NEWSLETTER KLINICZNY WRZESIEŃ 2020 R.
NEWSLETTER KLINICZNY WRZESIEŃ 2020 R.
1. Od 1 września 2020 r. obowiązuje nowa lista refundacyjna. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:
  • W programie "Leczenie raka piersi” B.9 dodano kolejny inhibitor kinaz CDK4/6 – abemacyklib (Verzenios) – w 1. lub 2. linii leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.
  • W programie "Leczenie raka piersi” B.9 rozszerzono wskazanie dla rybocyklibu (Kisqali) o leczenie w 1. lub 2. linii w skojarzeniu z fulwestrantem.
  • W programie "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” B.6 dodano niwolumab (Opdivo) w 2. linii leczenia raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy (ERFR-ujemny i ALK-ujemny) obok atezolizumabu i nintendanibu.
  • W programie "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” B.6 dodano brygatynib (Alunbrig) – kolejny inhibitor ALK - w 2. linii leczenia.
  • W programie "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” B.6 dodano Erlotynib-Zentiva jako odpowiednik erlotynibu (Tarceva).
  • W programie "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej B.14 i ostrej białaczki limfoblastycznej” B.65 dodano ponatynib (Iclusig).
  • Dodano brentuksymab vedotin (Adcetris) w dwóch wskazaniach – leczenie chorych na chłoniaki CD30+ B.77 jako terapia podtrzymująca oraz leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe B.66.
  • Utworzono nowy program dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastomą) B.110 z lekiem dinutuksymab beta (Qarziba).
  • W programie "Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych” B.59 dodano nowy schemat nivolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) w pierwszej linii leczenia.
  • W leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry z mutacją BRAF dodano binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi).
2. W dniach 27-29 sierpnia 2020 r. odbył się wirtualny XXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Streszczenia ukazały się w czasopiśmie Onkologia w Praktyce Klinicznej
 
3. Nowe rejestracje FDA, US Food and Drug Administration

5 sierpnia 2020 r. FDA zarejestrowała w procedurze przyspieszonej belantamab mafodotin-blmf (Blenrep, GlaxoSmithKline) w leczeniu pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali co najmniej 4 linie leczenia.

Skuteczność została oceniona w badaniu DREAMM-2.

9 sierpnia 2020 r. FDA zarejestrowała pierwszy test łączący płynną biopsję z sekwencjonowaniem nowej generacji (NGS) dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca do oceny mutacji EGFR – Guardant360 DDx (Guardant Health).

20 sierpnia 2020 r. FDA zarejestrowała karfilzomib (Kyprolis, Onyx) w skojarzeniu z daratumumaben (Darzalex, Janssen) i deksametazonem w leczeniu pacjentów z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali od 1 do 3 linii leczenia.

Skuteczność oceniono w badaniach CANDOR i EQUULEUS.

26 sierpnia 2020 r. FDA zarejestrowała pierwszy test do badania profilowania genowego nowotworów litych z biopsji płynnej FoundatioOne Liquid CDx.

4. Ukazały się zaktualizowane zalecenia MASCC/ISOO (Mucositis Guidelines Leadership Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer and International Society of Oral Oncology) dotyczące postępowania z zapaleniem śluzówek jako powikłaniem leczenia onkologicznego.
5. Ukazały się zalecenia ASCO dotyczące stosowania inhibitorów PARP w leczeniu pacjentek z rakiem jajnika.
6. Ukazały się zalecenia ESMO dotyczące stosowania sekwencjonowania nowej generacji (NGS) u pacjentów z rozsianymi nowotworami.
12. W czasopismach

Accelerated Partial-Breast Irradiation Compared With Whole-Breast Irradiation for Early Breast Cancer: Long-Term Results of the Randomized Phase III APBI-IMRT-Florence Trial, Meattini i in., J. Clin. Oncol.

 

  doi.org/10.1200/JCO.20.00650

 

Badanie III fazy Florence, w którym porównano różnice w wystąpieniu wznowy miejscowej (IBTR, ipsilateral breast tumor recurrence) po przyspieszonym częściowym napromienianiu piersi (APBI, accelerated partial-breast irradiation) – 30 Gy/5 fr, przy zastosowaniu techniki IMRT vs napromienianie całej piersi (WBI, whole-breast irradiation) – 50 Gy/25 fr.

Skumulowane ryzyko IBTR po 10 latach wyniosło 3,7% dla APBI vs 2,5% dla WBI (p=0,4). 10-letnie przeżycie całkowite w obu grupach wyniosło 91,9% (p=0,86). W ramieniu z APBI obserwowano mniej ostrych i późnych toksyczności oraz lepszy efekt kosmetyczny.

Brigatinib Versus Crizotinib in Advanced ALK Inhibitor–Naive ALK-Positive Non–Small Cell Lung Cancer: Second Interim Analysis of the Phase III ALTA-1L Trial, Camidge i in., J. Clin. Oncol.

Wyniki drugiej analizy przejściowej w badaniu III fazy ALTA-1L porównującego brygatynib vs kryzotynib u pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca nieleczonych inhibitorami ALK potwierdziły większą skuteczność, lepszą tolerancję i jakość życia w ramieniu z brygatynibem.

Phase III, Randomized Study of Dual Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) Blockade With Lapatinib Plus Trastuzumab in Combination With an Aromatase Inhibitor in Postmenopausal Women With HER2-Positive, Hormone Receptor–Positive Metastatic Breast Cancer: Updated Results of ALTERNATIVE, Johnston i in., J. Clin. Oncol.

Badanie ALTERNATIVE oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leków anty-HER2 [trastuzumab (TRAS) i lapatynib (LAP)] plus inhibitor aromatazy (AI) u pomenopauzalnych pacjentek z HER2- dodatnim, HR-dodatnim rozsianym rakiem piersi po uprzednim leczeniu hormonalnym i neo/adjuwantową terapią trastuzumaben z chemioterapią. Porównywano 3 ramiona: LAP plus TRAS plus AI vs TRAS plus AI vs LAP plus AI. Podwójna blokada HER2 (LAP plus TRAS) plus AI okazała się skuteczniejsza w zakresie PFS, ORR oraz OS bez nasilenia toksyczności.

Randomized Phase II Trial of Nivolumab With Stereotactic Body Radiotherapy Versus Nivolumab Alone in Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, McBrige i in., J. Clin. Oncol.

Badanie II fazy oceniające dodanie radioterapii stereotaktycznej (SBRT – 3x9 Gy na jedno ognisko) do terapii niwolumabem u pacjentów z przerzutowym lub nawrotowym rakiem regionu głowy i szyi. Nie potwierdzono większej skuteczności w zakresie ORR i OS w grupie z SBRT.

W innej publikacji (Radiotherapy to augment pembrolizumab responses and outcomes in metastatic non-small cell lung cancer: Pooled analysis of two randomized trials, Welsh i in., J. Clin. Oncol.) analizującej dodanie radioterapii (na zmiany uprzednio nienapromieniane) do immunoterapii (pembrolizumab) u pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca potwierdzono poprawę w zakresie ORR, PFS i OS w grupie z radioterapią.

Osimertinib versus platinum-pemetrexed for patients with EGFR T790M advanced NSCLC and progression on prior EGFR-tyrosine kinase inhibitor: AURA3 overall survival analysis, Papadimitrakopoulou i in., Ann. Oncol.

 

  doi.org/10.1016/j.annonc.2020.08.2100

 

Wyniki badania AURA3 potwierdziły brak różnic w przeżyciu całkowitym między ramieniem z ozymertynibem vs platyna-pemetreksed (26,8 mies. vs 22,5 mies., p=0,277) u pacjentów z zaawansowanym EGFR T790M-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca po progresji na leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej. Brak różnic w przeżyciu całkowitym może wynikać z faktu, że duża liczby pacjentów z grupy platyna-pemetreksed otrzymała ozymertynib (crossover).

Randomized Comparison of Pazopanib and Doxorubicin as First-Line Treatment in Patients With Metastatic Soft Tissue Sarcoma Age 60 Years or Older: Results of a German Intergroup Study, Grünwald i in., J. Clin. Oncol.

 

  doi.org/10.1200/JCO.20.00714

 

Badanie potwierdziło, że pazopanib jest nie gorszy niż doksorubicyna w leczeniu starszych pacjentów (> 60 r. ż.) z przerzutowym mięsakiem tkanek miękkich. PFS był porównywalny, obserwowano mniej neutropenii i gorączek neutropenicznych w stopniu 4. w ramieniu z pazopanibem.

Efficacy of Selpercatinib in RET-Altered Thyroid Cancers, Wirth i in., NEJM DOI: 10.1056/NEJMoa2005651

Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer, Drilon I in., NEJM DOI: 10.1056/NEJMoa2005653

Badanie I/II fazy LIBRETTO-001 ocenia bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i aktywność przeciwnowotworową selperkatynibu – doustnego leku stosowanego w zaawansowanych guzach litych z mutacją w genie RET.

Wyniki badania LIBRETTO-001 potwierdziły trwałą skuteczność selperkatynibu w leczeniu pacjentów z rdzeniastym rakiem tarczycy z mutacją RET, u których uprzednio zastosowano bądź niezastosowano wandetanib lub kabozantynib.

Podobny efekt zaobserwowano u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją RET uprzednio leczonych bądź nieleczonych związkami platyny.

Relative Timing of Radiotherapy and Androgen Deprivation for Prostate Cancer and Implications for Treatment During the COVID-19 Pandemic, Dee i in., JAMA

 

  doi:10.1001/jamaoncol.2020.3545

 

Analiza baz danych National Cancer Database pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego w stadium pośredniego niekorzystnego ryzyka, wysokiego ryzyka i bardzo wysokiego ryzyka potwierdziła, że rozpoczęcie radioterapii nawet 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia hormonalnego (ADT) nie pogorszyło przeżycia całkowitego.

Long term survival and local control outcomes from single dose targeted intraoperative radiotherapy during lumpectomy (TARGIT-IORT) for early breast cancer: TARGIT-A randomised clinical trial, Vaidya i in., Br. Med. J.

 

  doi.org/10.1136/bmj.m2836

 

Wczesne wyniki z badania TARGIT [zastosowanie pojedynczej śródoperacyjnej dawki promieniowania podczas zabiegu kwadrantektomii wczesnego raka piersi (IORT) vs napromienianie całej piersi 3-6 tygodni po kwadrantektomii (EBRT)] prezentowane w 2012 r. pokazywały trend w zmniejszeniu ogólnej śmiertelności (różnica całkowita: -1,3%; p=0,01) oraz śmiertelności z innego powodu niż rak piersi (różnica całkowita: -2,1%; p=0,009) ale nieznacznie większą liczbę wznów miejscowych (3,3% vs 1,3%; p=0,42. Nowa dłuższa obserwacja potwierdza wcześniejsze wyniki.

Comprehensive Genomic Analysis in NRG Oncology/RTOG 9802: A Phase III Trial of Radiation Versus Radiation Plus Procarbazine, Lomustine (CCNU), and Vincristine in High-Risk Low-Grade Glioma, Bell I in., J. Clin. Oncol.

doi.org/10.1200/JCO.19.02983

Analiza post-hoc w badaniu RTOG 9802 potwierdziła, że profilowanie genowe u pacjentów z glejakami WHO II wysokiego ryzyka (pacjenci powyżej 40 r.ż. lub po subtotalnej resekcji) ma znaczenie prognostyczne i predykcyjne (podział na: IDH-wild type, IDH-mutant/bez kodelecji, IDH- mutant/z kodelecją). Dłuższe przeżycie obserwowano w podgrupie IDH-mutant. Zastosowanie chemioterapii PCV (prokarbazyna, lomustyna, winkrystyna) po radioterapii u pacjentów IDH-mutant/bez kodelecji i IDH-mutant/z kodelecją poprawia PFS i OS. W podgrupie IDH-mutant /bez kodelecji mediana OS dla samodzielnej radioterapii wyniosła 4,3 lata vs 11,4 lat dla radioterapii z PCV. W podgrupie IDH-mutant/ z kodelecją mediana OS dla samodzielnej radioterapii wyniosła 13,9 lat vs nie osiągnięto dla radioterapii z PCV. Dla podgrupy IDH-wild type nie zaobserwowano korzyści z dodania PCV.

De-intensifying Radiation Therapy in HER-2 Positive Breast Cancer: To Boost or not to Boost? Jaoude i in., Int. J. Radiat. Oncol.

doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.06.078

Porównano kontrolę miejscową u pacjentek z HER2- dodatnim rakiem piersi po kwadrantektomii, chemioterapii z trastuzumabem oraz napromienianiu całej piersi z lub bez podwyższenia dawki na lożę po guzie (boost). 11-letnia mediana obserwacji wykazała podobną kontrolę miejscową: 93% z boostem vs 91% bez boostu (p=0,33).

Veliparib with carboplatin and paclitaxel in BRCA-mutated advanced breast cancer (BROCADE3): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial, Dieras i in., Lancet

Badanie III fazy BROCADE3 u pacjentek z BRCA-dodatnim, HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi porównujące weliparyb (inhibitor PARP) vs placebo w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem. Mediana PFS w ramieniu z weliparybem wyniosła 14,5 mies. vs 12,6 mies. w ramieniu z placebo i była znamienna statystycznie (p=0,0016).

Adjuvant radiotherapy versus surveillance following surgical resection of atypical meningiomas, Lee i in., Int. J. Radiat. Oncol.

doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.08.015

W wieloczynnikowej analizie wykazano, że wczesna uzupełniająca radioterapia u pacjentów z atypowym oponiakiem po resekcji, zmniejsza ryzyko progresji lub wznowy w porównaniu z obserwacją (HR=0,21, p<0.01).

Molecular Classification of the PORTEC-3 Trial for High-Risk Endometrial Cancer: Impact on Prognosis and Benefit From Adjuvant Therapy, Leon-Castillo i in., J. Clin. Oncol.

Badanie PORTEC-3 ocenia uzupełniającą radiochemioterapię (CTRT) vs samodzielna radioterapia u pacjentek z rakiem endometrialnym wysokiego ryzyka. Badaniami molekularnymi wyodrębniono kilka podgrup: nieprawidłowe białko p53 (p53abn), ultramutacja genu polimerazy epsylon (POLEmut), zaburzenia w genach odpowiedzialnych za naprawę DNA (MMRd).

Zaobserwowano, że pacjentki z p53abn mają znaczącą poprawę w zakresie przeżycia wolnego od nawrotu (RFS) przy zastosowaniu CTRT niezależnie od typu histologicznego, natomiast pacjentki z POLEmut mają bardzo dobre wyniki RFS niezależnie od zastosowanego leczenia.

Newsletter kliniczny portalu pto.med.pl
 
 
  REZYGNACJA
 
  ZOBACZ W PRZEGLĄDARCE STRON WWW