDZAIŁ VI

Sekcje naukowe

§31

 1. Zarząd Główny może organizować sekcje naukowe PTO skupiające członków jednej specjalności.
 2. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego sekcji, który kieruje sekcją przy pomocy zespołu osób powołanych przez siebie.
 3. Sekcje Naukowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny.
 4. Sekcje Naukowe organizują i prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w zakresie dyscypliny lub problematyki onkologicznej określonej przez Zarząd Główny.

§32

Działalność Sekcji Naukowych może być wspierana finansowo przez Zarząd Główny.

§33

 1. Przewodniczący Sekcji Naukowej zobowiązany jest do składania raz do roku sprawozdania z działalności sekcji do Zarządu Głównego.
 2. Działalność Sekcji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Głównego na wiosek jego członków lub na wniosek Przewodniczącego Sekcji Naukowej.

ROZDZIAŁ VII

Majątek PTO

§34

Majątek PTO stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

§35

Na środki pieniężne składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje i subwencje,
 3. zapisy i darowizny,
 4. wpływy z działalności statutowej.

§36

Wszelkie środki pieniężne należące zarówno do Zarządu Głównego, jak i Oddziałów powinny być przechowywane wyłącznie na rachunkach bankowych.

§37

Składki członkowskie

 1. Wysokość składki członkowskiej i udział procentowy potrzeb administracyjnych Oddziału i Zarządu Głównego ustala Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
 2. W składce członkowskiej zawarta jest opłata za prenumeratę czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”.
 1. Składki członkowskie wpłacane są na rachunek bankowy Zarządu Głównego w terminie i zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny.
 2. Regularne opłacanie składki w terminie jest warunkiem i gwarancją korzystania z przywilejów członków PTO na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.

§38

 1. Zarząd Główny ustala i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku PTO podejmuje Zarząd Główny.
 3. Władze Oddziałów PTO są obowiązane zarządzać majątkiem PTO zgodnie z obowiązującymi przepisami i na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.

§39

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych PTO składają dwie osoby: Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego oraz Skarbnik Zarządu Głównego.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych nie przekraczających 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu PTO może składać jednoosobowo Przewodniczący Zarządu Głównego.
 3. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.
 4. Zarząd Główny może udzieliaćpełnomocnictwa Przewodniczącym arządów Oddziałów do zaciągania zobowiązań majątkowych w sprawach nie przekraczających 5.000 (pięć tysięcy) złotych .lub do podpisywania pism i dokumentów dotyczących działalności Oddziałów Terenowych.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu PTO

§40

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ IX

Rozwiązanie PTO

§41

Uchwałę o rozwiązaniu się PTO podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§42

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTO, Walne zgromadzenie Członków Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku PTO. W tym celu powołuje się komisję likwidacyjną.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.